ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dependently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dependently*, -dependently-

dependently ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
MIRV (abbr.) คำย่อจาก multiple independently targeted See also: จรวดติดระเบิดนิวเคลียร์หลายลูกเพื่อยิงไปยังที่หมายต่างกัน
อิสระเสรี (adv.) independently See also: freely Syn. เป็นอิสระ
โดยอิสระ (adv.) independently See also: freely Syn. เป็นอิสระ, อิสระเสรี

dependently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior)
単独で[たんどくで, tandokude] (exp) independently; individually; separately; alone; singlehanded; unassisted
独自開発[どくじかいはつ, dokujikaihatsu] (adj-no,vs) independently developed; proprietary

dependently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยอิสระ[adv.] (dōi itsara) EN: independently FR: librement
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūa) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others ; contra-mainstream ; counter-movement FR:
เป็นรายตัว[adv.] (pen rāi tūa) EN: one by one; individually ; separately ; independently ; singly FR:
ต่างหาก[adv.] (tānghāk) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment

dependently ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
voneinander abhängig {adv}interdependently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dependently
Back to top