ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

floor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *floor*, -floor-

floor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
floor (n.) ชั้นอาคาร See also: ชั้นของตึก Syn. story, level, tier
floor (n.) พื้น See also: พื้นห้อง
floor (vt.) ทำให้งง See also: ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สับสน Syn. bewilder, perplex, confound Ops. clarify, convince
floor (vt.) คว่ำ (คู่ต่อสู้ในการชกมวย) See also: ล้ม Syn. knock down, deck
floor (n.) ระดับต่ำสุด (รายได้, ราคา)
floor covering (n.) พรม Syn. carpeting, rug
floor plan (n.) แบบแปลน See also: แผนผัง, แบบ Syn. drawing
floor-cover (n.) เสื่อ See also: พรม, สาด Syn. bath mat, prayer mat
flooring (n.) วัสดุที่ใช้ทำพื้นห้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
floor(ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย), Syn. level,stage
English-Thai: Nontri Dictionary
floor(n) พื้น,ก้นทะเล,ชั้นของตึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
floor๑. สิทธิที่จะอภิปราย (ในสภา)๒. ที่อภิปราย (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floor พื้น พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายใน พื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนัง อาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Flooring, Tileกระเบื้องปูพื้น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึง (adv.) sound of a heavy thing falling on the floor or ground
นั่งพับเพียบ (v.) sit on the floor (with legs tucked back to one side) Syn. พับเพียบ
พับเพียบ (v.) sit squat on the floor in a polite attitude See also: sit with legs folded back to one side
ล่อง (n.) space or hole (between floor board)
ชั้น (n.) floor See also: storey, story
ดล (n.) floor See also: ground Syn. พื้น, ชั้น
พื้น (n.) floor See also: ground, surface
พื้นห้อง (n.) floor See also: room floor
พื้นเรือน (n.) floor
เรือก (n.) floor mat See also: floor of matting
กระดองหาย (n.) an implement for spreading straw out on the threshing floor See also: hayfork, Thai hayrack or hayscatterer Syn. คันฉาย, ดองฉาย, ขอฉาย, ดองหาย
ขอฉาย (n.) tool for spreading out straw on the floor See also: bamboo stick used for removing straw from the threshing floor Syn. คันฉายดอง, ดองหาย, กระดองหาย
คันฉายดอง (n.) tool for spreading out straw on the floor See also: bamboo stick used for removing straw from the threshing floor Syn. ดองหาย, กระดองหาย
ชั้นล่าง (n.) ground floor See also: first floor Syn. ชั้นหนึ่ง
ดองหาย (n.) an implement for spreading straw out on the threshing floor See also: hayfork, Thai hayrack or hayscatterer Syn. คันฉาย, ดองฉาย, ขอฉาย
ดองหาย (n.) tool for spreading out straw on the floor See also: bamboo stick used for removing straw from the threshing floor Syn. คันฉายดอง, กระดองหาย
ปูพื้น (v.) lay the floor See also: put down the flooring Syn. ปูพื้นฐาน
ปูพื้นฐาน (v.) lay the floor See also: put down the flooring
พื้นกระเบื้อง (n.) tiled floor
พื้นคอนกรีต (n.) concrete floor
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He sat in his usual spot on the floorเขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
We're on the top floorพวกเราอยู่บนชั้นบนสุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I knew where Rebecca's body was, lying on that cabin floor on the bottom of the sea.ผมรู้ว่าศพของรีเบคคาอยู่ที่ไหน นอนอยู่ที่พื้นห้องในเรือใต้ท้องทะเล
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา!
"...will lie on the floor like animals...จะโกหกบนสัตว์ floor like ... "...
I mean, in the sense that he repaints floor numbers in office buildings or doubles as a disc jockey.หมายถึงท่านเปลี่ยนเบอร์ชั้นในตึก แล้วก็ทำตัวเป็นดีเจ
I suppose we're fortunate those things only reached the floor below the attic.เคราะห์ดีที่มันเพียงแค่ ไปถึงพื้นใต้ห้องใต้หลังคา.
Just the floor where the students' rooms are.แค่ตรงพื้นที่ น.ศ. อยู่
Indy, why does the floor move?อินดี้, ทำไมพื้นมันเคลื่อนที่ได้?
Put those torches on the floor and back off.Come on, man, I mean it!
Mr. Boddy lay on the floor apparently dead.คุณบ๊อดดี้นอนอยู่บนพื้น เห็นได้ชัดว่าตายแล้ว
So my son is born on the goddamn floor of this hospital's reception room.เลยออกมาดูโลกบนพื้นสกปรก ตรงห้องรับคนไข้นั่นเอง
Because this year they're on the floor anyway?เพราะปีที่พวกเขากำลังอยู่บนพื้นต่อไปนี้หรือไม่?

floor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, 地漏] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month
拼花地板[pīn huā dì bǎn, ㄆㄧㄣ ㄏㄨㄚ ㄉㄧˋ ㄅㄢˇ, 拼花地板] floor with tiled design
楼层[lóu céng, ㄌㄡˊ ㄘㄥˊ, 楼层 / 樓層] floor of building
楼板[lóu bǎn, ㄌㄡˊ ㄅㄢˇ, 楼板 / 樓板] floor; floor (ie. metal plate, concrete slab, wooden planking etc)
自由体操[zì yóu tǐ cāo, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄘㄠ, 自由体操 / 自由體操] floor (gymnastics)
落地灯[luò dì dēng, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˋ ㄉㄥ, 落地灯 / 落地燈] floor lamp
[céng, ㄘㄥˊ, 层 / 層] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.)
七级浮屠[qī jí fú tú, ㄑㄧ ㄐㄧˊ ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, 七级浮屠 / 七級浮屠] seven floor pagoda
地板[dì bǎn, ㄉㄧˋ ㄅㄢˇ, 地板] floor
地面[dì miàn, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ, 地面] floor; ground; surface
楼面[lóu miàn, ㄌㄡˊ ㄇㄧㄢˋ, 楼面 / 樓面] floor
[cháng, ㄔㄤˊ, 场 / 場] threshing floor; classifier for events and happenings; classifier for number of some languages and actions (cannot be followed by a noun)
洋底[yáng dǐ, ㄧㄤˊ ㄉㄧˇ, 洋底] ocean floor; bottom of the ocean
海底[hǎi dǐ, ㄏㄞˇ ㄉㄧˇ, 海底] seabed; seafloor; bottom of the ocean
海底扩张说[hǎi dǐ kuò zhāng shuō, ㄏㄞˇ ㄉㄧˇ ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ ㄕㄨㄛ, 海底扩张说 / 海底擴張說] theory of seafloor spreading (geol.)
场院[cháng yuàn, ㄔㄤˊ ㄩㄢˋ, 场院 / 場院] threshing floor
打谷场[dǎ gǔ cháng, ㄉㄚˇ ㄍㄨˇ ㄔㄤˊ, 打谷场 / 打穀場] threshing floor

floor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square)
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering
スキップフロア[, sukippufuroa] (n) skip floor
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
セルラーフロア[, serura-furoa] (n) cellular floor
テラワロス[, terawarosu] (exp) (sl) (See ワロス) laughing my ass off; LMAO; rolling on the floor laughing; ROTFL
フローリング[, furo-ringu] (n) wooden floor (from flooring); (P)
へたり込む[へたりこむ, hetarikomu] (v5m) to sit down hard; to sink down to the floor
三つ指[みつゆび, mitsuyubi] (n) bowing while pressing three fingers of each hand on floor
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses
中二階[ちゅうにかい, chuunikai] (n) mezzanine floor
体育座り[たいいくずわり;たいいくすわり, taiikuzuwari ; taiikusuwari] (n) sitting on the floor grasping one's knees (as in a gym class)
地炉[じろ;ちろ, jiro ; chiro] (n) (See 囲炉裏) fireplace or hearth dug into the ground or floor
坐り蒲団[すわりふとん, suwarifuton] (n) (arch) (See 座布団) flat floor cushion used when sitting or kneeling (usu. rectangular)
[そう, sou] (n,n-suf) (1) layer; seam; bed; stream; class; (2) {math} sheaf; (ctr) (3) storey (of a building); story; floor
床上浸水[ゆかうえしんすい, yukaueshinsui] (n) inundation above floor level
床敷[とこしき, tokoshiki] (n) animal bedding; sand thrown on ship decks; any kind of floor covering
座布団(P);座蒲団;座ぶとん;坐蒲団[ざぶとん, zabuton] (n) (See 布団) zabuton (flat floor cushion used when sitting or kneeling; usu. rectangular); (P)
楼上[ろうじょう, roujou] (n) (See 楼閣) on top of a tall building; balcony; upper floor
片膝を立てる[かたひざをたてる, katahizawotateru] (exp,v1) to sit on the floor with one knee raised; to raise one knee; to sit with one knee up
特売場[とくばいじょう, tokubaijou] (n) bargain floor or basement
眼窩底[がんかてい, gankatei] (n) orbital floor (thin bone floor of eye socket)
稽首[けいしゅ, keishu] (n,vs) bowing to the floor
簀の子;簀子[すのこ, sunoko] (n) drainboard; floor grates; duckboard; slatted wood (e.g. used as a base for storing futons inside a cupboard)
院内総務[いんないそうむ, innaisoumu] (n) floor leader; party whip
階高[かいだか, kaidaka] (n) height of storey; floor height
雑巾摺[ぞうきんずり, zoukinzuri] (n) finishing board nailed where the floor boards meet the wall; (similar to) skirting, baseboards
馬道[めどう;めんどう(ok);めど(ok);うまみち(ik), medou ; mendou (ok); medo (ok); umamichi (ik)] (n) (めんどう is also written with the ateji 面道) (See 寝殿造り) long roofed passageway (originally having an earthen floor and used as a bridle path)
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature)
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
ビニールシート床材[ビニールシートゆかざい, bini-rushi-to yukazai] (n) vinyl sheet flooring
フロア(P);フロアー[, furoa (P); furoa-] (n) (1) floor; (2) follower; (P)
フロアリング[, furoaringu] (n) flooring
フロアリングブロック[, furoaringuburokku] (n) flooring block
フロリング[, furoringu] (n) flooring
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
下げ止まり[さげどまり, sagedomari] (n,vs) bottoming out; reaching a floor; ceasing to fall; edging lower
二階[にかい, nikai] (n) second floor; upstairs; (P)
叩き(P);敲き;三和土[たたき(P);タタキ(P), tataki (P); tataki (P)] (n) (1) (叩き, 敲き only) mince (minced meat or fish); (2) (叩き, 敲き only) (See 鰹) seared skipjack tuna; (3) (叩き, 敲き only) (sl) robbery; extortion; (4) (usu. 三和土 (gikun)) hard-packed dirt (clay, gravel, etc.) floor; concrete floor; (P)
土間[どま, doma] (n) (1) dirt floor; (2) pit; parterre; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フロアノード[ふろあのーど, furoano-do] floor node
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)

floor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้น[n.] (chan) EN: floor ; storey ; story (Am.) FR: étage [m] ; niveau [m]
ชั้นล่าง[n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor FR: rez-de-chaussée [m]
ชั้นแรก[n. exp.] (chan raēk) EN: first floor ; ground floor FR:
ชั้นใต้ดิน[n. exp.] (chan tāidin) EN: underground floor FR: sous-sol [m] ; étage en sous-sol [m]
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: terrace ; topmost floor ; flat roof FR: terrasse [f]
ดาดปูน[v. exp.] (dāt pūn) EN: lay a cement floor FR:
ดล[n.] (don) EN: floor ; ground FR:
ดล-[pref.] (donla-) EN: floor ; ground FR:
กับพื้น[X] (kap pheūn) EN: on the floor FR: sur le sol
เครื่องขัดหินอ่อน[n. exp.] (khreūang kh) EN: floor grinder FR:
กระเบื้องปูพื้น[n. exp.] (krabeūang p) EN: floor tile FR:
กวาดพื้น[v. exp.] (kwāt pheūn) EN: sweeep the floor FR: balayer le sol
ล้างพื้น[v. exp.] (lāng pheūn) EN: scrub the floor FR: récurer le sol
ลานนวดข้าว[n. exp.] (lān nūat kh) EN: threshing floor FR:
ล่อง[n.] (lǿng) EN: hole in the floor of a wooden house FR:
นั่งพับเพียบ[v.] (nangphapphī) EN: sit on the floor formally ; sit with legs bent behind to one side FR:
พื้น[n.] (pheūn) EN: floor ; ground FR: sol [m] ; plancher [m] ; surface [m]
พื้นห้อง[n.] (pheūn hǿng) EN: floor FR: sol [m]
พื้นที่[n.] (pheūnthī) EN: district ; region ; area ; zone ; territory ; terrain ; floor space ; place ; tract FR: région [f] ; espace [m] ; place [f] ; domaine [m] ; territoire [m] ; zone [f] ; étendue [f] ; parcelle [f] ; secteur [m]
พื้นที่เทคอนกรีต[n. exp.] (pheūnthī th) EN: concrete floor FR:
ปูพื้น[v.] (pūpheūn) EN: lay the floor FR:
ปูพื้นฐาน[v. exp.] (pū pheūnthā) EN: lay the floor FR:
ราคาพื้น[n. exp.] (rākhā pheūn) EN: floor price FR: prix plancher [m]
ราคาพื้นฐาน[n. exp.] (rākhā pheūn) EN: floor price ; standard price ; basic price FR: prix plancher [m]
ระวังพื้นลื่น[v. exp.] (rawang pheū) EN: caution wet floor FR: attention sol glissant
เรือก[n.] (reūak) EN: floor mat ; floor of matting FR:
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]
รอด[n.] (røt) EN: floor joist ; beam (supporting the flooring of a house) FR: poutre [f]
ถังปั่น[n. exp.] (thang pan) EN: floor bucket FR:
ถูพื้น[v. exp.] (thū pheūn) EN: scrub the floor FR: récurer le sol
ชั้นไหน[X] (chan nai) EN: which floor? FR: à quel étage ?
ฟาก[n.] (fāk) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring FR: plancher de bambou [m]
การขยายตัวของพื้นมหาสมุทร ; การขยายตัวของพื้นทะเล[n. exp.] (kān khayāi ) EN: seafloor spreading FR:
คันฉายดอง[n. exp.] (khanchāi dø) EN: [tool for spreading out straw on the floor] FR:
ขันโตก[n.] (khantōk) EN: khantoke ; Northen style tray table (for eating while sitting on the floor) FR:
ขัดพื้น[v. exp.] (khat pheūn) EN: scrub the floors FR: récurer le sol
พื้นมหาสมุทร[n. exp.] (pheūn mahās) EN: seafloor FR:
เรียบกระดาน[v. exp.] (rīep kradān) EN: lay floorboards FR:

floor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beckenboden {m} [anat.]pelvic floor
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.]pelvic floor muscles
Autofußmatte {f} [auto]car floor mat
Schnürboden {m}drawing floor
Doppelboden {m} (für Kabelverlegung)false floor
Hubwagen {m}lift truck; platform floor truck; low lift elevating platform truck
Mosaikfußboden {m}tessellated floor
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.]
Parkettboden {m}parquet floor
Parterre {n}ground floor; first floor [Am.]
PVC-Bodenbelag {m}PVC floor coating
Doppelboden {m}raised floor
Betonrippendecke {f}ribbed concrete floor
Platzbedarf {m}space requirement; floor space; local requirements
Estrich {m} (Bodenbelag)stone floor; screed; floor fill; floor finish; floor pavement
Unterflurpumpe {f}under floor pump
Bodenablauf {m}floor drainage
Sitzkissen {n}floor cushion
Debattenführer {m}floor leader
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space
Bodenbelag {m}floor covering
Bodenbelastung {f}floor loading
Bodenblech {n}floor panel
Bodeneinlauf {m}floor drain
Bodenfläche {f}floor space
Bodenplatte {f}floor slab
Bodenrahmen {m}floor frame
Bodenstativ {n}floor stand
Bodenturnen {n}floor exercises
Deckenbereich {m}floor zone
Deckenelement {n}floor element
Dachgeschoss {n} | im Dachgeschoss | im Dachgeschoss wohnentop floor; loft; attic; attic storey | in the attic | to live under the roof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า floor
Back to top