ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

renunciation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *renunciation*, -renunciation-

renunciation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
renunciation (n.) การสละ See also: การละทิ้ง Syn. abandonment, denial, giving up
renunciation (n.) การประกาศสละสิทธิ์ Syn. relinquishment
English-Thai: HOPE Dictionary
renunciation(รีนันซิเอ'เชิน) n. การสละ,การประกาศสละสิทธิ์,หนังสือสละสิทธิ์,การประกาศตัดบุตร, See also: renunciative adj. renunciatory adj., Syn. repudiation
English-Thai: Nontri Dictionary
renunciation(n) การสละ,การยกเลิก,การประกาศเลิก,หนังสือสละสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
renunciationการสละ, การยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
renunciation of areaการสละพื้นที่ [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Great. Would you like to sign a renunciation contract to your body?ดีล่ะ อยากเซ็นต์สัญญายอมความทางร่างกายมั้ย?

renunciation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舍己[shě jǐ, ㄕㄜˇ ㄐㄧˇ, 舍己 / 捨己] selfless; self-sacrifice (to help others); self-renunciation; altruism

renunciation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
棄教[ききょう, kikyou] (n,vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection
棄権[きけん, kiken] (n,vs) (1) abstaining from voting; (2) renunciation of a right; (3) did not start (sport); DNS; defaulting; (P)
背教[はいきょう, haikyou] (n,adj-no) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n,vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P)
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P)
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) {Buddh} anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P)
自己犠牲[じこぎせい, jikogisei] (n,adj-no) self-sacrifice; self-renunciation

renunciation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิเนษกรมณ์[n.] (aphinētsakr) EN: the Great Renunciation ( of the Buddha) FR:
เนกขัม[n.] (nēkkham) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
เนกขัมมะ[n.] (nēkkhamma) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
เนกขัมมวิตก[n.] (nēkkhammawi) EN: thought of renunciation ; thought free from selfish desire FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า renunciation
Back to top