ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

garnish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *garnish*, -garnish-

garnish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
garnish (vt.) ประดับ See also: ประดับประดา, ตกแต่ง Syn. embellish, trim, deck
garnish (n.) เครื่องตกแต่ง See also: เครื่องประดับ Syn. embellishment, topping
garnish with (phrv.) ปรุงแต่งอาหารด้วย See also: ตกแต่งอาหารด้วย
garnish with (phrv.) เขียนเสริม See also: เขียนเติม, เติมแต่ง
garnished (adj.) ที่ตกแต่งประดับประดา Syn. decorated
English-Thai: HOPE Dictionary
garnish(การ์'นิช) vt. ประดับ,ตกแต่ง,ปรุงแต่ง. n. สิ่งประดับ,สิ่งตกแต่ง,เครื่องปรุงแต่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
garnish(adj) มีแสงจ้า,สุกใส,งดงาม,หรูหรา,ฉูดฉาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
garnishอายัดทรัพย์, อายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Halloween is that magical day of the year when a child is told their grandmother's a demon who's been feeding them rat casserole with a crunchy garnish of their own scabs.ฮัลโลวีนคือวันมหัศจรรย์แห่งปี เวลาที่เราสั่งสอนลูกหลานว่า วิญญาณร้ายของคุณยายพวกเขา ทำคาซาโรลจากหนู และตกแต่งอย่างสวยงาม
He didn't garnish wages. Pierce.ไม่ใช่เรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง
It only seems fair to garnish your proceeds to account for it.มันดูเหมือนว่ายุติธรรมต่อเครื่องตกแต่งซ่อง ต่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเจ้า
I added some spices for flavor to the sauce, and coriander for garnish and freshness.ผมเติมเครื่องเทศเพิ่มรสชาติให้ซอส ผักชีประดับหน้าและให้ความสดชื่น
Garnish it with a "farofa" and the sliced avocado.ประดับด้วยฟาโรฟากับอาโวคาโดฝาน
Just because I let you execute a few eye-catching garnishes that gratify your need to show off, doesn't mean that I can't do them just as well myself.แค่เพียงเพราะฉันให้เธอจัดการพวกเครื่องตกแต่งเค้ก ที่เธอน่าจะพอใจที่ได้โชว์ฝีมือ ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันลงมือเอง ฉันจะทำไม่ได้นะ
It's a peculiar garnish.(เน€เธ„เธฒเธฐเธ›เธฃเธฐเธ•เธน)
Yeah, okay. No offense -- you can skip the garnish.นี่ ไม่ใช่อะไรนะ คุณช่วยข้าม พิธีรีตรองไปเถอะ

garnish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付け合わせ;付合せ[つけあわせ, tsukeawase] (n) vegetable relish with meat; garnish
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup)
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P)
ガーニッシュ[, ga-nisshu] (n) garnish; (automotive) trim
仮差押え;仮差し押さえ;仮差し押え;仮差押[かりさしおさえ, karisashiosae] (n) provisional seizure; provisional attachment; provisional garnishment
刺身のつま;刺し身のつま;刺身の妻;刺し身の妻[さしみのつま, sashiminotsuma] (exp) (1) sashimi garnish; (2) something of no significance; something that can easily be done without
剥き物[むきもの, mukimono] (n) art of decorative garnishing
差し押さえる;差し押える;差押さえる;差押える[さしおさえる, sashiosaeru] (v1,vt) to seize; to impound; to garnish; to attach goods
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P)

garnish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; attach property ; seize ; garnish FR: saisir les biens
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[n. exp.] (kān āyat sa) EN: garnishment of wages FR:
ผักชีโรยหน้า[n. exp.] (phakchī rōi) EN: garnishing with parsley FR:
ผู้ถูกอายัดทรัพย์[n. exp.] (phū thūk āy) EN: garnishee FR: saisi [m]
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūan) EN: savory ; garnished ; decorated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า garnish
Back to top