ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-embellish-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น embellish, *embellish*,

-embellish- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尾ひれをつける;尾鰭を付ける;尾ひれを付ける[おひれをつける, ohirewotsukeru] (exp,v1) to exaggerate; to embellish (a story, rumor, etc.)

-embellish- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance FR: décorer ; orner ; embellir ; parer ; ornementer
ประดับบารมี[v. exp.] (pradap bāra) EN: enhance one's status ; embellish one's status FR:
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradø) EN: embellish ; beautify ; elaborate ; polish ; adorn FR: embellir ; élaborer
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches FR: décorer ; apporter la touche finale
สลักเสลา[v.] (salaksalao) EN: embellish ; beautify FR: embellir
เสริมสวย[v.] (soēmsūay) EN: beautify ; embellish ; prettify FR: embellir ; enjoliver
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer
ต่อแต้ม[n.] (tøtaēm) EN: add finishing touches to ; embellish ; retouch FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -embellish-
Back to top