ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arouse*, -arouse-

arouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arouse (vt.) กระตุ้น Syn. stir, stir up, stimulate
arouse (vt.) ปลุกให้ตื่นขึ้น
arouse from (phrv.) ปลุกให้ตื่นจาก Syn. wake from
arouse from (.) กระตุ้นให้พ้นจาก Syn. awaken from
aroused (adj.) ซึ่งลุกเป็นไฟ See also: สว่างโร่, รุ่มร้อน, โกรธเป็นไฟ Syn. hot, red
aroused (adj.) ตื่นเต้นมากไป Syn. overstimulated
English-Thai: HOPE Dictionary
arouse(อะเราซ') -vt. กระตุ้น, ปลุก,ดลใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เร้าอารมณ์ (v.) arouse See also: incite, stimulate, kindle
ตัณหากลับ (v.) be sexually aroused See also: be sexually excited, be in heat, have passionate longing for Syn. กำหนัด
หวาม (v.) have one´s sexual passions aroused Syn. เสียวซ่าน, วาบหวาม, ซาบซ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To arouse the people's anger.กระตุ้นความโกรธของประชาชน.
You mustn't omit any detail otherwise your stories will not arouse us sufficientlyYou mustn't omit any detail... ...ไม่เช่นนั้นเรื่องราวของคุณ .จะ not arouse ที่เราเพียงพอ
Even though a more current technique would be harder to trace it might also arouse suspicion about Colonel Malles' role in this affair.ถึงแม้ว่าเทคนิคนี้จะแกะรอยได้ยากก็เถอะ- แต่มันก็สร้างข้อสงสัยในตัวพันเอกมาเลซได้
I am surprised Kralahome took time to arouse such curiosity rather than make sure mem not miss her boat.I am surprised Kralahome took time to arouse such curiosity rather than make sure mem not miss her boat.
Big Razor Sis and I were dragged to this god-forsaken place, and were forced to dance all night to arouse erotic energy.*ซือเจ้อภิมหามีดโกนและฉันถูกจับตัวมา *ที่สถานที่.. ที่พระเจ้าี้ถูกทอดทิ้ง *และถูกบังคับเพื่อเต้นทั้งคืน เพื่อปลุกพลังขับทางเพศของพวกเขา*
And you didn't arouse any suspicions?และคุณไม่ได้ทำให้พวกนั้นสงสัยใช่มั๊ย ?
Yeah, 'cause that won't arouse her suspicion.นั่นจะทำให้เธอสงสัยใหญ่
{\pos(194,215)}or she started to realize that her evolutionary purpose is to arouse men,เธอก็เริ่มเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของวิวัฒนาการของเธอคือการยั่วผู้ชาย
A single drop is enough to arouse any animal.หยดเดียวก็เพียงพอแล้ว สำหรับสัตว์แต่ละตัว
It's getting more and more difficult to arouse him.ข้าปลุกอารมณ์พระองค์ยากขึ้นทุกที
FAR ENOUGH AWAY SO AS NOT TO AROUSE SUSPICION.- ฉันจะหาให้ครอบคลุมค่ะ - ขอบคุณ ฉันก็โตมาในเมืองเล็ก ๆ
Sookie will be less likely to arouse suspicion.ซูกี้จะไม่เป็นที่สงสัย

arouse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ, 避嫌] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion
惹起[rě qǐ, ㄖㄜˇ ㄑㄧˇ, 惹起] provoke, incite; stir up; arouse (attention)
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, 怂 / 慫] arouse
激昂[jī áng, ㄐㄧ ㄤˊ, 激昂] aroused to indignation
激起[jī qǐ, ㄐㄧ ㄑㄧˇ, 激起] arouse; excite; inflame
走马灯[zǒu mǎ dēng, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄉㄥ, 走马灯 / 走馬燈] lantern with carousel of paper horses, rotating under convection, used at Lantern festival 元宵節|元宵节; fig. constant busy circulation of people
旋转行李传送带[xuán zhuǎn xíng li chuán sòng dài, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 旋转行李传送带 / 旋轉行李傳送帶] luggage conveyor belt; carousel
行李传送带[xíng li chuán sòng dài, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 行李传送带 / 行李傳送帶] luggage conveyor belt; carousel
旋转木马[xuán zhuǎn mù mǎ, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 旋转木马 / 旋轉木馬] merry-go-round; carousel; Carousel, South Korean TV soap opera
动员[dòng yuán, ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, 动员 / 動員] mobilize; arouse
狂欢[kuáng huān, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄢ, 狂欢 / 狂歡] party; carousal; hilarity; merriment; whoopee; to carouse
旋转台[xuán zhuǎn tái, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄊㄞˊ, 旋转台 / 旋轉台] rotating platform; luggage carousel

arouse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抱かせる[だかせる, dakaseru] (v1) to raise; to inspire; to arouse
掻き立てる;かき立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to stir up; to arouse
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy
突き動かす[つきうごかす, tsukiugokasu] (v5s,vt) to stimulate; to stir up; to arouse
カルーセル[, karu-seru] (n) carousel
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up
回転木馬[かいてんもくば, kaitenmokuba] (n) merry-go-round; carousel
興起[こうき, kouki] (n,vs) rise; ascendency; aroused energy; high-spirited action
遊び人[あそびにん, asobinin] (n) carouser; playboy; gambler

arouse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure FR: attirer ; charmer
จุดชนวน[v.] (jutchanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse FR: mettre la puce à l'oreille
ก่อ[v.] (kø) EN: cause ; provoke ; evoke ; arouse ; ignite FR: causer ; provoquer ; déclencher
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
กระตุ้นความสนใจ[v. exp.] (kratun khwā) EN: arouse interest FR: éveiller l'intérêt
ปลุก[v.] (pluk) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse ; wake s.o. up FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ปลุกให้ประชาชนตื่นตัว[v. exp.] (pluk hai pr) EN: arouse the people FR: réveiller la population
ปลุกมวลชน[v. exp.] (pluk mūanch) EN: arouse the masses FR:
ปลุกปั่น[v.] (plukpan) EN: incite ; stir up ; arouse FR:
เร้า[v.] (rao) EN: arouse ; excite ; evoke ; incite FR: inciter ; stimuler ; exciter
เร้าอารมณ์[v. exp.] (rao ārom) EN: arouse FR:
ยั่วอารมณ์เพศ[v. exp.] (yūa ārom ph) EN: arouse sexual desire FR:
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment FR: provoquer ; exciter
ยั่วยวน[v.] (yūayūan) EN: arouse desire ; tempt ; seduce ; lure FR: séduire ; tenter
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited FR: être excité ; être en chaleur
กระสัน[v.] (krasan) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused ; lust FR: éprouver du désir ; être excité
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: spent ; refuse to be aroused FR:
ม้าหมุน[n.] (māmun) EN: merry-go-round ; carousel ; roundabout FR: manège [m] ; chevaux de bois [mpl] ; carrousel [m]
ตัณหากลับ[v. exp.] (tanhā klap) EN: be sexually aroused FR:
ตื่นตาตื่นใจ[adj.] (teūntāteūnj) EN: impressed ; excited ; thrilled ; aroused FR:

arouse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zechgelage {n}drinking bout; carousal; carouse
Karussell {n}roundabout [Br.]; carousel [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arouse
Back to top