ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

auto

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *auto*, -auto-

auto ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
auto (prf.) ตัวเอง Syn. self
auto (n.) รถ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. automobile, car, vehicle
auto (prf.) โดยตัวเอง See also: ตัวเอง, โดยอัตโนมัติ
autobiography (n.) อัตชีวประวัติ See also: การเขียนชีวประวัติของตนเอง Syn. personal history, life, self-portrayal
autocade (n.) ขบวนรถยนต์นำบุคคลสำคัญไปยังที่ต่างๆ
autocracy (n.) อัตตาธิปไตย See also: เอกาธิปไตย Syn. dictatorship
autocrat (n.) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด Syn. dictator, despot, absolute ruler
autocratic (adj.) ที่มีอำนาจเด็ดขาด Syn. dictatorial, tyrannical, authoritarian
autoerotic (adj.) ที่เกิดอารมณ์ทางเพศ See also: ที่เกิดอารมณ์ใคร่
autoerotism (n.) การทำให้เกิดความพึงพอใจทางเพศด้วยตนเอง See also: การช่วยตัวเอง
autograft (n.) การย้ายเนื้อเยื่อจาก
autograph (n.) ลายเซ็น Syn. signature
automated (adj.) อัตโนมัติ See also: เป็นไปโดยอัตโนมัติ Syn. self-operating, self-acting
automated (adj.) อัตโนมัติ See also: ซึ่งทำได้เอง Syn. automatic, self-propellent, mechanical
automated production (n.) การผลิตเป็นจำนวนมาก Syn. manufacturing
automatic (adj.) อัตโนมัติ See also: เป็นไปโดยอัตโนมัติ Syn. self-operating, automated, self-acting
automatic pistol (n.) ปืนพก See also: ปืนสั้น Syn. revolver, six-shooter
automatically (adv.) โดยอัตโนมัติ See also: โดยอัตโนมัติ Syn. mechanically, unconsciously
automation (n.) การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน Syn. mechanization, industrialization
automaton (n.) หุ่นยนต์
automobile (n.) รถยนต์ See also: รถเก๋ง, รถ Syn. auto, car, vehicle
automotive (adj.) ที่เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง See also: ที่เคลื่อนไหวด้วยพลังในตัวเอง Syn. self-moving
autonomic (adj.) ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ Syn. automatic
autonomous (adj.) ซึ่งปกครองตนเอง Syn. self governing, self-ruling
autonomous (adj.) ซึ่งมีอิสระในการเลือก Syn. self determined
autonomous (adj.) ซึ่งอยู่ได้ด้วยตนเอง See also: ซึ่งพึ่งตนเองได้
autonomously (adv.) โดยตนเอง See also: ด้วยตนเอง, โดยไม่มีผู้ช่วย Ops. dependently
autonomy (n.) การปกครองตนเอง See also: เอกราช Syn. self government
autopsy (n.) การชันสูตรศพ See also: การตรวจสอบหาสาเหตุการตาย Syn. postmortem, autopsy, necroscopy, inquest
autopsy (n.) การตรวจสอบอย่างละเอียด Syn. examination
English-Thai: HOPE Dictionary
auto(ออ'โท) n., (pl. autos) รถ, Syn. automobile)
auto de fe(ออโทเดฟี') n., (pl. autos de fe) auto-da-fe แบบสเปน
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
autobahn(ออ'ทะมาน') n.,German ซุปเปอร์ไฮเวย์ (a superhighway)
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง,เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ.
autoboat(ออ'โทโบทฺ) n. เรือยนต์
autobus(ออ'โทบัส) n., (pl. buses, busses) รถเมล์ (bus)
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
autocade(ออ'โทเคด) n. ขบวนรถยนต์
autocatalysis(ออโทคะแทล'ลิซิส) n., (pl. -ses) ภาวะที่เพิ่มขึ้นของปฏิกริยาทางเคมีเนื่องจากตัวกระตุ้น (catalyst) ที่เกิดขึ้น. -autocatalytic adj.
autocephalous(ออโทเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมีหัวหน้าบาทหลวงของตัวเอง having its own head
autochthon(ออทอค'ธัน) n., (pl. thons, -thones) ชาวพื้นเมืองแต่เริ่มแรก, สัตว์หรือพืชของท้องถิ่นนั้น. -autochthonous, autochthonic, autochthonal adj., -autochthonism n., -autochtohny n.
autoclave(ออ'โทเคลฟว) n. เครื่องอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ ใช้ในการฆ่าเชื้อ
autocoder(ออโทโค'เดอะ) n. เครื่องคิดเลขหรือเรียงเลขที่อัตโนมัติ (automatic coder)
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
autocrat(ออ'โทแครท) ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด, เผด็จการ (tyrant, authoritarian)
autocriticism(ออโทคริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์ตัวเอง, การสำเร็จตัวเอง
autocycle(ออโทไซ'เคิล) จักรยานยนต์
autodidact(ออ'โทคิแดคทฺ) n. ผู้ศึกษาด้วยตัวเอง (self-taught person)
autodyne(ออ'โทไดน์) n. การเคลื่อนไหวเอง, เครื่องรับที่เคลื่อนเอง
autoecism(ออที'ลิสซึม) n. ภาวะวงจรชีวิตทั้งหมดของเชื้อราที่เป็นปรสิต., Syn. autecism -autoecious adj.
autoerotism(ออโทเออ'ระทิสซึม) n. การกระตุ้นกำหนัดตัวเอง (โดยเฉพาะการทำกามอัตโนมัติ) ., Syn. autoeroticism -autoerotic adj.
autogaft(ออ'โทกราฟทฺ) n. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายไปเพาะที่ส่วนอื่นของร่างกายเดียวกัน, Syn. autoplast autotransplant
autogamy(ออทอก'กะมี) n. การปฎิสนธิภายในตัวเอง, การที่ดอกไม้ได้รับเกสรของตัวเอง. -autogamous, autogamic adj.
autogenesis(ออโทเจน'นิซิส) n. การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. -autogenetic adj. (abiogenesis)
autogenous(ออทอจ'จินัส) adj. เกิดขึ้นเอง, เกี่ยวกับสารที่เกิดขึ้นเองในร่างกาย (self-generated)
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
autograph(ออ'โทกราฟ) n. ลายเซ็นของตัวเอง (เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์) ,สิ่งที่เขียนด้วยมือตัวเอง,ต้นฉบับ. -adj. เขียนด้วยมือตัวเอง. -vt. เซ็นชื่อตัวเองบน,เขียนด้วยมือของตัวเอง. -autographic (al) adj. -autography n.
autogravure(ออโทกระววว'เออะ) n. วิธีการแกะสลักบล๊อกภาพถ่าย
autogyro(ออโทไจ'โร) n. = autogiro
autohypnosis(ออโทฮิพโน'ซิส, -ทิสซึม) การสะกดจิตด้วยตนเอง. authypnotic adj. (self-induced hypnosis)
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
autoicous(ออทอย'คัส) adj. มี antheridia & archegonia บนต้นเดียวกัน
autoignition(ออโทอิกนิช'เชิน) n. การติดไฟโดยอัตโนมัติ, การสันดาปเอง
autoinfection(ออโทอินเฟค'เชิน) n. การใส่เชื้อโรคจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนที่ยังไม่ติดเชื้อ. -autonoculability n.
autointoxication(ออดทอินทอคซิเค'เชิน) n. การเป็นพิษจากภายในร่างกาย., Syn. autotoxemia -autotoxic adj. (autotoxicosis)
autolysin(ออทโทไล'ซิน) n. สิ่งหรือสารที่ทำให้เกิด -autolysis (ดู) (producing autolysis)
autolysis(ออทอส'ลิซิส) n. การสลายตัวของเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์โดยเอ็นไซม์ (enzyme) ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อนั้น. -autolytic adj.
autolyze(ออท'โทไลซ) vt. ทำให้เกิด autolysis -vi. เกิด autolysis
English-Thai: Nontri Dictionary
auto(n) รถยนต์
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
autobus(n) รถเมล์,รถประจำทาง
autocade(n) ขบวนรถยนต์
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด
autograph(n) ลายเซ็น,ลายมือ,ต้นฉบับ
automat(n) เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
automatic(adj) โดยอัตโนมัติ,เป็นไปเอง
automatically(adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ,มนุษย์กล,หุ่นยนต์
automobile(n) รถยนต์
automotive(adj) เกี่ยวกับรถยนต์,อัตโนมัติ
autonomous(adj) อิสระ,เกิดขึ้นเอง,ซึ่งปกครองตนเอง
autonomy(n) อิสรภาพ,เอกราช,การปกครองตนเอง
autopsy(n) การชันสูตรศพ,การผ่าศพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
auto mechanic; automotive mechanicช่างยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
autobiographyอัตชีวประวัติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
autochthonชั้นหินอยู่กับที่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
autoclaveหม้อนึ่งอัดไอน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autocracyอัตตาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
autocratอัตตาธิปัตย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
autodestructive artศิลปะสลายตัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autogamyการผสมตัวเอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
autogenous๑. อัตพันธุ์๒. -เกิดในตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autographอัตเลขน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
autoicousมีช่อดอกเพศผู้และเพศเมียร่วมต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
autoignitionการจุดระเบิดเอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
autoinfection; self-infectionการติดเชื้อในตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autointoxicationภาวะถูกพิษในตัวเอง, ภาวะอัตพิษ [มีความหมายเหมือนกับ toxicosis, endogenic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autolysisการสลายตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automata theoryทฤษฎีออโตมาตา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automateทำให้เป็นอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automated officeสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automaticอัตโนมัติ, เป็นไปเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic data processing (ADP)การประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ (เอดีพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic teller machine (ATM)เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ, การอัตโนมัติ, การวางระบบอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatismภาวะอัตโนมัติ [มีความหมายเหมือนกับ telergy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automotive mechanic; auto mechanicช่างยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
autonomicอิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomic nervous system (ANS)ระบบประสาทอิสระ (เอเอ็นเอส) [มีความหมายเหมือนกับ system, vegetative nervous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomous-ทำงานโดยอิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomyภาวะอิสระ, ภาวะอัตโนวัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
autoplast; autograft; graft, autochthonous; graft, autologousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autopsyการตรวจศพ [มีความหมายเหมือนกับ necropsy; thanatopsia; thanatopsy ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autosomeออโตโซม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autotroph; autophyte; holophyteพืชสร้างอาหารเองได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auto-Immune Reactionปฏิกิริยาออโตอิมมูน [การแพทย์]
Autobiographical fictionนวนิยายอัตชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Autobiographyอัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
AutoCADออโตแคด [TU Subject Heading]
Autochthonous คนดั้งเดิม ใช้เรียกคนที่เกิดในดินแดนที่คนอาศัยอยู่ และมีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่เดิมในอาณาเขตนั้นมานาน และถ้าเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในเขตนั้นมาแต่โบราณนานมาก จะเรียกว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม (aboriginal) [สิ่งแวดล้อม]
Autoclaveเครื่องนึ่งอัด, ตู้นึ่ง, ทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่ง, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ, นึ่ง, การอบความร้อน, ตู้อบฆ่าเชื้อ, ออโตเคลฟ, การฆ่าเชื้อโดยไอน้ำ, การนึ่งฆ่าเชื้อ, เครื่องนึ่ง [การแพทย์]
Autocratic Attitudeผู้นำตลอดกาล [การแพทย์]
Autoerotic Symptomหาความพึงพอใจจากส่วนของร่างกายตนเอง [การแพทย์]
Autographsลายมือเขียน [TU Subject Heading]
Autohypnosisสะกดจิตตนเอง [การแพทย์]
Autoignition Temperature อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ อุณหภูมิที่สารประเภทติดไฟได้ จะเกิดการลุกเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้เอง เช่น ในกรณีของบิวเทน (butane-n) จะลุกติดไฟทันทีที่อุณหภูมิ 806 องศาฟาเรนไฮด์ หรือที่ 4100 องศาเซลเซียส เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Autoinfectionติดโรคในตัวเอง, การติดเชื้อตัวเอง [การแพทย์]
Autointoxicationพิษต่อตนเอง [การแพทย์]
Autolysinเอนไซม์ออโตไลซิน [การแพทย์]
Autolysisการละลายตัวเอง, การเสื่อมสลายตัวเอง, การแตกเอง, สลาย, ตายหมด, ละลายตัวเอง [การแพทย์]
Automated guided vehicle systemsระบบนำทางพาหนะอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Automaticอัตโนมัติ [การแพทย์]
Automationการทำให้เป็นอัตโนมัติ [เศรษฐศาสตร์]
Automatismการกระทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้ตั้งใจ [การแพทย์]
Automobile dealersผู้ค้ารถยนต์ [TU Subject Heading]
Automotive draftingการร่างแบบรถยนต์ [TU Subject Heading]
Autonomic Activity, Markedกิจกรรมทางระบบประสาทเสรีเพิ่มมากขึ้น [การแพทย์]
Autonomic nervous systemระบบประสาทออโตโนมิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autonomous Zoneผิวหนังที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาท [การแพทย์]
Autonomyความต้องการที่จะปกครองตนเอง, การกระทำโดยอิสระ, การรู้จักควบคุมตนเอง, ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง [การแพทย์]
Autopsyการตรวจศพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autoradiographภาพรังสีในตัว, ภาพบันทึกการกระจายของรังสีจากสารกัมมันตรังสีในวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต โดยวางวัตถุนั้นไว้ใกล้แผ่นฟิล์มถ่ายภาพหรือเยื่อไวแสง (emulsion) รังสีที่แผ่ออกมาจะทำให้เกิดภาพบนแผ่นฟิล์มหรือเยื่อไวแสง
Autosomeออโตโซม, โครโมโซมคู่ [การแพทย์]
autotrophic bacteriaแบคทีเรียที่สร้างอาหารได้เอง, แบคทีเรียที่ดำรงชีวิตโดยสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสังเคราะห์ทางเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หักบัญชี (v.) make an auto payment through account number See also: pay by withdrawing the amount of money in the bank Syn. หักหนี้, ลบล้าง, ชำระหนี้
ประวัติบุคคล (n.) autobiography Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ
อัตชีวประวัติ (n.) autobiography
อัตประวัติ (n.) autobiography Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ, ประวัติบุคคล
อัตตาธิปไตย (n.) autocracy Syn. เผด็จการ
อัตตาธิปไตย (n.) autocracy Syn. เผด็จการ
อัตโนมัติ (adj.) automatic See also: auto
เครื่องจักรอัตโนมัติ (n.) automatic machine See also: automatic machinery
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (n.) automatic telephone system
ตู้เอทีเอ็ม (n.) Automatic Teller Machine See also: ATM booth, ATM outlet
รถยนต์เกียร์ออโต้ (n.) automatic transmission car Syn. รถเกียร์ออโต้ Ops. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ (n.) automatic transmission car Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้ Ops. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก
รถเกียร์ออโต้ (n.) automatic transmission car Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้ Ops. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก
อัตโนมัติ (adv.) automatically
โดยอัตโนมัติ (adv.) automatically Syn. อัตโนมัติ
รถยนต์ (n.) automobile See also: motorcar, car, auto
ระบบประสาทอัตโนมัติ (n.) autonomic nervous system
เขตปกครองตนเอง (n.) autonomous region
ชันสูตรพลิกศพ (v.) perform autopsy See also: do postmortem examination, perform postmortem
ชันสูตรศพ (v.) perform an autopsy See also: perform a postmortem Syn. ชันสูตรพลิกศพ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I have your autograph?ขอลายเซ็นคุณหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Carrot and Mr. Lettuce had a terrible auto accident. You know what the doctor said at the hospital?แคร็อตกับกะหล่ำประสบอุบัติเหตุ หมอจะพูดว่ายังไง
I got here Auto Repair and... ..Soap Carving.ฉันมาถึงที่นี่ซ่อมรถและ ... แกะสลัก .. Soap
I said to my wife we both are sons and daughters of auto workers in Flint Michigan.เราทั้งคู่เป็นลูกหลานของคนงานผลิตรถยนต์ ในเมืองฟลินท์ รัฐมิชิแกน
They kept him in juvy for while. Now he's working over at Dale's Auto Body.how's Tommy? but now he's working over at Dale's Auto Body.
A metal body... auto mail?แขนเหล็ก... ออโต้เมล์รึ! ?
You'lI go straight to Suzuki Auto from hereคุณจะเดินทางไปที่ซูซุกิออโต้ จากที่นี่เลยครับ
Oh no, Suzuki Auto What the hell, got a problem with me?อะไรกันหว่า มีปัญหาเรอะ
Having an auto company of my own isn't just a pipe dream ln fact, I think we can sell our cars abroadการมีบริษัทรถยนต์ของตัวเอง คงไม่ใช่แค่ความฝัน สักวันเราจะส่งรถไปขายเมืองนอกได้
Suzuki Auto was in fine form, today ls he always like that?คุณซูซุกิมาดเข้มน่าดู ทุกทีเป็นอย่างนี้รึเปล่าคะ
Maybe auto theft.อาชญากรรมเล็ก ๆ อาจเช่นโจรกรรมรถยนต์
Basically, it's this or Auto Universe.ที่จริงงานนี้หรือที่ออโต้ยูนิเวิร์ส
He wants to go up in Knoxville, start an auto body shop with his uncle.เขาต้องการใส่คน๊อตเวิลด์กับลุงของเขา.

auto ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, 上汽] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC)
阿不来提.阿不都热西提[Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí, ㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄊㄧˊ ㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄨ ㄖㄜˋ ㄒㄧ ㄊㄧˊ, 阿不来提.阿不都热西提 / 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region)
专制主义[zhuān zhì zhǔ yì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 专制主义 / 專制主義] absolutism; despotism; autocracy
内燃机车[nèi rán jī chē, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄜ, 内燃机车 / 內燃機車] automobile
单源多倍体[dān yuán duō bèi tǐ, ㄉㄢ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, 单源多倍体 / 單源多倍體] autopolyploid (polyploid with chromosomes of single species)
专制[zhuān zhì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ, 专制 / 專制] autocracy; dictatorship
专权[zhuān quán, ㄓㄨㄢ ㄑㄩㄢˊ, 专权 / 專權] autocracy; dictatorship
尸检[shī jiǎn, ㄕ ㄐㄧㄢˇ, 尸检 / 尸檢] autopsy
尸体剖检[shī tǐ pōu jiǎn, ㄕ ㄊㄧˇ ㄆㄡ ㄐㄧㄢˇ, 尸体剖检 / 尸體剖檢] autopsy
尸体解剖[shī tǐ jiě pōu, ㄕ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, 尸体解剖 / 尸體解剖] autopsy; postmortem
生产者[shēng chǎn zhě, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, 生产者 / 生產者] autotroph
自主系统[zì zhǔ xì tǒng, ㄗˋ ㄓㄨˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 自主系统 / 自主系統] autonomous system
自传[zì zhuàn, ㄗˋ ㄓㄨㄢˋ, 自传 / 自傳] autobiography
题名[tí míng, ㄊㄧˊ ㄇㄧㄥˊ, 题名 / 題名] autograph; to sign one's name
自动[zì dòng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ, 自动 / 自動] automatic
自动化[zì dòng huà, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 自动化 / 自動化] automation
自动化技术[zì dòng huà jì shù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 自动化技术 / 自動化技術] automation
自动地工作[zì dòng de gōng zuò, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 自动地工作 / 自動地工作] automatic operation
自动挂挡[zì dòng guà dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄚˋ ㄉㄤˇ, 自动挂挡 / 自動掛擋] automatic gear-change
自动控制[zì dòng kòng zhì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 自动控制 / 自動控制] automatic control
自动挡[zì dòng dǎng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, 自动挡 / 自動擋] automatic gear-change; automatic transmission
自动档[zì dòng dàng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, 自动档 / 自動檔] automatic transmission (gear change)
自动步道[zì dòng bù dào, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, 自动步道 / 自動步道] automatic walkway; travolator
自动离合[zì dòng lí hé, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, 自动离合 / 自動離合] automatic clutch
自控[zì kòng, ㄗˋ ㄎㄨㄥˋ, 自控] automatic control
自动车[zì dòng chē, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ, 自动车 / 自動車] automobile
自治区[zì zhì qū, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 自治区 / 自治區] autonomous region, namely: Inner Mongolia 內蒙古自治區|内蒙古自治区, Guangxi 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, Tibet 西藏自治區|西藏自治区, Ningxia 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区, Xinjiang 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区
自治州[zì zhì zhōu, ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 自治州] autonomous prefecture
自治旗[zì zhì qí, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄧˊ, 自治旗] autonomous county (in inner Mongolia); autonomous banner
自治县[zì zhì xiàn, ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 自治县 / 自治縣] autonomous county
自治[zì zhì, ㄗˋ ㄓˋ, 自治] autonomy
自动射线摄影[zì dòng shè xiàn shè yǐng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ˇ, 自动射线摄影 / 自動射線攝影] autoradiography
提款机[tí kuǎn jī, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, 提款机 / 提款機] bank autoteller; ATM
巴里坤[Bā lǐ kūn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ, 巴里坤 / 巴裡坤] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang
巴里坤哈萨克自治县[Bā lǐ kūn Hā sà kè zì zhì xiàn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 巴里坤哈萨克自治县 / 巴裡坤哈薩克自治縣] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang
马尔康镇[Mǎ ěr kāng zhèn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄓㄣˋ, 马尔康镇 / 馬爾康鎮] Barkam town (Tibetan, Chinese Ma'erkang), capital of Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州 in north Sichuan
博乐[Bó lè, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ, 博乐 / 博樂] Börtala Shehiri, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang
博乐市[Bó lè shì, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ, 博乐市 / 博樂市] Börtala Shehiri of Bole City, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang
博尔塔拉蒙古自治州[Bó ěr tǎ lā Měng gǔ zì zhì zhōu, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄊㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 博尔塔拉蒙古自治州 / 博爾塔拉蒙古自治州] Börtala Mongol autonomous prefecture in Xinjiang
楼宇自动化[lóu yǔ zì dòng huà, ㄌㄡˊ ㄩˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 楼宇自动化 / 樓宇自動化] building automation

auto ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートインデント[, o-toindento] (n) {comp} auto indent
オートスクロール[, o-tosukuro-ru] (n) {comp} auto scroll
オートセーブ[, o-tose-bu] (n) {comp} auto save
オートドア[, o-todoa] (n) auto door
オートパーラー[, o-topa-ra-] (n) auto parlor; auto parlour
オートパワーオフ[, o-topawa-ofu] (n) {comp} auto power off
オートフォーカス[, o-tofo-kasu] (n) auto focus
オートプレーヤー[, o-topure-ya-] (n) auto player
オートホワイトバランス[, o-tohowaitobaransu] (n) {comp} auto white balance; AWB
オートログイン[, o-toroguin] (n) {comp} auto login; auto-login
自動資料作成支援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] (n) {comp} ADCAS; Auto Documentation Aid System
車泥棒[くるまどろぼう, kurumadorobou] (n) auto theft; car thief
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
OA[オーエー, o-e-] (n) (See オフィスオートメーション) office automation; OA
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P)
アイリスアウト[, airisuauto] (n) iris-out
アウト[, auto] (n) out; (P)
アウトゥサイド;アウトサイド[, autousaido ; autosaido] (n) outside
アウトオブオーダー実行[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution
アウトオブデート[, autoobude-to] (adj-na) out-of-date
アウトオブバウンズ[, autoobubaunzu] (n) out of bounds
アウトオブファッション[, autoobufasshon] (n) out of fashion
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
アウトカウント[, autokaunto] (n) out count
アウトカム[, autokamu] (n) outcome
アウトコース[, autoko-su] (n) (1) outside track (wasei
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei
アウトサイダー[, autosaida-] (n) outsider
アウトサイドグリップ[, autosaidogurippu] (n) outside grip
アウトスタンディング[, autosutandeingu] (n) outstanding
アウトソーシング[, autoso-shingu] (n,vs) out-sourcing; outsourcing
アウトソース[, autoso-su] (n,vs) outsourcing
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.)
アウトドア;アウトゥドア[, autodoa ; autoudoa] (n,adj-no) outdoor; al fresco
アウトドアゲーム[, autodoage-mu] (n) outdoor game
アウトドアショップ[, autodoashoppu] (n) outdoor shop
Japanese-English: COMDICT Dictionary
自動資料作成支援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] ADCAS, Auto Documentation Aid System
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment
オートエグゼックバット[おーとえぐぜっくばっと, o-toeguzekkubatto] AUTOEXEC.BAT
オートスケーリング[おーとすけーりんぐ, o-tosuke-ringu] autoscaling
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount
オートマトン[おーとまとん, o-tomaton] automaton
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine
シフトアウト[しふとあうと, shifutoauto] shift out (SO)
タイムアウト[たいむあうと, taimuauto] time out
ドロップアウト[どろっぷあうと, doroppuauto] drop-out
ドロップアウトカラー[どろっぷあうとからー, doroppuautokara-] drop-out colour
ページアウト[ぺーじあうと, pe-jiauto] page-out
ページレイアウトプログラム[ぺーじれいあうとぷろぐらむ, pe-jireiautopuroguramu] page layout program
ホームオートメーション[ほーむおーとめーしょん, ho-muo-tome-shon] home automation, HA
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA
レイアウト[れいあうと, reiauto] layout
ロールアウト[ろーるあうと, ro-ruauto] roll out (vs)
ログアウト[ろぐあうと, roguauto] logout
ロックアウト[ろっくあうと, rokkuauto] protection, lock out, lock-out
ロックアウト機能[ろっくあうときのう, rokkuautokinou] lock-out facility
一般自動動作[いっぱんじどうどうさ, ippanjidoudousa] general-auto-action
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request
反復演算[はんぷくえんざん, hanpukuenzan] iterative operation, automatic sequential operation
格納メッセージ自動回送[かくのうメッセージじどうかいそう, kakunou messe-ji jidoukaisou] stored message auto-forward, MS
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] unmanned, automated terminal
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine
自伝[じでん, jiden] autobiography
自動コンフィギュレーション[じどうコンフィギュレーション, jidou konfigyure-shon] automatic configuration
自動コンフィグレーション[じどうコンフィグレーション, jidou konfigure-shon] automatic configuration
自動システム保護[じどうシステムほご, jidou shisutemu hogo] automatic system protection
自動データ処理[じどうデータしょり, jidou de-ta shori] automatic data processing, ADP
自動データ収集[じどうデータしゅうしゅう, jidou de-ta shuushuu] Automatic Data Acquisition, ADA
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自主[じしゅ, jishu] Thai: ด้วยตนเอง English: autonomy
自動ロード[じどうろーど, jidouro-do] Thai: การโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ English: autoload

auto ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิ้นส่วนรถยนต์[n. exp.] (chin suan r) EN: FR: pièce auto [f]
หักบัญชี[v.] (hakbanchī) EN: debit one's account ; deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank FR: débiter un compte
ออโต้[n.] (øtō) EN: auto ; automobile FR: auto [f]
ออโต้[adj.] (øtō) EN: automatic ; auto FR: automatique
ประดับยนต์[n. exp.] (pradap yon) EN: custom auto accessories ; motoring FR:
ระบบอัตโนมัติ[n. exp.] (rabop attan) EN: auto mode FR: mode automatique [m]
รถ[n.] (rot) EN: vehicle ; car ; automobile ; motor car ; wheeled vehicle ; carriage ; wagon ; cart FR: véhicule [m] ; voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] ; wagon [m] ; charrette [f] ; char [m] ; chariot [m]
รถยนต์[n.] (rotyon) EN: car ; automobile (Am.) ; motor vehicle ; motorcar ; auto FR: voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] (abrév.) ; véhicule automobile [m] ; bagnole [f] (fam.) ; caisse [f] (fam.)
ตลาดรถ[n. exp.] (talāt rot) EN: auto market FR: marché automobile [m]
ตลาดรถยนต์[n. exp.] (talāt rotyo) EN: auto market ; automotive market FR: marché automobile [m]
ตลาดรถยนต์เมืองไทย[n. exp.] (talāt rotyo) EN: Thailand’s auto market FR: marché automobile thaïlandais [m] ; marché automobile en Thaïlande [m]
ที่นั่งเด็ก[n. exp.] (thīnang dek) EN: child safety seat ; child car seat FR: siège auto pour enfant [m]
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจนิยม[n. exp.] (amnāt niyom) EN: authoritarianism FR: autoritarisme [m]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai ) EN: be allowed to take a picture FR: être autorisé à prendre des photos
อาชญา[n.] (ātchayā = ā) EN: authority ; power FR: autorité [f]
อัตตา-[pref.] (attā-) EN: self- ; auto- FR:
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwapr) EN: autobiography FR: autobiographie [f]
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated FR: automatique ; automatisé
อัตโนมัติ[adv.] (attanōmat) EN: automatically FR: automatiquement
อัตตาธิปไตย[n.] (attāthippat) EN: autocracy FR: autocratie [f]
อาชญา[n.] (ātyā = ātch) EN: authority ; power FR: autorité [f]
ใบอนุญาต[n. exp.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
บัตรอนุญาต[n. exp.] (bat anuyāt) EN: permit ; pass FR: permis [m] ; autorisation [f]
บขส. (บริษัทขนส่ง จำกัด)[abv.] (Bøkhøsø. (B) EN: bus station ; Baw Khaw Saw (BKS) FR: gare des autocars [f] ; gare des bus [f]
โบกรถ[v. exp.] (bōk rot) EN: hitchhike FR: faire de l'auto-stop
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ช่างซ่อมรถ[n. exp.] (chang sǿm r) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
ช่างยนต์[n. exp.] (chang yon) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer ; automotive technician FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]
ชันสูตรพลิกศพ[v.] (channasūtph) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ชีวประวัติส่วนตัว[n. exp.] (chīwaprawat) EN: autobiography FR: autobiographie [f]
ได้[adj.] (dāi [= dai]) EN: yes ; that's possible ; certainly ; authorized FR: oui ; c'est possible ; certainement ; autorisé
ได้รับอนุญาต[v. exp.] (dāi rap anu) EN: be permitted ; be allowed (to) FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation ; recevoir l'autorisation (de)
ได้รับอนุญาต[adj.] (dāi rap anu) EN: FR: autorisé ; reconnu ; agréé
เดช[n.] (dēt) EN: power; might; influence FR: force [f] ; pouvoir [m] ; autorité [f] ; influence [f]
ดินแดนปกครองตนเอง[n. exp.] (din daēn po) EN: FR: région autonome [f] ; territoire autonome [m]
โดยอัตโนมัติ[adv.] (dōi attanōm) EN: automatically FR: automatiquement ; mécaniquement ; machinalement

auto ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
automatische Anrufbeantwortung {f}automatic answering; auto answer; auto answering
Autodiebstahl {m}car theft; auto theft
Autohändler {m}car dealer; auto dealer
Autohersteller {m}car maker; auto maker
Gaspedal {n} [auto]accelerator (pedal)
Spritzverstellung {f} [auto]advance corrector
Airbag-Steuergerät {n} [auto]airbag computer
Bremssattel {m} [auto]caliper
Alleinherrscher {m}; Autokrat
Aquaplaning {n} [auto]aquaplaning; hydroplaning
automatische Anrufwiederholung {f}automatic redialing
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer disconnect
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer hang up
automatische Ausschaltung {f}automatic cutout
Auto {n}auto
Auto {n} | Autos
autoritär {adj} | autoritärer | am autoritärstenauthoritarian | more authoritarian | most authoritarian
Amtsbefugnis {f}; Autorität
autorisiert; ermächtigt {adj} | autorisierte Übersetzung
Autobahn {f} | Autobahnen
Autobahngebühr {f} | Autobahngebühren
Autobiografie {f}; Autobiographie
Autobusbahnhof {m} | Autobusbahnhöfe
autokratisch {adj} | autokratische Führung
Mofa {n}autocycle
Moped {n}autocycle; moped
Autodidakt {m}autodidact
autodidaktisch {adj}autodidactic
Autogramm {n} | Autogramme
Autogrammjäger {m}autograph hunter
Autograph {m} | Autographen
autographisch {adv}autographically
Selbsthypnose {f} [math.]autohypnosis
Automat {m} | Automaten
Automat {m}automatic machine
Automatenverpackung {f}package for automatic machine
Automatik {f}automatic
Automatik {f}automatism
Automatikgetriebe {n} [auto]automatic transmission; automatic gear
Abschaltautomatik {f}automatic switchoff

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า auto
Back to top