ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valor*, -valor-

valor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valor (n.) ความกล้าหาญ See also: ความองอาจ, ความทรนง Syn. boldnes, bravery, gallantry Ops. cowardance
valorize (vt.) พยุงราคา See also: ประคอง
valorous (adj.) กล้าหาญ See also: องอาจ, อาจหาญ Syn. brave, courageous, unafraid Ops. cowardly, fearful
valorousbrave (adj.) กล้าหาญ Syn. brave, courageous, courageous, valorous Ops. cowardly, fearful, spineless
valorously (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. bravely
valorousness (n.) ความกล้าหาญ Syn. courage
English-Thai: HOPE Dictionary
valorous(แวล'เลอเริส) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ., See also: valorously adv., Syn. brave
English-Thai: Nontri Dictionary
valorous(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
valorem, ad (L.)ตามราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Despite your insufferable arrogance the god-king has come to admire Spartan valor and fighting skill.ท่านจักเป็นพันธมิตรสำคัญ จำนนเถิด ลีโอนายเดิส ใช้สติเถิด ตรองถึงเหล่าทหาร
As the full details of your valor come to light, it is an honor and a privilege to say "thank you" on behalf of this country.ทีม. จากความกล้าหาญของพวกคุณนำมาซึ่งความสันติสุข ด้วยความซื่อสัตย์และอำนาจที่ผมได้รับ ผมอยากจะ "ขอบคุณ" พวกคุณในนามของประเทศนี้
Your inspirational valor and supreme dedication to your comrades... is in keeping with the highest traditions of service.ความห้าวหาญของท่าน และความทุ่มเทที่ท่านมีต่อลูกเรือ เป็นไปตามหลักปฏิบัติอันสูงสุดของกองทัพเรือ
I am honored to present this medal for valor to my personal friend, Captain America!เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่จะมอบเหรียญกล้าหาญ
You wanted to be rewarded for your valor in battle.เจ้าอยากได้รางวัลสำหรับการรบอย่างกล้าหาญนี่
I would prefer... not to be filming acts of heroism and valor on that beach tomorrow.รับเป็นวีรบุรุษผู้กล้า ตายบนชายหาดพรุ่งนี้นะครับ
The Europeans like to believe that it was their valor and superior weapons and culture that won them the New World.ยุโรปต้องการที่จะเชื่อ ว่ามันเป็นความกล้าหาญและ อาวุธที่เหนือกว่าของพวกเขา และวัฒนธรรมที่ได้ รับรางวัลพวกเขาโลกใหม่
For your incredible valor within this community, and for your uncompromising cooperation with this agency,แด่สุดขีดความกล้าหาญที่ช่วยเมือง และตอบแทนที่ทุ่มเทร่วมมือกับทางการ
Valor and courage were exhibited by so many that I cannot honor them all.ความองอาจกล้าหาญที่หลายคนแสดงออก ผมไม่สามารถกล่าวยกย่องได้ทั้งหมด
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
For he did not wish tribute or song nor monuments, nor poems of war and valor.เพียงระลึกถึงพวกเรา ท่านกล่าวกับข้า ท่านหวังเท่านั้น
They say discretion is the better part of valor.รู้รักษาตัวรอด เป็นยอดดี

valor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇气[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, 勇气 / 勇氣] courage; valor
招贤纳士[zhāo xián nà shì, ㄓㄠ ㄒㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄕˋ, 招贤纳士 / 招賢納士] invite the talented and call the valorous (成语 saw); to recruit talent
稳定物价[wěn dìng wù jià, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ˋ ㄐㄧㄚˋ, 稳定物价 / 穩定物價] stable prices; commodity prices fixed by government (in a command economy); to valorize (a commodity)

valor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛果[ごうか, gouka] (n) valor and decisiveness (valour)
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na,n) boldness; hardihood; courage; valour; valor
勇猛無比[ゆうもうむひ, yuumoumuhi] (n,adj-na,adj-no) most brave; as brave as any; unmatched for valor
武勇絶倫[ぶゆうぜつりん, buyuuzetsurin] (n,adj-no) peerless bravery; matchless valor (in arms)
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour)
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery
勇武[ゆうぶ, yuubu] (adj-na,n) bravery; valor; valour; military prowess
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P)
従価税[じゅうかぜい, juukazei] (n) ad valorem duty
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man
武勇[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P)
猛者[もさ, mosa] (n) man of valour; man of valor; stalwart
英雄豪傑[えいゆうごうけつ, eiyuugouketsu] (n) hero; warrior of matchless valor; heroic character
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P)

valor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาด ; อาด ๆ = อาดๆ[adv.] (āt : āt-āt) EN: valiantly ; valorously ; boldly FR:
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously FR: bravement ; valeureusement
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
ลดค่า[v. exp.] (lot khā) EN: devalue FR: déprécier ; dévaluer ; dévaloriser
ลดคุณค่าของตัวเอง[v. exp.] (lot khunkhā) EN: lower oneself FR: se dévaloriser (fig.)
ภาษีตามมูลค่า[n. exp.] (phāsī tām m) EN: ad valorem tax ; ad valorem duty FR:
พิกัดอัตราตามราคา[n. exp.] (phikat attr) EN: ad valorem duty FR:
ปรับค่า[v. exp.] (prap khā) EN: FR: revaloriser ; réévaluer
เสื่อมค่า[v. exp.] (seūam khā) EN: devalue ; depreciate ; lose value FR: dévaloriser ; déprécier
ตามราคา[X] (tām rākhā) EN: ad valorem FR:

valor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wertzoll {m}ad valorem duty
Heldenmut {m}valor [Am.]; valour [Br.]
Mut {m}valor [Am.]; valour [Br.]
Tapferkeit {f}valor [Am.]; valour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valor
Back to top