ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

duplicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *duplicate*, -duplicate-

duplicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
duplicate (vt.) จำลอง See also: ทำซ้ำ, ถ่ายสำเนา Syn. reproduce, copy counterfeit
duplicate (vt.) เพิ่มเป็น 2 เท่า See also: ทำเป็น 2 เท่า Syn. redouble, repeat, reproduce, double Ops. halve
duplicate (n.) สำเนา See also: สิ่งที่เหมือนกัน Syn. copy, replica, photocopy Ops. original
duplicate (adj.) เหมือนกัน Syn. identical, like, same Ops. different, opposed
duplicated (adj.) เป็นฝาแฝด See also: ที่จับเป็นคู่, ที่เป็นคู่ Syn. twin, paired Ops. single
duplicated (n.) ผลคูณ See also: จำนวนทวีคูณ, จำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
duplicate(ดิว'พละเคท) n. จำลอง,สำเนา,ฉบับเทียบ,โรเนียวฉบับคู่,ฉบับก๊อบปี้,สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่าง. -Phr. ((n duplicate เป็นสำเนา 2 ใบ,เป็นคู่,เป็นครั้งละ2ฉบับ) . vi. ทำสำเนา,ถ่ายสำเนา,โรเนียว,อัดสำเนา,จำลอง,ทำซ้ำ. -adj. คู่,สองเท่า,เหมือนกันทุกอย่าง. คำศัพท์ย่
English-Thai: Nontri Dictionary
duplicate(adj) มีสำเนา,มีสองฉบับ,สองเท่า,ซ้ำ,เหมือนกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
duplicateจำลอง [พันธุศาสตร์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duplicateทำซ้ำ,ควบคู่กัน,วีดิโออัดเทป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ฉบับ (n.) duplicate See also: copy, counterfoil
ซ้ำซ้อน (v.) duplicate See also: be alike, copy, double
ทำสำเนา (v.) duplicate See also: copy, replicate
ภาพจำลอง (n.) duplicate See also: reproduction, copy, imitation, replica, simulation
ใบสำคัญคู่จ่าย (n.) duplicate See also: copy certificate of payment
dup. (abbr.) คำย่อของ duplicate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I killed you too quickly the last time, a mistake I don't mean to duplicate tonight.ครั้งที่แล้วข้าฆ่าเจ้าเร็วเกินไป เป็นความผิดพลาดอย่างเดียวกันกับเรื่องคืนนี้
An exact duplicate of the original virus.เราผสมจากไวรัสต้นแบบ
If there's two duplicate phones and I call the same number... do they both ring at the same time, or is there....ถ้าฉันโทรเข้าไปที่เบอร์ซ้ำ มันจะดังทั้งสองเครื่องมั้ย หรือว่า...
Is there any way to duplicate that feeling?คุณทำให้มีความรู้สึกแบบนั้นอีกทีได้ไม๊?
Since a duplicate was requested.ตั้งแต่มีการร้องขอสำเนา
I have to verify and duplicate these results.ผมต้องยืนยัน กับทำสำเนาพวกผลลัพธ์
Maybe he made a duplicate and he still has the original.บางทีเค้าอาจปลอมมันแล้วเก็บของจริงไว้
S u B Z ~ V e R d i K T [Kept to prevent duplicate files]ก็บไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟล์ที่ซ้ำกัน
If we could somehow duplicate that for our ships...ถ้าเราสามารถจำลองมันมาใส่ในยานของเรา...
What'd you do, duplicate the SIM card on her cell?คุณคิดจะทำอะไร ถึงได้ทำซ้ำ ซิมการ์ดในมือถือของเธอ?
Once the unsub finds an alpha male, he can pick the lock, get their address off their driver's license, and duplicate their keys in his work van outside.เขาสามารถไขกุญแจได้ที่อยู่ของเหยื่อ ได้ใบขับขี่ของเหยื่อ และปั๊มกุญแจของพวกเขา ในรถแวนของเขาที่อยู่ด้านนอก
A computer program can't duplicate a skilled human lip reader.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่มีความสามารถ ในการอ่านปากมนุษย์ได้หรอก

duplicate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抄件[chāo jiàn, ㄔㄠ ㄐㄧㄢˋ, 抄件] duplicate (copy)
重复语境[chóng fù yǔ jìng, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, 重复语境 / 重複語境] duplicate context
[wù, ˋ, 兀] duplicate of Big Five A461
副本[fù běn, ㄈㄨˋ ㄅㄣˇ, 副本] duplicate; transcript
重叠[chóng dié, ㄔㄨㄥˊ ㄉㄧㄝˊ, 重叠 / 重疊] overlapping; to duplicate; to reduplicate (in Chinese grammar)
重迭[chóng dié, ㄔㄨㄥˊ ㄉㄧㄝˊ, 重迭] overlapping; to duplicate; to reduplicate (in Chinese grammar)

duplicate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュープ[, deyu-pu] (n,vs) duplicate
デュープリケート[, deyu-purike-to] (n) duplicate
デュプリケート[, deyupurike-to] (n) duplicate
合い鍵;合鍵;合かぎ[あいかぎ, aikagi] (n) (1) duplicate key; (2) pass key; master key; skeleton key
控え見本[ひかえみほん, hikaemihon] (n) duplicate sample
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing
写し[うつし, utsushi] (n) copy; duplicate; facsimile; transcript; (P)
写す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P)
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P)
控え(P);扣え[ひかえ, hikae] (n) (1) reserve; spare; backup; (2) note; memorandum; (3) duplicate; copy; stub (of a ticket, etc.); (4) waiting one's turn; (P)
重複遺伝子[じゅうふくいでんし, juufukuidenshi] (n) duplicated gene

duplicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate FR: enregistrer
ใบสำคัญคู่จ่าย[n.] (baisamkhank) EN: duplicate FR:
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
จำลอง[v.] (jamløng) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy FR: copier ; reproduire ; imiter ; modeliser
คัด[v.] (khat) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; copy ; plagiarize FR: recopier ; reproduire ; plagier
คัดลอก[v.] (khat løk) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce ; plagiarize FR: copier ; transcrire; reproduire
คู่ฉบับ[v.] (khūchabap) EN: duplicate FR: dupliquer
ภาพจำลอง[n. exp.] (phāp jamløn) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f] ; représentation [f]
ซ้ำ[v.] (sam) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate ; be alike FR: répéter ; refaire ; réitérer
สำเนา[n.] (samnao) EN: copy ; duplicate FR: copie [f] ; duplicata [m] ; double [m] ; extrait [m]
สำเนา[v.] (samnao) EN: copy ; duplicate FR: copier ; dupliquer
ซ้ำซ้อน[v.] (samsøn) EN: overlap ; duplicate ; be a duplication FR: faire double emploi
ถ่ายสำเนา[v.] (thāisamnao) EN: copy ; duplicate FR: copier
ทำซ้ำ[v.] (tham sam) EN: repeat ; duplicate ; replicate ; redo FR: répéter
ทำสำเนา[v.] (tham samnao) EN: duplicate ; copy ; replicate FR: dupliquer ; copier ; reproduire
ถอดแบบ[v. exp.] (thøt baēp) EN: reproduce ; duplicate ; model after FR: reproduire
ซ้ำซ้อน[adj.] (samsøn) EN: overlapping ; duplicated ; redundant ; repeated ; multiple FR: dupliqué
สองสำเนา[n. exp.] (søng samnao) EN: duplicates FR:

duplicate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dublette {f}duplicate copy
Frachtbriefdoppel {m}duplicate consignment note
Nachschlüssel {m}duplicate key; false key

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า duplicate
Back to top