ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adornment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adornment*, -adornment-

adornment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adornment (n.) การประดับประดา See also: การจัดแต่ง, การตกแต่ง Syn. ornamentation, embellishment
adornment (n.) สิ่งประดับตกแต่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
adornment(อะดอร์น' เมินทฺ) n. การประดับ, การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Syn. ornament)
English-Thai: Nontri Dictionary
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adornmentการประดับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตกแต่ง (n.) adornment See also: decoration, ornamentation, embellishment Syn. การประดับ
การประดับ (n.) adornment See also: decoration, ornamentation, embellishment Syn. การตกแต่ง
อลงกรณ์ (n.) adornment See also: decoration, ornamentation, embellishment Syn. การตกแต่ง, การประดับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The adornment of some sort of flashy affect to sort of try to distract witnesses.เป็นพวกประดับประดาร่างกายด้วยเสื้อผ้าโก้เก๋ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เห็นเหตุการณ์
Much as I do appreciate tonsorial adornment...แม้ว่าผมจะยินดีที่จะได้รับบริการตัดผม...
Your belt and adornments.เข็มขัดและเครื่องประดับของเจ้า
You know that the Ancient Egyptians used self-adornment to...คุณรู้ไหมว่า ชาวอียิปต์โบราณ ใช้การประดับประดาร่างกาย... ..
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหิน ดอกไม้และพู่ห้อยระย้า
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหินดอกไม้ และพู่ห้อยระย้ากรอบบนสลักเป็นรูปก้นหอย

adornment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华严经[huá yán jīng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 华严经 / 華嚴經] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
华严经大方广佛[huá yán jīng dà fāng guǎng fó, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄈㄛˊ, 华严经大方广佛 / 華嚴經大方廣佛] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 妆 / 妝] adornment; adorn
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
服饰[fú shì, ㄈㄨˊ ㄕˋ, 服饰 / 服飾] dress and adornment; trappings

adornment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification
華厳[けごん, kegon] (n) (1) {Buddh} avatamsa (flower adornment, as a metaphor for becoming a buddha); (2) (abbr) (See 華厳経) Avatamska sutra; (3) (abbr) (See 華厳宗) Kegon (sect of Buddhism)
装い[よそおい, yosooi] (n) dress; outfit; equipment; makeup; adornment; guise; get-up; (P)
身体装飾[しんたいそうしょく, shintaisoushoku] (n) body ornamentation (adornment, tatoos, etc.)

adornment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
อาภรณ์[n.] (āphøn) EN: apparel ; raiment ; finery ; garb ; adornments FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adornment
Back to top