ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

festoon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *festoon*, -festoon-

festoon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
festoon (n.) พวงมาลัย See also: พวงดอกไม้, พวงหรีด, พู่ห้อย, พวงระย้า Syn. garland, swag
festoon (vt.) ประดับด้วยพู่ห้อย See also: ตกแต่งด้วยพวงมาลัย, แขวนพู่ระย้า Syn. adorn, decorate, hang
festoon with (phrv.) ตกแต่งด้วย See also: ประดับด้วย Syn. decorate with
festoonery (n.) การประดับด้วยพวงมาลัย See also: การตกแต่งด้วยพู่ระย้า, การแขวนพวงมาลัย
English-Thai: HOPE Dictionary
festoon(เฟสทูน') n. ระย้า,การประดับด้วยระย้า. vt. ประดับด้วยระย้า,ห้อยระย้า, Syn. garland
festoonery(เฟสทูน'เนอรี) n. การประดับด้วยระย้า,ระย้า
English-Thai: Nontri Dictionary
festoon(n) ระย้า,พู่,พวงดอกไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
festoonตกแต่งเหงือกปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have a drink, or a lap dance, or... or festoon a thong with some neatly folded dollar bills.ดื่มสักแก้ว หรือดูสาวเต้นยั่ว หรือไม่ก็--- หรือไม่ก็คล้องมาลัยให้สาวๆ ด้วยแบงค์ที่พับไว้
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหิน ดอกไม้และพู่ห้อยระย้า
Inlaid wood with gold leaf, carved with adornments, floral motifs and festoons.ไม้ฝังใบไม้สีทอง สลักด้วยเครื่องประดับหินดอกไม้ และพู่ห้อยระย้ากรอบบนสลักเป็นรูปก้นหอย

festoon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
花綵;花綱;花づな[はなづな, hanaduna] (n) garland; festoon (of flowers)

festoon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟื่อง[n.] (feūang) EN: festoon ; pennant FR: feston [m]

festoon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kabelstromzuführung {f}festoon cable power supply
Schleppkabel {n}festoon cable; trailing cable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า festoon
Back to top