ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-defraud-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น defraud, *defraud*,

-defraud- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This room is for patients' families, not for doctors trying to defraud the government.ห้องนี้เป็นห้องสำหรับครอบครัวผู้ป่วย ไม่ใช่สำหรับแพทย์ที่จะโกงรัฐบาล
Yup, I used to hide my stash in my mother's bowling trophy, and you're telling me the man who invented a way to defraud most of New York isn't as clever as a stoned 12-year-old with a butter knife?ใช่ ฉันเคยซ่อนของ ไว้ในถ้วยรางวัลโบว์ลิ่งของแม่ และเธอจะบอกฉันว่า ผู้ชายที่คิดวิธี โกงคนเกือบทั้งนิวยอร์คนี้ฉลาดไม่เท่า
It's bad business to defraud your customer.มันเป็นธุรกิจที่ไม่ด เพื่อหลอกลวงลูกค้าของคุณ.
We didn't defraud the American people and prey on their dreams of owning a home.เราไม่ได้โกงคนอเมริกัน และเหยื่อในฝันของพวกเขา เป็นเจ้าของบ้าน

-defraud- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
詐害[さがい, sagai] (n) (1) fraud; (vs) (2) to defraud

-defraud- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ขี้ฉ้อกลางเมือง[v. exp.] (khī chø klā) EN: defraud the public FR:
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
กระบัด[v.] (krabat) EN: defraud FR:
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceive ; delude ; dupe ; defraud ; cheat FR: décevoir ; frustrer ; faire marcher ; tromper ; duper ; berner (fig.)
ประบัด[v.] (prabat) EN: defraud FR:
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -defraud-
Back to top