ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motorcar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motorcar*, -motorcar-

motorcar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motorcar (n.) รถยนต์ Syn. automobile
English-Thai: HOPE Dictionary
motorcar(โม'เทอคาร์) n. รถยนต์,ตู้รถไฟที่ขับเคลื่อนได้เอง
English-Thai: Nontri Dictionary
motorcar(n) รถยนต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, Max, I'm getting fed up with my job as a motorcar salesman.รู้มั้ย เเม็กซ์ฉันชักเริ่มเบื่องานเซลล์แมน ขายรถของฉันแล้วล่ะ
I don't know if you've ever experienced the feeling of driving an expensive motorcar which isn't your own?ไม่รู้ว่านายเคยประสบกับการที่ต้อง ขับรถหรูที่ไม่ใช่ของตัวเองรึเปล่า
Look, I'm terribly sorry about the motorcar.ผมต้องขอโทษจริงเรื่องรถคุณ

motorcar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モーターカー[, mo-ta-ka-] (n) motorcar

motorcar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถยนต์[n.] (rotyon) EN: car ; automobile (Am.) ; motor vehicle ; motorcar ; auto FR: voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] (abrév.) ; véhicule automobile [m] ; bagnole [f] (fam.) ; caisse [f] (fam.)

motorcar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auto {n}motorcar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motorcar
Back to top