ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fidgety

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fidgety*, -fidgety-

fidgety ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fidgety (adj.) หงุดหงิด See also: ซึ่งไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, อยู่ไม่สุข, กระวนกระวายใจ Syn. nervous, uneasy Ops. calm, relaxed
English-Thai: Nontri Dictionary
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
William London is a fidgety boy.วิลเลี่ยม ลอนดอนเป็นเด็กเกเร
You gotta get out there. They're starting to get fidgety.รีบไปเถอะ พวกเขาเริ่มหงุดหงิดแล้ว
So forgive me for being a little fidgety,งั้นช่วยอย่าถือสาถ้าฉันจะหงุดหงิดไปบ้าง
You're very fidgety. Anyone ever tell you that?คุณนี่ขี้หงุดหงิดนะ เคยมีใครบอกมั้ย
He's fidgety, looks like he's a submissive, but he's not entirely weak.เขาหงุดหงิด ดูเหมือนเขาเป็นลิ่วล้อ แต่เขาไม่ได้อ่อนแอเสียทีเดียว
See, that right there, and you're acting all fidgety, plus you look like shit..ดูว่ามีสิทธิ์และคุณกำลังทำหน้าท หงุดหงิดทั้งหมดรวมทั้งคุณมีลักษณะเหมือนกัน ...
You were always fidgety, and everything was always sticky or stuffy or itchy.แม่กลัวไหม ลูกขี้หงุดหงิดตลอด... อะไร ๆ ก็เหนอะ อึดอัด หรือคัน ไปหมด

fidgety ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦躁[fán zào, ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ, 烦躁 / 煩躁] jittery; twitchy; fidgety
忐忑[tǎn tè, ㄊㄢˇ ㄊㄜˋ, 忐忑] perturbed; mentally disturbed; fidgety

fidgety ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P)
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P)
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly
忙しない[せわしない, sewashinai] (adj-i) restless; fidgety; in a hurry
桃尻[ももじり, momojiri] (n) (1) somebody who is bad at horse-riding; (2) a fidgety, restless person
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy

fidgety ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
กะหลุกกะหลิก[adj.] (kalukkalik) EN: fidgety FR:
ขยุกขยิก[v.] (khayukkhayi) EN: fidget ; squirm ; wriggle ; writhe ; be fidgety FR:
ก้นร้อน[adj.] (konrøn) EN: fidgety ; unable to sit still ; having ants in one’s pants FR:
หลุกหลิก[adj.] (luklik) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety ; nervous FR: turbulent ; remuant ; excité

fidgety ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unruhig; zappelig {adj} | unruhiger; zappeliger | am unruhigsten; am zappeligstenfidgety | more fidgety | most fidgety

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fidgety
Back to top