ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*welcome*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น welcome, -welcome-

*welcome* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwelcome (adj.) ไม่เป็นที่ต้อนรับ See also: ไม่เป็นที่พอใจ Syn. uninvited Ops. welcome
unwelcome (adj.) ไม่เป็นที่ต้องการ Syn. undesirable, unwished Ops. desirable
unwelcomely (adv.) อย่างน่ารังเกียจ Syn. cruelly
welcome (adj.) เป็นที่ยอมรับ See also: เป็นที่ชื่นชมยินดี
welcome (adj.) ซึ่งเต็มใจ See also: ซึ่งยินดี
welcome (n.) การต้อนรับ See also: การรับรอง Syn. greeting, reception
welcome (vt.) ต้อนรับ See also: รับรอง Syn. greet, receive, salute
welcome (int.) ยินดีต้อนรับ See also: ขอต้อนรับ, ด้วยความยินด ี(ต้อนรับ)
welcome back (phrv.) ต้อนรับกลับ See also: ยินดีต้อนรับกลับ
welcome in (phrv.) ต้อนรับเข้ามา
welcome to (phrv.) ต้อนรับสู่ See also: ยินดีต้อนรับมาสู่
welcome with (phrv.) ต้อนรับด้วย
welcomely (adv.) อย่างยินดีต้อนรับ See also: อย่างยินดี Syn. pleasantly
welcomeness (n.) ความยินดีต้อนรับ
welcomer (n.) ผู้ต้อนรับ See also: ผู้รับรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
unwelcome(อันเวล'คัม) adj. ไม่ต้อนรับ,เมินเฉย,ไม่ต้อนรับ. vt. ปฎิบัติอย่าง
welcome(เวล'คัม) interj. ขอต้อนรับ n. การต้อนรับ vt. ต้อนรับ,รับด้วยความยินดี adj. ยินดีต้อนรับ,ได้รับอนุญาต,ได้จังหวะพอดี, See also: welcomely adv. welcomeness n. welcomer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
unwelcome(adj) ไม่พึงปรารถนา,ไม่พอใจ,ไม่ต้อนรับ
welcome(adj) ต้อนรับ,เป็นที่น่ายินดี,เชื้อเชิญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลี้ยงต้อนรับ (v.) give a welcome party
เลี้ยงรับ (v.) give a welcome party Syn. เลี้ยงต้อนรับ
ต้อนรับ (v.) welcome See also: receive, greet, entertain Syn. รับรอง, รับแขก Ops. ขับไล่, ไล่
รับน้อง (v.) welcome first-year students See also: make first-year students welcome
รับน้อง (v.) welcome first-year students See also: make first-year students welcome
รับรอง (v.) welcome See also: receive, entertain, greet Syn. ต้อนรับ
รับหน้า (v.) welcome See also: receive Syn. ต้อนรับ
รับเสด็จ (v.) welcome See also: greet, receive
สู่ขวัญ (v.) welcome back
ออกแขก (v.) welcome visitors See also: receive guests
เลี้ยงต้อนรับ (v.) give/hold a dinner of welcome See also: give/hold a reception for a guest from afar Syn. เลี้ยงรับ
เลี้ยงรับรอง (v.) give/hold a dinner of welcome See also: give/hold a reception for a guest from afar Syn. เลี้ยงรับ, เลี้ยงต้อนรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am pleased to welcome two new teachersฉันยินดีที่ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่สองท่าน
You are not welcome hereที่นี่ไม่ต้อนรับคุณ
You're welcome to stay with us next timeยินดีต้อนรับคุณมาพักกับพวกเราอีกคราวหน้า
On behalf of my company, I would like to welcome you hereในนามของบริษัท ผมขอต้อนรับพวกคุณที่นี่
You're welcome to come here anytimeที่นี่ยินดีต้อนรับเธอทุกเมื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is indeed a pleasure. Welcome to Tomainia. This way.นี่แหละความสุข ยินดีต้อนรับสู่ โทไมเนีย เชิญทางนี้
I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley.อย่างน้อยก็มีคนในครอบครัว ที่ยินดีต้อนรับฉันกลับเเมนเดอเลย์
Inside, what looked like a shower room welcomed the new arrivals.ข้างในมันดูเหมือนห้องอาบน้ำ เอาไว้ต้อนรับผู้มาใหม่
I'm not welcome in official circles.{\cHFFFFFF}ฉันไม่ได้รับการต้อนรับ ในวงการอย่างเป็นทางการ
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
This mob, destroying everything in its path, and Deong's boys being welcomed with flowers.{\cHFFFFFF}This mob, destroying everything in its path, {\cHFFFFFF}and Deong's boys being welcomed with flowers.
If you want to prove to him how right you are, you're welcome to try.{\cHFFFFFF}If you want to prove to him how right you are, you're welcome to try.
What did you expect? "Welcome, sonny."อยากได้ยินอะไรล่ะ ยินดีต้อนรับรึ
Willkommen, bienvenue, welcome. Come on in.ยินดีต้อนรับขับสู้ เข้ามา
Please welcome Mr. Jerry Landers.ขอต้อนรับคุณเจอร์รี่ แลนเดอร์สค่ะ
So welcome to our academy.ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยของเรา.
Well, I offer our academy's official welcome in the name of our directress,เอาละ, ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในนามของผู้อำนวยการของเรา,

*welcome* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiē, ㄐㄧㄝ, 接] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb
喜雨[xǐ yǔ, ㄒㄧˇ ㄩˇ, 喜雨] welcome fall of rain; seasonable rain
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, 光顾 / 光顧] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment.
不客气[bù kè qi, ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 不客气 / 不客氣] you're welcome; impolite; rude; blunt; don't mention it
不用客气[bù yòng kè qi, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 不用客气 / 不用客氣] You're welcome (that is, please don't thank me); There is no need to stand on ceremonies.
不用谢[bù yòng xiè, ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄝˋ, 不用谢 / 不用謝] You're welcome; Don't mention it
光临[guāng lín, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ, 光临 / 光臨] (honorific) Welcome!; You honor us with your presence.; It is an honor to have you.
别太客气[bié tài kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄊㄞˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 别太客气 / 別太客氣] lit. no excessive politeness; Don't mention it!; You're welcome!; Please don't stand on ceremony.
欢迎[huān yíng, ㄏㄨㄢ ˊ, 欢迎 / 歡迎] to welcome; welcome
热烈[rè liè, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 热烈 / 熱烈] warm (welcome etc)
[yíng, ˊ, 迎] to welcome; to meet; to face; to forge ahead (esp. in the face of difficulties)
迎接[yíng jiē, ˊ ㄐㄧㄝ, 迎接] to meet; to welcome; to greet
迎新[yíng xīn, ˊ ㄒㄧㄣ, 迎新] to see in the New Year; to welcome new guests; by extension, to receive new students
迎宾[yíng bīn, ˊ ㄅㄧㄣ, 迎宾 / 迎賓] to welcome a guest; to entertain a customer (of prostitute)
受欢迎[shòu huān yíng, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄢ ˊ, 受欢迎 / 受歡迎] popular; welcome
不受欢迎[bù shòu huān yíng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄏㄨㄢ ˊ, 不受欢迎 / 不受歡迎] unwelcome
欢迎光临[huān yíng guāng lín, ㄏㄨㄢ ˊ ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ, 欢迎光临 / 歡迎光臨] welcome
夹道欢迎[jiā dào huān yíng, ㄐㄧㄚ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄢ ˊ, 夹道欢迎 / 夾道歡迎] to line the streets in welcome

*welcome* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P)
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P)
ウェルカム(P);ウエルカム(P)[, uerukamu (P); uerukamu (P)] (n) welcome; (P)
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
ウエルカムプラン21[ウエルカムプランにじゅういち, uerukamupuran nijuuichi] (n) Welcome Plan 21
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome!
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P)
お帰りなさい(P);御帰りなさい[おかえりなさい, okaerinasai] (int) welcome home; (P)
どう致しまして(P);如何致しまして[どういたしまして, douitashimashite] (int) (uk) you are welcome; don't mention it; not at all; my pleasure; (P)
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
モテる[, mote ru] (v5r) to be popular (esp. with the opposite sex); to be well liked; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed
ようこそ[, youkoso] (int) welcome!; nice to see you!; (P)
ようこそ画面[ようこそがめん, youkosogamen] (n) {comp} welcome screen
下にも置かない;下にもおかない[したにもおかない, shitanimookanai] (exp) giving a royal welcome; extending every courtesy
余計者[よけいもの, yokeimono] (n) person whose presence is unwelcome, unnecessary or a nuisance; fifth wheel; third wheel; interloper
優待[ゆうたい, yuutai] (n,vs,adj-no) preferential treatment; hospitality; warm reception; welcome
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P)
厚遇[こうぐう, kouguu] (n,vs) cordial welcome; kind treatment; hospitality
喜雨[きう, kiu] (n) (See 慈雨) friendly shower; welcome rain; rain that comes after a drought
大歓迎[だいかんげい, daikangei] (n) warm welcome
奉迎[ほうげい, hougei] (n,vs) welcome
奉迎門[ほうげいもん, hougeimon] (n) welcome arch
好ましからざる人物[このましからざるじんぶつ, konomashikarazarujinbutsu] (n) persona non grata; an unwelcome person
干天慈雨[かんてんじう, kantenjiu] (n) welcome (beneficial) rain in a drought; realization of something eagerly looked for; a welcome relief
恵みの雨[めぐみのあめ, meguminoame] (n) welcome rain; merciful rain; blessed rain; rain after a long dry period
恵雨[けいう, keiu] (n) welcome rain
慈雨;滋雨[じう, jiu] (n) (See 恵みの雨) welcome rain; beneficial rain; blessed rain; rain that comes after a drought
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P)
持て成す[もてなす, motenasu] (v5s,vt) to entertain; to make welcome; (P)
接待(P);摂待[せったい, settai] (n,vs) (1) reception; welcome; serving (food); (2) wining and dining; business entertainment; corporate entertainment; entertaining politicians; (P)
接遇[せつぐう, setsuguu] (n,vs) reception; welcome
新歓[しんかん, shinkan] (n-pref) (1) new members (e.g. club); new students; freshman; (n) (2) (abbr) (See 新歓コンパ) event to welcome new students, club members, etc. (e.g. welcome party)
新歓コンパ[しんかんコンパ, shinkan konpa] (n) welcome party for new students, club members, etc.
新玉の;荒玉の[あらたまの, aratamano] (exp,adj-f) (arch) welcome (new year, new spring, etc.)
有り難迷惑;ありがた迷惑;有難迷惑[ありがためいわく, arigatameiwaku] (adj-na,n) unwelcome favor; unwelcome favour; mixed blessing; white elephant
有難い(P);有り難い(P)[ありがたい, arigatai] (adj-i) grateful; thankful; welcome; appreciated; evoking gratitude; (P)
款待[かんたい, kantai] (n,vs) warm welcome; hospitality
歓迎[かんげい, kangei] (n,vs,adj-no) welcome; reception; (P)

*welcome* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิญ[v.] (choēn) EN: invite ; go ahead ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore ; bid ; come in ! FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de  ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y ! ; bienvenue !
เชิญแวะชมก่อน[v. exp.] (choēn wae c) EN: You're welcome to take a look around ; Do come in and have a look FR:
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
การต้อนรับอย่างอบอุ่น[n. exp.] (kān tønrap ) EN: warm welcome FR: accueil chaleureux [m]
กล่าวต้อนรับ[v. exp.] (klāo tønrap) EN: deliver a welcoming speech ; make a speech of welcome FR: adresser un discours de bienvenue
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it! ; never mind ; it doesn't matter ; it's OK ; that's all right ; don't worry about it ; don't worry ; you're welcome ; there's no need to worry about it ; it does not really matter ; it is not a problem FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
ไม่พึงปรารถนา[adj.] (mai pheung ) EN: non grata ; unwelcome ; undesirable FR:
น่าอยู่[adj.] (nā yū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
นิมนต์[v.] (nimon) EN: invite a monk ; welcome in a monk FR: inviter les bonzes
โอภา[v.] (ōphā) EN: greet ; address ; warmly welcome FR: saluer ; parler gentiment avec qqn.
ปฏิสันถาร[n.] (patisanthān) EN: greeting ; salutation ; welcome ; small talk ; light conversation FR: salutations [fpl]
รับขวัญ[v.] (rapkhwan) EN: celebrate a recovery ; celebrate a return ; welcome back FR:
รับหน้า[v.] (rapnā) EN: welcome ; receive FR: accueillir ; recevoir
รับรอง[v.] (raprøng) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize FR: accueillir ; recevoir
รับเสด็จ[v. exp.] (rap sadet) EN: welcome ; wait upon the king/queen FR:
รอรับ[v. exp.] (rø rap) EN: wait to welcome FR:
สัมโมทนียกถา[n.] (sammōthanīy) EN: greeting ; words of greeting ; words of welcome FR:
สำนึกบุญคุณ[v. exp.] (samneuk bun) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome FR:
สู่ขวัญ[v.] (sukhwān) EN: welcome back FR:
สุนทรพจน์ต้อนรับ[n. exp.] (suntharapho) EN: welcome speech FR: discours de bienvenue [m] ; allocution de bienvenue [f]
ต้อนรับ[v.] (tønrap) EN: welcome ; receive ; greet ; entertain ; accommodate FR: accueillir ; recevoir
ต้อนรับแขก[v. exp.] (tønrap khaē) EN: receive guests ; welcome guests ; greet visitors FR: recevoir des invités ; accueillir des visiteurs
ต้อนรับขับสู้[v.] (tønrapkhaps) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly FR: recevoir chaleureusement
ยินดีครับ/ค่ะ[v. exp.] (yindī khrap) EN: you're welcome FR:
ยินดีต้อนรับ[v. exp.] (yindī tønra) EN: Welcome! FR: Bienvenue ! ; ravi de vous accueillir
ยินดีต้อนรับสู่...[v. exp.] (yindī tønra) EN: welcome to FR: bienvenue dans/sur/à

*welcome* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
willkommen {adj} | willkommener | am willkommenstenwelcome | more welcome | most welcome
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best.
Anfangsseite {f}welcome page
begrüßt {adv}welcomely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *welcome*
Back to top