ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

six-shooter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *six-shooter*, -six-shooter-

six-shooter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
six-shooter (n.) ปืนที่มีลูกโม่หกนัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, should I wear my 10-gallon hat and my six-shooters?ฉันควรจะใส่หมวกคาวบอย และพกลูกโม่ไปด้วยมั้ย
You think a six-shooter's gonna help you up there?คิดหรือว่าลูกโม่หกนัด จะทำอะไรได้บนโน้น
Yeah, with a six-shooter.ใช่, พร้อมปืนลูกโม่.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า six-shooter
Back to top