ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repeat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repeat*, -repeat-

repeat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repeat (vt.) พูดซ้ำ See also: กล่าวซ้ำ Syn. echo, retell
repeat (vt.) เกิดซ้ำ See also: ซ้ำ, ทำซ้ำ Syn. replay, reproduce
repeat (n.) การกระทำซ้ำ Syn. repetition, replay, reshowing
repeat itself (phrv.) เกิดซ้ำอีก See also: ซ้ำรอยเดิม
repeat oneself (phrv.) พูดซ้ำ
repeatable (adj.) สุภาพและไม่ก้าวร้าว
repeatable (adj.) ซึ่งทำซ้ำ Ops. unrepeatable
repeated (adj.) ซ้ำๆ See also: หลายๆ ครั้ง Syn. frequent, repetitious
repeatedly (adv.) อย่างซ้ำๆ See also: อย่างซ้ำซาก Syn. frequently, often
repeater (n.) ปืนที่ยิงซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่ต้องหยุดเติมลูกปืนใหม่
repeating (adj.) ซึ่งทำซ้ำๆ See also: ซึ่งกล่าวซ้ำ Syn. tautological
repeating (n.) การเกิดซ้ำ See also: การทำซ้ำ Syn. recurrence
repeating decimal (n.) ทศนิยมไม่รู้จบ
English-Thai: HOPE Dictionary
repeat(รีพีท') vt.,vi.,n. (การ) พูดซ้ำ,ทำซ้ำ,ย้ำ,ทำใหม่,ท่อง,ว่าตาม,ทบทวน,ทำซ้ำรอย,สิ่งที่กระทำซ้ำ, See also: repeatability n. repeatable adj., Syn. iterate,recite,rehearse
repeated(รีพี'ทิด) adj. กระทำซ้ำ,พูดซ้ำ, See also: repeatedly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
repeat(vt) กลับมาอีก,ทำซ้ำ,ทบทวน,ย้ำ,ท่อง,ว่าตาม
repeatedly(adv) ซ้ำ,หลายครั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repeat migrationการย้ายถิ่นบ่อยๆ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repeated integralปริพันธ์ซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
repeaterผู้กระทำความผิดอีก [ดู recidivist] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
repeat keyแป้นซ้ำแป้นซึ่งเรากดค้างไว้ในขณะที่กดแป้นอักขระอื่น เพื่ให้จอภาพแสดงอักขระนั้นซ้ำหลายครั้ง [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยมก (n.) the repeat symbol of Thai writing system represented by ๆ See also: the repetitive sign Syn. ไม้ยมก
ไม้ยมก (n.) the repeat symbol of Thai writing system represented by ๆ See also: the mark ๆ placed after a vocable to indicate repetition
การซ้ำ (n.) repeat See also: reiteration, repetition, reshowing
ซ้ำรอย (v.) repeat See also: recur, reiterate
ทบทวน (v.) repeat See also: go over, revise Syn. ทวน, ทวนทบ
ทวนกลับ (v.) repeat See also: reiterate, restate, replay, retell Syn. ย้อนกลับ
ทำซ้ำ (v.) repeat Syn. ทำใหม่, ทำอีกครั้ง
ทำอีกครั้ง (v.) repeat Syn. ทำใหม่
ทำใหม่ (v.) repeat Syn. ทำอีกครั้ง
พูดจำเจ (v.) repeat See also: reiterate, restate
พูดซ้ำซาก (v.) repeat See also: reiterate, restate Syn. พูดจำเจ
ย้ำ (v.) repeat See also: reiterate, restate, retell, reaffirm, reassert
สั่งย้ำ (v.) repeat See also: reiterate, restate, retell
เน้นย้ำ (v.) repeat See also: emphasize, reiterate Syn. ย้ำ, เน้น
กล่าวตาม (v.) repeat after Syn. ว่าตาม
พูดตาม (v.) repeat after Syn. ว่าตาม, กล่าวตาม
ว่าตาม (v.) repeat after Syn. กล่าวตาม
ทวนคำ (v.) repeat one´s word See also: replay Syn. พูดซ้ำ
พูดซ้ำ (v.) repeat one´s word See also: replay
พร่ำ (v.) repeated See also: be constant, continue Syn. พูดพร่ำ, พร่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please repeat what you just told meได้โปรดพูดซ้ำสิ่งที่คุณเพิ่งบอกกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now let's repeat lesson one.{\cHFFFFFF}ตอนนี้ขอทำซ้ำบทเรียนหนึ่ง
Could you repeat that, sir?ขออีกครั้งได้ไหมครับ
And repeat after me.และพูดตามผม ข้าพเจ้า...
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว
I think there is a way to repeat the act of the executionerฉันคิดว่ามี ทางถึง repeat the กระทำของเพชฌฆาต
Would you repeat what you just said to me?ช่วยบอกอีกครั้งว่าเมื่อกี้คุณพูดอะไร
Do you want me to repeat the message, Dr. floyd?คุณต้องการให้ฉันไปทำซ้ำ ข้อความดร. ฟลอยด์?
Do you want me to repeat the last response?คุณต้องการให้ฉันไปทำซ้ำการ ตอบสนองที่ผ่านมา?
They're gonna repeat the interview at 5 and 6.พวกเขากำลังจะทำซ้ำสัมภาษณ์ที่ 5 และ 6
I didn't think you'd go and repeat it in bed to some moron reporter.ผมไม่คิดว่าคุณจะเที่ยวบอก กับนักข่าวปัญญาอ่อนบางคนบนเตียงนั่น
I repeat it till my tongue stiffens.ฉันจะกล่าวซ้ำ จนกระทั่งลิ้นแข็งชา
To see your individual tastes, not to see you repeat exactly what I'd taught you in an impersonal, academic way.เพื่ออรรถรสที่แตกต่าง ไม่ใช่ที่จะเห็นอะไรซ้ำๆ กับสิ่งที่ครูสอน ไม่หมายถึงใครโดยเฉพาะนะ

repeat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
申申[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, 申申] cosy and comfortable; to repeat endlessly
背诵[bèi sòng, ㄅㄟˋ ㄙㄨㄥˋ, 背诵 / 背誦] recite; repeat from memory
留班[liú bān, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄢ, 留班] to repeat a year (in school); to resit a failed course; to fail admission to next year's course
留级[liú jí, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧˊ, 留级] to repeat a year (in school); to resit a failed course; to fail admission to next year's course
两下子[liǎng xià zi, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, 两下子 / 兩下子] a couple of times; to repeat the same; the same old trick; tricks of the trade
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 迭] alternately; repeatedly
口头禅[kǒu tóu chán, ㄎㄡˇ ㄊㄡˊ ㄔㄢˊ, 口头禅 / 口頭禪] lit. Zen saying repeated as cant; fig. popular saying; catchphrase; cliché
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
[fān, ㄈㄢ, 番] deeds; foreign; classifier for repeated actions: time
二重[èr chóng, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ, 二重] double; repeated twice
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 数 / 數] frequently; repeatedly
顺口溜[shùn kǒu liū, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄡ, 顺口溜 / 順口溜] popular piece of doggerel; common phrase repeated as a jingle
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 百折不挠 / 百折不撓] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable
[céng, ㄘㄥˊ, 层 / 層] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.)
多次[duō cì, ㄉㄨㄛ ㄘˋ, 多次] many times; repeatedly
一再[yī zài, ㄧ ㄗㄞˋ, 一再] repeatedly
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, 不住] repeatedly; continuously; constantly
中继器[zhōng jì qì, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄧˋ, 中继器 / 中繼器] repeater
[qì, ㄑㄧˋ, 亟] repeatedly; frequently
来回来去[lái huí lái qù, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ, 来回来去 / 來回來去] repeatedly; back and forth again and again
反复[fǎn fù, ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, 反复 / 反復] repeatedly; over and over
屡出狂言[lǚ chū kuáng yán, ㄌㄩˇ ㄔㄨ ㄎㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, 屡出狂言 / 屢出狂言] repeated gaffes
屡次[lǚ cì, ㄌㄩˇ ㄘˋ, 屡次 / 屢次] repeatedly; time and again
复述[fù shù, ㄈㄨˋ ㄕㄨˋ, 复述 / 復述] repeat; retell
累犯[lěi fàn, ㄌㄟˇ ㄈㄢˋ, 累犯] repeated offender; habitual criminal; recidivist
[zhūn, ㄓㄨㄣ, 谆 / 諄] repeatedly (in giving advice)
连串[lián chuàn, ㄌㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˋ, 连串 / 連串] repeated; a series of (accidents)
连连[lián lián, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, 连连 / 連連] repeatedly; again and again
频频[pín pín, ㄆㄧㄣˊ ㄆㄧㄣˊ, 频频 / 頻頻] repeatedly; again and again
[yè, ㄧㄝˋ, 殗] sickness; repeated
三人成虎[sān rén chéng hǔ, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄏㄨˇ, 三人成虎] three men talking makes a tiger (成语 saw); repeated rumor becomes a fact
来回[lái huí, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, 来回 / 來回] to make a round trip; return journey; back and forth; to and fro; repeatedly
倒粪[dào fèn, ㄉㄠˋ ㄈㄣˋ, 倒粪 / 倒糞] to turn over manure; fig. to offend others by endlessly repeating unpleasant remarks
廉颇[Lián Pō, ㄌㄧㄢˊ ㄆㄛ, 廉颇 / 廉頗] Lian Po (327-243 BC), famous general of Zhao 趙國|赵国, repeatedly victorious over Qin 秦國|秦国 and Qi 齊國|齐国

repeat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アゲーン;アゲイン;アゲン[, age-n ; agein ; agen] (n) (1) (usu. as ジュースアゲーン, アゲーンワン, etc.) repeat of a deuce (in tennis, etc.) (eng
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing
問い直す;問いなおす[といなおす, toinaosu] (v5s) to question again; to repeat a question (esp. a problematic point, or to verify understanding); to repeat a query
回を重ねる[かいをかさねる, kaiwokasaneru] (exp,v1) to advance (as of a baseball game); to repeat
言い返す(P);言返す[いいかえす, iikaesu] (v5s,vt) (1) to talk back; to answer back; to retort; (2) to say over; to repeat words; to say repeatedly; (P)
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)
頻る[しきる, shikiru] (v5r,vi) to repeat over and over again
お百度を踏む;御百度を踏む[おひゃくどをふむ, ohyakudowofumu] (exp,v5m) (obs) to visit repeatedly (to request)
しばしば[, shibashiba] (vs,adv) (on-mim) blinking repeatedly
スコスコ[, sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P)
ぱちつかせる[, pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan)
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb
めった刺し;滅多刺し[めったざし, mettazashi] (n) stabbing repeatedly
ゆらりゆらり[, yurariyurari] (adv,adv-to) swaying (repeatedly, in a large, slow motion)
一再[いっさい, issai] (n-adv,n-t) once or twice; repeatedly
一気[いっき, ikki] (n) (abbr) (See 一気に飲む) chug!; drink! (said repeatedly as a party cheer); (P)
七転び八起き;七転八起;七顛八起[ななころびやおき(七転び八起き;七転八起);しちてんはっき(七転八起;七顛八起), nanakorobiyaoki ( shichi korobi yaoki ki ; shichi ten yaoki ); shichitenhakki ( shi] (n) the vicissitudes of life; ups and downs in life; always rising after a fall or repeated failures
三拝[さんぱい, sanpai] (n) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
三拝九拝[さんぱいきゅうはい, sanpaikyuuhai] (int,n) kowtowing; bowing repeatedly
三礼[さんらい;さんれい;みれい, sanrai ; sanrei ; mirei] (n) (See 三拝) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
二の舞[にのまい, ninomai] (n) ... all over again (repeating the same failure)
二転三転[にてんさんてん, nitensanten] (n,vs) change again and again; seesaw back and forth; being in a state of flux; backtracking repeatedly
再三[さいさん, saisan] (adv,n) again and again; repeatedly; (P)
呉れ呉れも[くれぐれも, kureguremo] (adv) (uk) repeatedly; sincerely; earnestly; (P)
幾重にも[いくえにも, ikuenimo] (adv) repeatedly; over and over again
延び延び[のびのび, nobinobi] (adj-na,adv,n) stretching; repeatedly put off; procrastinate
引き返す(P);引返す(io)(P);引きかえす[ひきかえす, hikikaesu] (v5s,vt) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps; (P)
引っ返す[ひっかえす, hikkaesu] (v5s,vt) (See ひきかえす) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps
打ち返す;打返す[うちかえす, uchikaesu] (v5s) to return a blow repeat; to turn back; to rewhip; to plow up; to plough up; to come and retreat
折れ返る;折返る[おれかえる, orekaeru] (v5r,vi) to tell again and again; to repeat; to refrain; to turn up; to turn down
月下推敲[げっかすいこう, gekkasuikou] (n) polish; elaboration; repeatedly working over one's writing; being very scrupulous in the choice of diction
歌枕[うたまくら, utamakura] (n) oft-repeated descriptive epithets in poetry
突く(P);突付く(iK)[つつく, tsutsuku] (v5k,vt) (1) (uk) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to; (P)
突っ突く;突っつく[つっつく, tsuttsuku] (v5k,vt) (1) (See 突く・つつく・1) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to
繰り返す(P);くり返す;繰りかえす;繰返す[くりかえす, kurikaesu] (v5s,vt,vi) to repeat; to do something over again; (P)
言い古す;言古す[いいふるす, iifurusu] (v5s) to say repeatedly; to say proverbially
訊き返す;聞き返す[ききかえす, kikikaesu] (v5s,vt) to ask in return; to ask again; to listen repeatedly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リピート[りぴーと, ripi-to] repeat
リピートキー[りぴーときー, ripi-toki-] repeat key
自動再送要求[じどうさいそうようきゅう, jidousaisouyoukyuu] ARQ, Automatic Repeat reQuest
リピータ[りぴーた, ripi-ta] repeater
中継器[ちゅうけいき, chuukeiki] repeater, relay

repeat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter
คำสั่งซื้อซ้ำ[n. exp.] (khamsang se) EN: repeat order FR:
เข้ารอยเดิม[v. exp.] (khaorøi doē) EN: repeat itself ; be just like before FR:
ไม่ผ่าน[v. exp.] (mai phān) EN: repeat a year FR: redoubler ; recommencer une année d'études ; doubler (Bel.)
เน้นย้ำ[v. exp.] (nēn yam) EN: repeat ; highlight FR:
ปากเปียกปากแฉะ[v.] (pākpīekpākc) EN: say over and over again ; tell over and over again ; continuously nag ; incessently repeat orders FR:
ผู้กระทำความผิดอีก[n. exp.] (phū kratham) EN: recidivist ; repeat offender FR: récidiviste [m]
พูดอีกที[v. exp.] (phūt īk thī) EN: repeat FR: répéter
พูดใหม่[v. exp.] (phūt mai) EN: repeat FR: répéter
พูดซ้ำ[v. exp.] (phūt sam) EN: repeat ; reiterate FR: répéter ; redire ; réitérer
พูดซ้ำซาก[v. exp.] (phūt samsāk) EN: repeat ; reiterate ; restate FR: répéter ; réitérer
พูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ[v. exp.] (phūt sam-sa) EN: repeat oneself ; belabor the point ; belabor the issue ; harp on FR: se répéter
พูดตาม[v. exp.] (phūt tām) EN: repeat after FR: répéter après qqn
ซ้ำ[v.] (sam) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate ; be alike FR: répéter ; refaire ; réitérer
ซ้ำชั้น[n. exp.] (sam chan) EN: repeat a class ; get left back FR: redoubler
ซ้ำรอย[v.] (samrøi) EN: repeat ; recur ; reiterate FR: répéter ; réitérer
สำทับ[v.] (samthap) EN: reiterate ; iterate ; repeat FR: réitérer
สั่งเพิ่ม[v. exp.] (sang phoēm) EN: reorder ; place a repeat order FR:
สั่งซื้อซ้ำ[v. exp.] (sangseū sam) EN: place a repeat order FR:
ทำใหม่[v. exp.] (tham mai) EN: repeat FR: refaire
ทำซ้ำ[v.] (tham sam) EN: repeat ; duplicate ; replicate ; redo FR: répéter
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions
ทวนคำ[v. exp.] (thūan kham) EN: repeat FR:
ทวนซ้ำ[v. exp.] (thūan sam) EN: repeat ; say again FR: répéter ; redire
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำคำ[v. exp.] (yam kham) EN: reiterate ; stress ; repeat FR: répéter
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
อัพภาส[n.] (apphāt) EN: repeated words FR:
ฮัก ; ฮัก ๆ = ฮักๆ[adv.] (hak ; hak-h) EN: repeatedly FR:
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more ; any more FR: encore ; plus ; davantage ; à nouveau
จ้ำจี้จ้ำไช[adv.] (jamjīchamch) EN: repeatedly ; again and again FR:
การวัดซ้ำ[n. exp.] (kān wat sam) EN: repeatability ; reproducibility FR:
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously FR: bruyamment
ขย่ม[v.] (khayom) EN: push up and down with one's whole weight ; press down repeatedly ; jump up and down on ; push down FR:
กระหน่ำ[v.] (kranam) EN: beat repeatedly ; pound repeatedly ; beat down ; rain blows (on) ; pour blows (on) ; hit ; strike FR: frapper
หลายหน[adv.] (lāi hon) EN: several times ; on several occasions ; on many occasions ; repeatedly FR: plusieurs fois ; à différentes reprises ; à plusieurs reprises ; maintes fois
หลายครั้งหลายหน[adv.] (lāi khrang ) EN: repeatedly FR:
ใหม่[adv.] (mai) EN: again ; afresh ; once more ; repeatedly FR: à nouveau
ปลก[adv.] (palok) EN: repeatedly FR:

repeat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiederholungsaufforderung {f}request for repeat
Dezimalbruch {m} [math.] | periodischer Dezimalbruch | unendlicher, periodischer Dezimalbruchdecimal fraction | repeating decimal | recurring decimal
entzerrende Übertragungseinrichtung {f}; Entzerrerregenerative repeater
Repeater {m} [comp.]repeater
Repetiergewehr {n} [mil.]repeating rifle; repeater
Dauerfunktionstaste {f}repeat key
Nachbestellung {f}repeat order

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repeat
Back to top