ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

life

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *life*, -life-

life ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
life (n.) ความมีชีวิตชีวา See also: ความร่าเริง, ความสนุกสนาน Syn. liveliness
life (n.) ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย See also: ตลอดชีวิต, ชั่วอายุ Syn. lifetime, lifespan
life (n.) ชีวประวัติ Syn. biography
life (n.) ชีวิต
life (n.) รูปแบบการดำเนินชีวิต See also: การดำรงชีวิต, วิถีชีวิต
life (n.) สิ่งมีชีวิต Syn. living things
life (n.) อายุการใช้งานของสิ่งของ
life after death (n.) ชีวิตหลังความตาย Syn. afterlife
life belt (n.) สายชูชีพ See also: เข็มขัดชูชีพ
life buoy (n.) ห่วงชูชีพ
life cycle (n.) วงจรชีวิต
life expectancy (n.) ช่วงอายุของชีวิต See also: ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
life force (n.) วิญญาณ See also: จิตใจ Syn. soul
Life Guards (n.) กองทหารรักษาพระองค์
life history (n.) ชีวประวัติ See also: เรื่องราวตั้งแต่เกิดจนตาย Syn. biography
life imprisonment (n.) การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต See also: การติดคุกตลอดชีวิต Syn. life sentence
life insurance (n.) การประกันชีวิต
life jacket (n.) เสื้อชูชีพ Syn. life vest
life preserver (n.) อาวุธ (คำสแลง) Syn. weapon
life preserver (n.) อุปกรณ์ See also: อุปกรณ์ที่ใช้สวมเพื่อให้ลอยอยู่เหนือน้ำ
life raft (n.) แพชูชีพ
life sentence (n.) การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
life span (n.) ระยะยาวแห่งชีวิต See also: ช่วงอายุ, ช่วงชีวิต Syn. lifetime, life
life vest (n.) เสื้อชูชีพ Syn. life jacket
life-and-death (adj.) ที่อาจเป็นหรือตาย Syn. life-or-death
life-giving (adj.) ที่ให้ชีวิต Syn. productive, generative
life-or-death (adj.) ที่อาจเป็นหรือตาย Syn. life-and-death
life-size (adj.) ที่มีขนาดเท่าตัวจริง Syn. life-sized
life-sized (adj.) ที่มีขนาดเท่าตัวจริง Syn. life-size
life-sustaining (adj.) จำเป็นสำหรับชีวิต
lifebelt (n.) เข็มขัดนิรภัย Syn. safety belt
lifeblood (n.) เลือดที่จำเป็นสำหรับชีวิต
lifeguard (n.) เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ
lifeless (adj.) ที่ตาย See also: ที่ไม่มีลมหายใจ Syn. dead
lifeless (adj.) ที่ไม่มีชีวิตชีวา See also: ที่จืดชืด Syn. dull, inactive, inert
lifeless (adj.) ที่ไร้สิ่งมีชีวิต See also: ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ
lifelessness (n.) ความไม่มีชีวิตชีวา Syn. inanimateness
lifelike (adj.) คล้ายชีวิตจริง
lifeline (n.) สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง
lifelong (adj.) ตลอดชีวิต Syn. lifetime, livelong
English-Thai: HOPE Dictionary
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
life annuityn. เบี้ยบำนาญรายปีตลอดชีพ
life beltn. เข็มขัดชูชีพ,สายชูชีพ
life buoyn. ห่วงชูชีพ
life cyclen. วัฏจักรชีวิต
life expectancyn. ช่วงอายุของชีวิต,ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
life guardsn. กองทหารรักษาพระองค์,กองทหารม้ารักษาพระองค์ของอังกฤษ
life historyn. ชีวประวัติ,วงจรชีวิต,วัฏจักรชีวิต
life insurancen. การประกันภัยชีวิต
life jacketn. เสื้อชูชีพ
life kissn. การปฐมพยาบาลโดยใช้ปากดูดปากเพื่ออัดอากาศเข้าออก
life preserverห่วงชูชีพ (ทำให้คนลอยน้ำ)
life raftn. แพชูชีพ
life sentencen. การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต,โทษจำคุกตลอดชีวิต
life spann. ระยะยาวแห่งชีวิต,ช่วงอายุ,ช่วงชีวิต
life stylen. วิถีทางการดำเนินชีวิต,ลีลาชีวิต
life vestn. เสื้อชูชีพ
life-giving(ไลฟฺกิฟ'วิง) adj. ให้ชีวิต,บำรุงชีวิต, See also: life-giver n. ดูlife-giving
life-size(ไลฟฺ'ไซซ) adj. เกี่ยวกับขนาดธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต,เกี่ยวกับขนาดธรรมชาติของคนที่มีชีวิตอยู่., Syn. life-sized
lifeblood(ไลฟฺ'บลัด) n. โลหิตแห่งชีวิต,โลหิต,สิ่งที่จรรโลงชีวิต
lifeboat(ไลฟฺ'โบท) n. เรือชูชีพ
lifeguard(ไลฟฺ'การ์ด) n. เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ
lifeless(ไลฟฺ'ลิส) adj. ไม่มีชีวิต,ตาย,ไม่มีสิ่งมีชีวิต,ไม่มีชีวิตชีวา,มืดมน,จืดชืด,ไม่รู้สึก, See also: lifelessness n. ดูlifeless
lifelinen. สายดึงนักประดาน้ำขึ้นลง,สายชูชีพ,เส้นชีวิต,วิถีทางจรรโลงชีวิต
lifelong(ไลฟฺ'ลอง) adj. ตลอดชีวิต,ชั่วชีวิต
lifer(ไล'เฟอะ) n. ผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
lifesaver(ไลฟฺ'เซเวอะ) n. ผู้ช่วยชีวิตคนอื่น,เจ้าหน้าที่ชายฝั่งที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำหรือจมน้ำ, See also: lifesaving n. ดูlifesaver, Syn. lifeguard
lifestylen. วิถีทางการดำเนินชีวิต,ลีลาชีวิต
lifetime(ไลฟฺ'ไทมฺ) n. ช่วงระยะเวลาของการดำรงชีวิต,ตลอดชีวิต,ชั่วชีวิต. adj. ตลอดชีวิต
lifework(ไลฟฺ'เวิร์ค) n. ผลงานสมบูรณ์หรือสำคัญในช่วงชีวิตนี้,งานที่สำคัญที่สุดในช่วงชีวิต
English-Thai: Nontri Dictionary
life(n) ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ความกระปรี้กระเปร่า
LIFE life belt(n) เข็มขัดนิรภัย,เข็มขัดชูชีพ,สายชูชีพ
LIFE life buoy(n) ห่วงชูชีพ
LIFE life cycle(n) วงจรชีวิต,วงเวียนชีวิต
LIFE life insurance(n) การประกันชีวิต
LIFE life preserver(n) เข็มขัดชูชีพ,เข็มขัดนิรภัย,ห่วงชูชีพ
lifeblood(n) สิ่งจำเป็น,สิ่งจรรโลงชีวิต
lifeboat(n) เรือช่วยชีวิต,เรือชูชีพ
lifeguard(n) ผู้คอยช่วยชีวิต,ทหารรักษาพระองค์
lifeless(adj) สิ้นชีวิต,เซื่องซึม,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่รู้สึก
lifelike(adj) เหมือนมีชีวิต,เหมือนจริง
lifelong(adj) ตลอดชีวิต,ตลอดชีพ,ชั่วชีวิต
lifetime(n) ตลอดชีพ,ชั่วชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
life annuityเงินรายปีตลอดชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life cycleวัฏจักรชีวิต, วงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
life expectancyความคาดหมายการคงชีพ [ดู expectation of life] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life imprisonmentโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life insuranceการประกันชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
life spanอายุขัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
life styleลีลาชีวิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lifetime abortion rateอัตราทำแท้งชั่วชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lifeชีวิต [TU Subject Heading]
life cycleวัฏจักรชีวิต, ลำดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในด้านการเจริญเติบโตตั้งแต่ไซโกตจนโตเต็มวัยและสืบพันธุ์ให้กำเนิดชีวิตรุ่นใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Life expectancyการคาดหมายคงชีพ [TU Subject Heading]
Life Historyการสืบประวัติ [การแพทย์]
Life insurance agentsตัวแทนประกันชีวิต [TU Subject Heading]
life spanช่วงอายุขัย, อายุขัย, ช่วงของชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เช่น สุนัขมีอายุขัยประมาณ 10 ปี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Life Styleแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต [การแพทย์]
Lifestylesรูปแบบการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Lifetimeระยะเวลาของการใช้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลกวัด (n.) man who dedicated his life to the service of a monastery
ชาติ (n.) life See also: incarnation, existence
ชีพ (n.) life See also: living, existence Syn. ชีวิต, ชีวะ
ชีวะ (n.) life See also: living, existence Syn. ชีวิต, ชีพ
ชีวัน (n.) life See also: living, existence Syn. ชีวี, ชีวิต
ชีวา (n.) life See also: living, existence Syn. ชีวี, ชีวิต, ชีวัน
ชีวิต (n.) life See also: existence, living Syn. ชีพ, ความเป็นอยู่, การดำรงอยู่, การดำรงชีวิต Ops. ความตาย
ชีวิตินทรีย์ (n.) life Syn. ชีวิต, ชีพ
ชีวี (n.) life See also: living, existence Syn. ชีวิต, ชีวัน
ปากท้อง (n.) life Syn. ชีพ, ชีวิต
วงจรชีวิต (n.) life cycle
วงจรชีวิต (n.) life cycle
ประกันชีวิต (n.) life insurance Syn. สัญญาประกัน, สัญญาประกันชีวิต
สัญญาประกัน (n.) life insurance Syn. สัญญาประกันชีวิต
สัญญาประกันชีวิต (n.) life insurance Syn. สัญญาประกัน
คัมภีร์ปฐมสมโพธิ (n.) life of the Buddha See also: name of a treatise on the Buddha´s life
ปฐมสมโพธิ (n.) life of the Buddha See also: name of a treatise on the Buddha´s life Syn. คัมภีร์ปฐมสมโพธิ
พระพุทธประวัติ (n.) life of the Buddha See also: history of the Buddha
โลกียวัตร (n.) life of the common people See also: everyday life
ตัวจริง (n.) life-size See also: life-like Ops. ตัวปลอม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He devoted his life to the study of scienceเขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์
I would like to gain real life work experienceฉันอยากจะได้ปะสบการณ์การทำงานจากชีวิตจริง
This is the worst day of your life so farจนบัดนี้นี่ก็ยังเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณ
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
So you wouldn't have to leave your life hereดังนั้นเธอจะต้องไม่มาทิ้งชีวิตไว้ที่นี่
My life was going according to planชีวิตของฉันเป็นไปตามแผนที่วางไว้
I'm tired of my life alreadyฉันเหนื่อยหน่ายกับชีวิตแล้ว
As long as you're here, your life will become just as you plannedตราบเท่าที่เธออยู่ที่นี่ ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้
I have no idea why you are making your life harderฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงทำให้ชีวิตมันยากลำบากนัก
Do you know what it feels to live a life that someone else made for you?คุณรู้ไหมว่ามันรู้สึกอย่างไร ที่ต้องใช้ชีวิตตามที่คนอื่นวางไว้ให้
I warned you not to risk your life for something trivial like thisฉันเตือนนายแล้วว่าอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้
My personal life is all messed up!ชีวิตส่วนตัวของฉันยุ่งเหยิงไปหมด
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
It would change my life foreverมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันตลอดไป
Life is full of ups and downsชีวิตเต็มไปด้วยขาขึ้นและขาลง
They ruined my lifeพวกเขาทำลายชีวิตฉัน
You're a lifesaverคุณคือผู้ช่วยชีวิต
I dreamt of it my whole lifeฉันฝันถึงมันมาตลอดชีวิต
I've lived in very big cities for most of my lifeฉันอาศัยอยู่ในเมืองที่ใหญ่มากมาเกือบตลอดชีวิต
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
He had never felt so angry in his lifeเขาไม่เคยรู้สึกโกรธอย่างมากในชีวิตของเขาเลย
I have never wanted anything as much in my whole lifeฉันไม่เคยต้องการสิ่งใดมากมายในทั้งชีวิตของฉัน
You know about the ugly side of lifeคุณรู้เกี่ยวกับด้านที่ไม่น่าดูของชีวิต
I will live in the farm for the remainder of my lifeฉันจะอาศัยอยู่ในฟาร์มตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
I've lived here my whole lifeฉันอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิต
Thanks again for saving my lifeขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยชีวิตฉันไว้
I've been waiting for this day my entire lifeฉันรอคอยวันนี้มาตลอดทั้งชีวิต
Recently, I realized one philosophy of lifeเมื่อเร็วๆ นี้ฉันได้ตระหนักถึงปรัชญาข้อหนึ่งของชีวิต
You've got to take responsibility for your lifeเธอต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง
I've never seen anything so beautiful in all my lifeฉันไม่เคยเห็นอะไรสวยงามมากๆ อย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิต
What if you just made the biggest mistake of your life?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเกิดทำผิดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตขึ้นมา?
I'm sure you'll live a good lifeฉันมั่นใจว่าเธอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
You don't have a good home life?เธอไม่ได้มีชีวิตครอบครัวที่ดีดอกหรือ?
If you don't eat it now you won't be able to eat it for a lifetimeถ้าเธอไม่ทานมันซะตอนนี้ เธอก็จะไม่สามารถทานมันได้เลยชั่วชีวิต
That's where l want to live the rest of my lifeนั่นคือสถานที่ที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่น
There may be other things I wanna do with my lifeอาจจะมีสิ่งอื่นๆ อีกที่ฉันอยากจะทำในชีวิต
You need to learn to go out and enjoy the single lifeเธอต้องเรียนรู้ที่จะออกไปเที่ยวและสนุกสนานกับชีวิตโสดบ้าง
I saved your lifeฉันช่วยชีวิตเธอ เธอเป็นหนี้ฉันนะ
You can't tell me what to do with the rest of my lifeเธอจะมาบอกให้ฉันทำอะไรกับชีวิตที่เหลืออยู่นี่ไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was like taking a life to cut a daffodil.มันคือการใช้ชีวิต เพื่อตัดดอกไม้นั้น
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง
Without these qualities, life will be violent and all will be lost...ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ จะมีแต่ความรุนแรงและทั้งหมดจะมลายหายไป... .
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท
The gift of life is thine.ของขวัญของชีวิตคือเจ้า
Hi diddle dee dee An actor's life for meสวัสดี ดี โกง ดี ชีวิตของ นักแสดงสำหรับฉัน
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์
An actor's life for meชีวิตของนักแสดงสำหรับฉัน
Hi diddle dee dum An actor's life is funสวัสดี ดี โกง ดัม ชีวิตของ นักแสดงคือความสนุก
I'll just go out of his life quietly.ฉันจะเพียงแค่ออกไปจากชีวิต ของเขาอย่างเงียบ ๆ

life ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劫后余生[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, 劫后余生 / 劫後餘生] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life
戎马生涯[róng mǎ shēng yá, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄚˇ ㄕㄥ ㄧㄚˊ, 戎马生涯 / 戎馬生涯] army life (成语 saw); the experience of war
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
锦衣玉食[jǐn yī yù shí, ㄐㄧㄣˇ ㄧ ㄩˋ ㄕˊ, 锦衣玉食 / 錦衣玉食] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance
晏子春秋[Yàn zǐ chūn qiū, ㄧㄢˋ ㄗˇ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 晏子春秋] Tales of Yanzi, book describing the life and wisdom of Yanzi 晏子 (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States
要死要活[yào sǐ yào huó, ㄧㄠˋ ㄙˇ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄛˊ, 要死要活] desperate; matter of life or death
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, 拼命] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it
各奔前程[gè bèn qián chéng, ㄍㄜˋ ㄅㄣˋ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 各奔前程] each goes his own way (成语 saw); each person has his own life to lead
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure
死中求生[sǐ zhōng qiú shēng, ㄙˇ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄥ, 死中求生] to seek life in death (成语 saw); to fight for one's life
扑救[pū jiù, ㄆㄨ ㄐㄧㄡˋ, 扑救 / 撲救] firefighting; to extinguish a fire and save life and property; to dive (of goalkeeper in soccer)
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, 出生入死] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb
相依为命[xiāng yī wéi mìng, ㄒㄧㄤ ㄧ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄥˋ, 相依为命 / 相依為命] mutually dependent for life (成语 saw); to rely upon one another for survival; interdependent
人寿保险[rén shòu bǎo xiǎn, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 人寿保险 / 人壽保險] life insurance
人生如梦[rén shēng rú mèng, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄖㄨˊ ㄇㄥˋ, 人生如梦 / 人生如夢] life is but a dream (成语 saw)
人生短暂,学术无涯[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, 人生短暂,学术无涯 / 人生短暫,學術無涯] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis
吾生也有涯,而知也无涯[wú shēng yě yǒu yá, ˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, 吾生也有涯,而知也无涯 / 吾生也有涯,而知也無涯] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis
寿命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿命 / 壽命] life span; life expectancy
生命周期[shēng mìng zhōu qī, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄡ ㄑㄧ, 生命周期 / 生命週期] life cycle
平均寿命[píng jūn shòu mìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 平均寿命 / 平均壽命] life expectancy
无期徒刑[wú qī tú xíng, ˊ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 无期徒刑 / 無期徒刑] life imprisonment
寿险[shòu xiǎn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˇ, 寿险 / 壽險] life insurance; abbr. for 人壽保險|人寿保险
救生衣[jiù shēng yī, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄥ ㄧ, 救生衣] life jacket; life vest
终身监禁[zhōng shēn jiān jìn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 终身监禁 / 終身監禁] life sentence
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 有期徒刑] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment)
勋爵[xūn jué, ㄒㄩㄣ ㄐㄩㄝˊ, 勋爵 / 勳爵] Lord (UK hereditary nobility); UK life peer
人财两空[rén cái liǎng kōng, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄤˇ ㄎㄨㄥ, 人财两空 / 人財兩空] loss of life and property; to lose the beauty and her possessions
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, 妙手回春] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor
生死存亡[shēng sǐ cún wáng, ㄕㄥ ㄙˇ ㄘㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, 生死存亡] matter of life and death
衣单食薄[yī dān shí bó, ㄧ ㄉㄢ ㄕˊ ㄅㄛˊ, 衣单食薄 / 衣單食薄] thin coat, meager food (成语 saw); life of wretched poverty; destitute
生机[shēng jī, ㄕㄥ ㄐㄧ, 生机 / 生機] opportunity to live; to reprieve from death; life force; vitality
寻欢作乐[xún huān zuò lè, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜˋ, 寻欢作乐 / 尋歡作樂] pleasure seeking (成语 saw); life of dissipation
枕石漱流[zhěn shí shù liú, ㄓㄣˇ ㄕˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕石漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a frugal life; the life of a hermit
牺牲[xī shēng, ㄒㄧ ㄕㄥ, 牺牲 / 犧牲] sacrifice (one's life etc)
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, 七魄] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls
海上花列传[hǎi shàng huā liè zhuàn, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 海上花列传 / 海上花列傳] The Sing-Song Girls of Shanghai by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆, long novel of lower life in classical Chinese and Jiangsu vernacular; translated into Putonghua as 海上花 by Iris Chang
性命攸关[xìng mìng yōu guān, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄧㄡ ㄍㄨㄢ, 性命攸关 / 性命攸關] vitally important; a matter of life and death
世事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, 世事] affairs of life; things of the world
一生[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, 一生] all one's life; throughout one's life

life ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンライフ[, a-banraifu] (n) urban life
アウトドアライフ[, autodoaraifu] (n) outdoor life
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
インナーライフ[, inna-raifu] (n) inner life
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
クラシックライフ[, kurashikkuraifu] (n) classic life
この世[このよ, konoyo] (n,adj-no) this world; the present life
システムライフサイクル[, shisutemuraifusaikuru] (n) {comp} system life cycle
セカンドライフ[, sekandoraifu] (n) (1) second life (esp. that of a retiree); (2) SecondLife (online virtual world)
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
ヒットポイント[, hittopointo] (n) hit point (videogame); health point; life bar; HP
ファミリーライフサイクル[, famiri-raifusaikuru] (n) family life cycle
フローティングベスト[, furo-teingubesuto] (n) (See 救命胴衣) life jacket (wasei
プロダクトライフサイクル[, purodakutoraifusaikuru] (n) product life cycle
ライフサイクル[, raifusaikuru] (n) life cycle
ライフサイクルアナリシス[, raifusaikuruanarishisu] (n) life cycle analysis
ライフジャケット[, raifujaketto] (n) (See 救命胴衣) life jacket; life vest
ライフセーバー[, raifuse-ba-] (n) lifesaver; life guard
ライフヒストリー[, raifuhisutori-] (n) life history
ライフベスト[, raifubesuto] (n) (See 救命胴衣) life vest; life jacket
ライフラフト[, raifurafuto] (n) life raft
リア充[リアじゅう, ria juu] (n) (sl) (from リアル+充実) (See リアル,充実・1) a person who is satisfied with his or her real (offline) life
一期[いっき, ikki] (n) one's life time; lifetime; (P)
一生涯[いっしょうがい, isshougai] (n-t) lifetime; one's whole life; all through life
一般生活[いっぱんせいかつ, ippanseikatsu] (n) everyday life
享楽生活[きょうらくせいかつ, kyourakuseikatsu] (n) gay life
人寿[じんじゅ, jinju] (n) man's life span
人生朝露[じんせいちょうろ, jinseichouro] (exp) Man's life vanishes like a dew; A person's life is as fleeting as a morning dew
人生設計[じんせいせっけい, jinseisekkei] (n,vs) life plan; plan for one's life; planning one's life
人生論[じんせいろん, jinseiron] (n) one's world view; one's view of life; essay on life
余齢[よれい, yorei] (n) life expectancy
俗世[ぞくせい, zokusei] (n,adj-no) this world; earthly life
俗世間[ぞくせけん, zokuseken] (n) this world; secular society; workaday world; this life
俗談平話[ぞくだんへいわ, zokudanheiwa] (n) conversation on worldly affairs; chat about everyday life (business)
偕老同穴[かいろうどうけつ, kairoudouketsu] (n) (1) happy life partnership; (2) (uk) Venus's flower basket (species of sponge, Euplectella aspergillum); Venus flower basket
元気旺盛[げんきおうせい, genkiousei] (n,adj-na) brimming with vitality; full of vigor; full of life
光陰矢のごとし;光陰矢の如し[こういんやのごとし, kouinyanogotoshi] (exp) time flies like an arrow; time and tide wait for no man; life is short
処生訓[しょせいくん, shoseikun] (n) guiding motto for one's life
医療保障保険[いりょうほしょうほけん, iryouhoshouhoken] (n) medical life insurance
半減期[はんげんき, hangenki] (n) half life (in physical chemistry)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システムライフサイクル[しすてむらいふさいくる, shisutemuraifusaikuru] system life cycle
人工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life
セション生存期間[せしょんせいぞんきかん, seshonseizonkikan] session lifetime
プロセスグループの生存期間[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime
プロセスの生存期間[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime
生存期間[せいぞんきかん, seizonkikan] lifetime

life ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตภพ ; อดีตชาติ [n.] (adīttaphop ) EN: past existence ; past life; previous life FR: vie antérieure [f]
เอาหัวเป็นประกัน[v. exp.] (ao hūa pen ) EN: I bet my life on it FR:
อายุใช้งาน[n. exp.] (āyu chai-ng) EN: useful life FR:
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān cha) EN: life ; useful life ; lifetime ; working life FR: durée d'utilisation [f] ; durée de vie [f]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: end of life ; death FR: mort [f]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
อายุยืน[n. exp.] (āyu yeūn) EN: long life ; longevity FR: longévité [f]
อายุยืน[v. exp.] (āyu yeūn) EN: extent life ; live long FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
บำนาญ[n.] (bamnān) EN: life pension ; pension FR: pension [f] ; retraite [f]
เบญจขันธ์[n.] (benjakhan) EN: the five attributes of life FR:
เบื่อชีวิต[v. exp.] (beūa chīwit) EN: be tired of life ; be fed up with life FR: en avoir marre de la vie ; être fatigué de vivre
เบี้ยบำนาญ[n. exp.] (bīa bamnān) EN: pension ; life pension FR: pension [f] ; allocation de retraite [f]
บริษัทประกันชีวิต[n. exp.] (børisat pra) EN: life assurance company ; life insurance company FR: société d'assurance vie [f]
บุพชาติ[n.] (bupphachāt) EN: previous life FR:
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanni) EN: state of being husband and wife in the past life FR:
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living FR: passer sa vie
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติ-[pref.] (chāti- ; ch) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติก่อน[n. exp.] (chāt køn) EN: former life ; previous life ; former incarnation ; previous birth FR:
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation ; rebirth ; re-existence FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชาตินี้[n. exp.] (chāt nī) EN: in this life FR:
ชาติปางก่อน[n. exp.] (chāt pāng k) EN: past life FR:
ชาติที่แล้ว[n. exp.] (chāt thīlaē) EN: last life ; previous life FR: vie antérieure [f]
ชาติ-[pref.] (chātti- ; c) EN: life ; incarnation ; existence ; birth ; rebirth FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชีพ[n.] (chīp) EN: life ; living ; existence FR: vie [f] ; existence [f]
ชีพิตักษัย[n.] (chiphītaksa) EN: death ; termination of life FR:
ชีพ-[pref.] (chīppha-) EN: life FR:
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: life ; being ; existence FR: vie [f]
ชีวา[n.] (chīwā) EN: life FR: vie [f]
ชีวาลัย[n.] (chīwālai) EN: life FR: vie [f]
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชีวันตราย[n.] (chīwantarāi) EN: life FR: vie [f]
ชีวประวัติ[n.] (chīwaprawat) EN: biography ; life story FR: biographie [f]
ชีวี[n.] (chīwī) EN: life FR: vie [f]
ชีวิน[n.] (chīwin) EN: life FR: vie [f]
ชีวิต[n.] (chīwit) EN: life ; existence ; living FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวิตชีวา[n.] (chīwitchīwā) EN: life FR:
ชีวิตินทรีย์[n.] (chīwitinsī) EN: vitality ; life-principle ; psychic life ; faculty of life FR:
ชีวิตหลังความตาย[n. exp.] (chīwit lang) EN: life afterr death FR: une vie après la mort
ชีวิตมีขึ้นมีลง[xp] (chīwit mī k) EN: Life has its ups and downs. FR: Dans la vie il y a des hauts et des bas.

life ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivitätsordnung {f}active life table
Tierleben {n}animal life
Leibrente {f}annuity for life
Fluch {m} | der Fluch seines Lebensbane | the bane of his life
Strandleben {n}beach life
Stadtleben {n}city life
Landleben {n}country life
Lebenslauf {m}course of life
Lasterleben {n}dissolute life
Berufsalltag {m}everyday working life
Menschenleben {n}human life
ewig {adj} | das ewige Lebenimmortal | the immortal life
Innenleben {n}inner life; emotional life
Junggesellenleben {n}bachelor's life
Lebendgestein {n} | vorgehältertes Lebendgesteinlife rock | cured life rock
Lebensaufgabe {f} | sich etw. zur Lebensaufgabe machenlife task | to devote one's life to sth.
Lebensdauer {f}life cycle; life span
Lebensversicherung {f} | eine Lebensversicherung abschließen | Lebens- und Krankenversicherunglife insurance; life assurance | to take out a life insurance policy | life and health insurance; L&H insurance
Liebesleben {n}love life
anspruchslos; bescheiden {adj} | anspruchsloser | am anspruchslosesten | anspruchslos lebenmodest | more modest | most modest | to lead a modest life
Klosterleben {n}monastic life
Mund-zu-Mund-Beatmung {f} [med.]mouth-to-mouth resuscitation; kiss of life
Lebensbedürfnisse {pl}necessaries of life
Pflanzenwelt {f}plant life
Privatleben {n}private life
Lebensqualität {f}quality of life
Lebensrhythmus {m}rhythm of life
sexuelle Aufklärung {f}sex education; facts of life
Geschlechtsleben {n}sex life
Sexualleben {n}sex life
Dauer {f}shelf life
Lebenszeichen {n} | kein Lebenszeichen von sich gebensign of life | to show no sign of life
spartanisch {adj} | spartanisch leben; ein spartanisches Leben führenSpartan | to lead a Spartan life
Lebensabschnitt {m}stage of life; period of one's life
Lebensgeschichte {f}story of someone's life
Vagabundenleben {n}vagrant life
Wanderleben {n}vagrant life
Wechselfälle {pl} | die Wechselfälle des Lebensvicissitudes | the vicissitudes of life; the ups and downs of life
Leibgarde {f}life guards
Brauchbarkeitsdauer {f}life utility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า life
Back to top