ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

federation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *federation*, -federation-

federation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
federation (n.) สหพันธรัฐ See also: สหรัฐ, สหพันธ์, สหภาพ Syn. alliance, confederacy
English-Thai: HOPE Dictionary
federation(เฟดเดอเร'เชิน) n. การรวมเข้าเป็นสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ,กลุ่มการเมือง (สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สหพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตรหรืออื่น ๆ), Syn. league
English-Thai: Nontri Dictionary
federation(n) สหพันธ์,กลุ่มการเมือง,การจัดตั้งพรรคการเมือง,การรวมกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
federation; federal stateสหพันธรัฐ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Malaysia (n.) ประเทศมาเลเซีย (ชื่อทางการคือ Federation of Malaysia)
สมาพันธ์ (n.) federation See also: confederation, confederacy Syn. สหพันธรัฐ
สหพันธ์ (n.) federation See also: alliance, union Syn. สมาคม, สมาพันธ์, องค์กร, องค์การ
เครือรัฐ (n.) federation See also: commonwealth Syn. เครือจักรภพ
สมาพันธ์ (n.) confederation See also: union, league Syn. สมาคม
สหพันธ์กรรมกร (n.) labour federation See also: labour union Syn. สหภาพแรงงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm Jacob Stein, American Federation of Musicians Union, Local 200.ผม แจยโคบไซทน สหภาพนักดนตรีสหพันธรัฐคนอเมริกา ที่200.
And my dad is CEO for the World Federation of Economists.และพ่อของผมเป็นประธานกรรมาธิการ องค์การการค้าโลกครับ
The Youth Federation chairman knows well the work Pil-ho and Wang-jae were doing.ประธานสมาพันธ์เยาวชน รู้ดีว่าแวง-จี และฟิลโฮทำงานอะไร
The Russian Federation has a 10 kiloton nuclear munition unaccounted forรัฐบาลรัสเซียมี 10 กิโลตัน อาวุธนิวเคลัยใม่ใด้ถูกบันทึกใว้
When Darth Sidious asked me to loan you the federation fleet, he didn't say you were going to war.เมื่อคราวที่ดาร์ธซีเดียส ขอให้ข้าให้ยานสหพันธ์เจ้ายืม เขาไม่ได้บอกว่าเจ้ากำลังเข้าสู่สงคราม
Going there to put the fear of Scipio in those overgrown Trade Federation grubs.ข้าไปที่นั่นเพื่อยัดเยียดความกลัวแห่งสคิพิโอ ให้กับเจ้าพวกสหพันธ์พาณิชย์โตเร็วนั่น
Then ask captain Nero: What gives him the right to attack a Federation vessel.งั้นถามกัปตันนีโร เขามีสิทธิอะไรมาโจมตียานสหพันธรัฐ
You understand what the Federation is, don't you? It's important,นายรู้ใช่มั้ยว่าสหพันธรัฐคืออะไร มันสำคัญนะ
Prod Nero seven Federation ships are on their way.ท่านเนโร ยานสหพันธรัฐ 7 ลำกำลังมาครับ
Sir, there's another Federation ship.-ท่าน ยานสหพันธรัฐมาอีกลำ
I was off planet doing my job... while your Federation did nothing.ฉันออกมานอกดาว ทำงาน ขณะที่สหพันธ์ของนายไม่ทำบ้าอะไรเลย
You're blaming the Federation for something that hasn't happened...นายกำลังกล่าวหาสหพันธ์ในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้น

federation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际航空联合会[guó jì háng kōng lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际航空联合会 / 國際航空聯合會] Fédération Aéronautique Internationale (FAI), world body of gliding and aeronautic sports
国际体操联合会[Guó jì Tǐ cāo Lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄘㄠ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 国际体操联合会 / 國際體操聯合會] Fédération Internationale de Gymnastique
梅德韦杰夫[Méi dé wéi jié fū, ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, 梅德韦杰夫 / 梅德韋傑夫] Medvedyev (name); Dmitry Anatolyevich Medvedev (1965-), Russian lawyer and politician, President of Russian Federation from 2008
同盟国[tóng méng guó, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, 同盟国 / 同盟國] allied nation; ally; confederation
亚洲足球联合会[Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 亚洲足球联合会 / 亞洲足球聯合會] Asian Football Confederation
邦联[bāng lián, ㄅㄤ ㄌㄧㄢˊ, 邦联 / 邦聯] confederation
联合会[lián hé huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 联合会 / 聯合會] federation
联邦[lián bāng, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, 联邦 / 聯邦] federal; federation

federation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィナカップ[, finakappu] (n) Federation Internationale de Nation Amateur cup; FINA cup; (P)
国家連合[こっかれんごう, kokkarengou] (n) federation of states; confederation of nations
経団連[けいだんれん, keidanren] (n) (abbr) (See 経済団体連合会) Federation of Economic Organizations (Organisation); (P)
経済団体連合会[けいざいだんたいれんごうかい, keizaidantairengoukai] (n) Federation of Economic Organizations (Organisations)
連邦(P);聯邦[れんぽう, renpou] (n,adj-no) commonwealth; federation of states; confederation; union; (P)
コンフェデレーション[, konfedere-shon] (n) confederation
コンフェデレーションズカップ[, konfedere-shonzukappu] (n) Confederations Cup
フェデレーション[, federe-shon] (n) federation; (P)
国際柔道連盟[こくさいじゅうどうれんめい, kokusaijuudourenmei] (n) International Judo Federation; IJF
国際相撲連盟[こくさいすもうれんめい, kokusaisumourenmei] (n) International Sumo Federation; highest body of amateur sumo
国際陸上競技連盟[こくさいりくじょうきょうぎれんめい, kokusairikujoukyougirenmei] (n) International Association of Athletics Federations; IAAF
突厥[とっけつ, tokketsu] (n) Gokturks; Sky Turks; Tujue; (powerful Turkic confederation from medieval Inner Asia)
連合(P);聯合(oK)[れんごう, rengou] (n,vs,adj-no) (1) union; alliance; combination; (n) (2) (abbr of 日本労働組合総連合会) RENGO (Japanese Trade Union Confederation); (P)
連合規約[れんごうきやく, rengoukiyaku] (n) Articles of Confederation (1781)

federation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาราสหพันธ์[n. exp.] (dārā sahaph) EN: FR: étoile de la fédération [f]
เครือรัฐ[n.] (khreūarat) EN: federation ; commonwealth FR: communauté [f]
รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย[n. prop.] (Ratthabān S) EN: Government of the Russian Federation FR:
สหพันธ์[n.] (sahaphan) EN: federation ; alliance ; union FR: fédération [f] ; alliance [f] ; union [f] ; syndicat [m]
สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน [org.] (Sahaphan Fu) EN: ASEAN Football Federation (AFF) FR:
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ[org.] (Sahaphan Fu) EN: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) FR: Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
สหพันธ์กรรมกร[n. exp.] (sahaphan ka) EN: labour federation ; labour union FR: syndicat ouvrier [m]
สหพันธ์กีฬา[n. exp.] (sahaphan kī) EN: sport federation FR: fédération sportive [f]
สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก[org.] (Sahaphan Kī) EN: International University Sports Federation (FISU) FR: Fédération Internationale de Sport Universitaire [f]
สหพันธ์กีฬานานาชาติ[n. exp.] (sahaphan kī) EN: FR: fédération sportive internationale [f]
สหพันธ์กีฬาสากล[n. exp.] (sahaphan kī) EN: international sports federation FR:
สหพันธ์มาเลเซีย[n. prop.] (Sahaphan Mā) EN: Federation of Malaya FR:
สหพันธ์นักศึกษา[n. exp.] (sahaphan na) EN: student federation FR:
สหพันธรัฐ[n.] (sahaphantha) EN: federation ; federal state FR: fédération [f] ; état fédéral [m]
สหพันธรัฐรัสเซีย[n. prop.] (Sahaphantha) EN: Russian Federation, FR: Fédération de Russie [f]
สหรัฐ[n.] (saharat) EN: federation ; union FR: fédération [f] ; union [f]
สมาคม[n.] (samākhom) EN: society ; association ; union ; guild ; consortium FR: société [f] ; association [f] ; ligue [f] ; fédération [f]
สมาคมฟุตบอล[n. exp.] (samākhom fu) EN: FR: fédération de football [f]
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Kh) EN: Thailand Concrete Federation FR:
สมาพันธ์[n.] (samāphan) EN: confederation ; federation FR:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)[org.] (Saphā Utsāh) EN: Federation of Thai Industries (F.T.I.) FR:
สมาพันธรัฐ[n.] (samāphantha) EN: confederation ; commonwealth FR: confédération [f]
สมาพันธรัฐสวิส[n. prop.] (Samāphantha) EN: Swiss Confederation FR: Confédération helvétique [f]

federation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bund {m}the Federation
Staatenbündnis {n}confederation of states

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า federation
Back to top