ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

receive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *receive*, -receive-

receive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
receive (vt.) รับ See also: ได้รับ Syn. acquire, get, obtain
receive (vi.) รับ See also: ได้รับ Syn. acquire, get, obtain
receive (vt.) รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า
receive (vi.) รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า
receive (vt.) ต้อนรับ See also: ให้การต้อนรับ Syn. greet, welcome
receive (vt.) ยอมรับ Syn. admit, acknowledge
receive as (phrv.) รับไว้เป็น See also: ได้มาเป็น
receive as (phrv.) ยอมรับว่าเป็น
receive back (phrv.) ต้อนรับกลับ
receive from (phrv.) ได้รับจาก
receive into (phrv.) ยอมรับให้เป็นสมาชิกของ
received (adj.) เป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องโดยคนจำนวนมาก
received pronunciation (n.) การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน (คำย่อคือ RP)
receiver (n.) เครื่องรับโทรศัพท์ Syn. telephone
receiver (n.) อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหรือภาพ See also: เครื่องรับโทรทัศน์
receiver (n.) ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล) See also: เจ้ากรมรักษาทรัพย์, ผู้พิทักษ์ทรัพย์ Syn. liquidator, treasurer
receiver (n.) ผู้รับ See also: คนรับ Syn. acceptor, taker
receiver (n.) คนรับของโจร Syn. fence
receiver (n.) ภาชนะเก็บของเหลวที่กลั่นได้ See also: หม้อรับไอน้ำ Syn. collecting vessel
receivership (n.) การเป็นผู้รับไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
receive(รีซีฟว') vt. รับ,ได้มาซึ่ง,รับ,ต้อนรับ,ประสบ,ประสบการณ์,รับภาระ,รับเข้ามา,รับน้ำหนัก,ต้านไว้,รับฟัง,รับพิจารณา,ยอมรับความจริง,ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ,ยอมรับ,ต้อนรับ, Syn. hold,contain ###A. reject,tell avoid
receiver(รีซี'เวอะ) n. ผู้รับ,เครื่องรับวิทยุ,ภาชนะ,หม้อรับไอน้ำ
receivership(รีซี'เวอะชิพ) n. การเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์,การเป็นผู้รับ,ฐานะการเป็นผู้รับ
English-Thai: Nontri Dictionary
receive(vt) ต้อนรับ,ได้รับ,ยอมรับ,ประสบ,รับฟัง
receiver(n) เครื่องรับ,ผู้รับ,ผู้รักษาทรัพย์,คนรับของโจร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
receiveได้รับ, รับไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receiverผู้รับสาร [การจัดการความรู้]
Receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอางาน (v.) raise one hand and jerk up a little before receive a thing
มีสิทธิ์ (v.) receive See also: take, obtain, gain, get, acquire Syn. ได้มา, ครอบครอง, มีกรรมสิทธิ์, ถือสิทธิ์
รับ (v.) receive See also: get, accept, obtain, acquire, take, be given
รับได้ (v.) receive See also: obtain, get
ได้รับ (v.) receive See also: take, obtain, gain, get, acquire Syn. ได้มา, ครอบครอง, มีกรรมสิทธิ์, มีสิทธิ์, ถือสิทธิ์
รับสินบน (v.) receive bribes See also: take a bribe, accept bribes
ต้อนรับขับสู้ (v.) receive cordially See also: welcome heartily, entertain warmly Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก Ops. ขับไล่, ไล่
บิณฑบาต (v.) receive food See also: receive food offerings Syn. รับอาหาร
รับอาหาร (v.) receive food See also: receive food offerings
รับเงิน (v.) receive money See also: get money, accept money Ops. จ่ายเงิน
รับเงิน (v.) receive money See also: get money, accept money Ops. จ่ายเงิน
ฉวยโอกาส (v.) receive the credit for another´s efforts See also: reap what others have sowed
ชุบมือเปิบ (v.) receive the credit for another´s efforts See also: reap what others have sowed Syn. ฉวยโอกาส
รับศีล (v.) receive the precepts
รอง (v.) receive the water from the rain See also: contain
ต้อนรับแขก (v.) receive visitors See also: receive guests, act as host, welcome guests, entertain guests/visitors Syn. รับรองแขก
รับรองแขก (v.) receive visitors See also: receive guests, act as host, welcome guests, entertain guests/visitors Syn. ต้อนรับแขก
รับแขก (v.) receive visitors See also: receive guests, act as host, welcome guests, entertain guests/visitors Syn. ต้อนรับแขก, รับรองแขก
คนรับ (n.) receiver See also: taker Syn. ผู้รับ Ops. คนส่ง
ตัวรับ (n.) receiver Ops. ตัวต้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are not eligible to receive this rewardคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลนี้
In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from meจริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
I received an invitation, but I did not accept itฉันได้รับคำเชิญ แต่ฉันไม่ได้ตอบรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
Each of you will receive individual attention and care.{\cHFFFFFF}Each of you will receive individual attention and care.
So I receive 30% for finance, political influence and legal protection?ดังนั้นผมจึงได้รับ 30% สำหรับเงินทุน อิทธิพลทางการเมืองและการป้องกันกฎหมายหรือไม่
And you'll receive fair treatment.และคุณจะได้รับความเป็นธรรม
Remain indoors until you receive further instructions.ยังคงอยู่ในบ้านจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
If you don't go back to the lab and receive proper treatment, you may die.ถ้านายไม่ยอมกลับไปที่ห้องแล็บ และ ได้รับการรักษา นายอาจตายได้
Only then can one receive the gifts of strength, knowledge and peace.เท่านั้นจากนั้นหนึ่งจะได้รับ ... ... ของขวัญของความแข็งแรงความรู้และความสงบสุข
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน
He may be found acceptable in Thy sight, and receive that blessing, as Thy well-beloved son...เพื่อเขาจะได้รับการต้อนรับ สู่แสงสว่างแห่งท่าน และได้รับพร ในฐานะบุตรอันเป็นที่รัก
TheJews themselves receive nothing.พวกยิวเองจะไม่ได้อะไรเลย
They should be pitied, not punished. They should receive treatment. This is as real as typhus.เป็นเรื่องเงินรึเปล่า

receive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, 沐] bathe; cleanse; receive favors
出纳[chū nà, ㄔㄨ ㄋㄚˋ, 出纳 / 出納] cashier; to receive and hand over payment; to lend and borrow books
接球[jiē qiú, ㄐㄧㄝ ㄑㄧㄡˊ, 接球] to receive a served ball (volleyball, tennis etc); to catch a ball thrown by sb
两手空空[liǎng shǒu kōng kōng, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, 两手空空 / 兩手空空] empty-handed; fig. not receive any share
[zhān, ㄓㄢ, 沾] infected by; moisten; receive favors
[mǎo, ㄇㄠˇ, 卯] mortise (slot cut into wood to receive a tenon); 4th earthly branch: 5-7 a.m., 2nd solar month (6th March-4th April), year of the Rabbit
受事[shòu shì, ㄕㄡˋ ㄕˋ, 受事] object (of a transitive verb); to receive a task
替罪[tì zuì, ㄊㄧˋ ㄗㄨㄟˋ, 替罪] to cancel out a crime; to receive punishment as a scapegoat
[jú, ㄐㄩˊ, 匊] receive with both hands
接到[jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ, 接到] receive (letter etc)
会客[huì kè, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, 会客 / 會客] receive a visitor
[yà, ㄧㄚˋ, 迓] receive (as a guest)
受赏[shòu shǎng, ㄕㄡˋ ㄕㄤˇ, 受赏 / 受賞] to receive a prize
奉诏[fèng zhào, ㄈㄥˋ ㄓㄠˋ, 奉诏 / 奉詔] to receive an imperial command
挨骂[ái mà, ㄞˊ ㄇㄚˋ, 挨骂 / 挨罵] to receive a scolding
提薪[tí xīn, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ, 提薪] to receive a raise in salary
榫眼[sǔn yǎn, ㄙㄨㄣˇ ㄧㄢˇ, 榫眼] a mortise (slot cut into wood to receive a tenon)
迎新[yíng xīn, ˊ ㄒㄧㄣ, 迎新] to see in the New Year; to welcome new guests; by extension, to receive new students
[zhāo, ㄓㄠ, 着 / 著] catch; receive; suffer
[jiē, ㄐㄧㄝ, 接] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb
[xī, ㄒㄧ, 扱] collect; receive
[lǐng, ㄌㄧㄥˇ, 领 / 領] neck; collar; to lead; to receive
光接收器[guāng jiē shōu qì, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ, 光接收器] optical receiver
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, 两讫 / 兩訖] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled
接收器[jiē shōu qì, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ, 接收器] receiver
接收器灵敏度[jiē shōu qì líng mǐn dù, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˇ ㄉㄨˋ, 接收器灵敏度 / 接收器靈敏度] receiver sensitivity
接收机[jiē shōu jī, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄐㄧ, 接收机 / 接收機] receiver
收到[shōu dào, ㄕㄡ ㄉㄠˋ, 收到] receive
无线电接收机[wú xiàn diàn jiē shōu jī, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄐㄧ, 无线电接收机 / 無線電接收機] receiver (radio)
耳机[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ, 耳机 / 耳機] telephone receiver; headphones; earphones
无线电收发机[wú xiàn diàn shōu fā jī, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕㄡ ㄈㄚ ㄐㄧ, 无线电收发机 / 無線電收發機] transceiver; radio frequency receiver, broadcaster or relay
电台[diàn tái, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 电台 / 電臺] transmitter-receiver; broadcasting station

receive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful
ミツグ君[ミツグくん, mitsugu kun] (n) (sl) (See 貢ぐ) man who is easily compelled into giving a woman gifts; a man only used to receive gifts from
メシ君[メシくん, meshi kun] (n) (sl) (See ミツグ君) man only used to receive meals from; man who always pays for food
仰せ付かる;仰せつかる[おおせつかる, oosetsukaru] (v5r,vt) to receive a command; to be appointed; to be ordered
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
受け付ける(P);受けつける;受付ける[うけつける, uketsukeru] (v1,vt) to be accepted; to receive (an application); (P)
喫す[きっす, kissu] (v5s,vt) (1) (See 喫する) to eat; to drink; to smoke; (2) to suffer (e.g. defeat); to receive (e.g. a blow)
好評を得る[こうひょうをえる, kouhyouwoeru] (exp,v1) to receive a favorable reputation; to get good reviews; to meet with a favorable reception
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
帰米[きべい, kibei] (n) name given to Japanese-American children (nisei) who were sent by their parents to Japan before WW2 to receive their schooling
待期者[たいきしゃ, taikisha] (n) deferred pensioner; retired person who is not yet old enough to receive their pension
御免を蒙る[ごめんをこうむる, gomenwokoumuru] (exp,v5r) (1) to receive permission; (2) (See 御免蒙る・2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) (See 御免蒙る・3) to refuse; to beg off doing
御免蒙る;御免被る;ご免被る;ご免こうむる[ごめんこうむる, gomenkoumuru] (exp,v5r) (1) (See 御免を蒙る・1) to receive permission; (2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) to refuse; to beg off doing
承る(P);受け賜る(iK)[うけたまわる, uketamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to hear; to be told; to know; (2) to receive (order); to undertake; to comply; to take (a reservation, etc.); (P)
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P)
浴す[よくす, yokusu] (v5s,vi) (1) (See 浴する) to bathe; (2) to receive (an honor, etc.)
浴する[よくする, yokusuru] (vs-s,vi) (1) to bathe; (2) to receive (an honor, etc.)
漿を乞いて酒を得る[しょうをこいてさけをうる, shouwokoitesakewouru] (exp) (id) to get more than one requests; to beg for water and receive wine
潤う(P);霑う[うるおう, uruou] (v5u,vi) (1) to be moist; to be damp; to get wet; to be watered; (2) to profit by; to receive benefits; to receive favors (favours); (3) to become rich; to become at ease financially; (P)
神降ろし[かみおろし, kamioroshi] (n,vs) (1) invoking a deity during a festival held in that deity's honor; (2) (See 巫女・みこ・2) medium's invocation of a deity to take possession of her (to receive his divine message or revelation)
罪の報いを受ける[つみのむくいをうける, tsuminomukuiwoukeru] (exp,v1) to pay for one's transgression; to receive punishment for one's crime
請い受ける;乞い受ける[こいうける, koiukeru] (v1) (See 請い求める) to receive by requesting earnestly; to beg
追及権[ついきゅうけん, tsuikyuuken] (n) droit de suite (artist's right to receive a royalty on resale)
門前払い[もんぜんばらい, monzenbarai] (n) turning another away at the gate or front door; refusing to receive a caller; (P)
頂ける;戴ける[いただける, itadakeru] (v1,vi) (1) (uk) (See 頂く) to receive (potential); (2) to be pretty good; to be exquisite; to be approvable
風当たりが強い;風当りが強い[かぜあたりがつよい, kazeatarigatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See 風当たりの強い) windswept; (2) receive harsh treatment
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)
食む[はむ, hamu] (v5m) (1) (uk) (arch) to eat (fodder, grass, etc.); (2) to receive (a salary); (3) to receive a stipend from one's lord
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour)
スーパー受信機[スーパーじゅしんき, su-pa-jushinki] (n) superheterodyne receiver
与る[あずかる, azukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to participate in; to take part in; (2) to receive; to enjoy; to be given
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P)
側杖;傍杖;そば杖[そばづえ, sobadue] (n) blow received by a bystander; getting dragged in to somebody else's fight
冷や飯食い;冷飯食い[ひやめしくい;ひやめしぐい, hiyameshikui ; hiyameshigui] (n) (1) hanger-on; dependent; (2) someone who is received coldly; (3) (fam) third, fourth, fifth, etc. sons (during the Edo period when only the oldest male could inherit an estate)
取り手;取手[とりて, torite] (n) (1) recipient; receiver; acceptor; taker; (2) {MA} skilled practitioner (of judo, sumo, etc.); (3) (See 読み手) person who picks up the cards (in karuta games)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
受信[じゅしん, jushin] receipt (vs), receive
受信バッファ[じゅしんバッファ, jushin baffa] receive buffer
レーク受信機[れーくじゅしんき, re-kujushinki] rake receiver
レシーバ[れしーば, reshi-ba] receiver
受け取る[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept
受信アンテナ[じゅしんアンテナ, jushin antena] receiver antenna
受信側[じゅしんがわ, jushingawa] receiving entity, receiver
受信側エンティティ[じゅしんがわエンティティ, jushingawa enteitei] receiving entity, receiver
受信器[じゅしんき, jushinki] receiver
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver
受信装置[じゅしんそうち, jushinsouchi] receiver
送受信[そうじゅしん, soujushin] transceiver (send & receive)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戴く[いただく, itadaku] Thai: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน) English: to receive (hon)
貰う[もらう, morau] Thai: ได้รับ English: to receive

receive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; receive food offerings FR:
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain ; claim FR: avoir ; obtenir ; gagner ; décrocher ; acquérir ; hériter de
ได้รับ[v. exp.] (dāi rap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner FR: recevoir ; obtenir ; bénéficier ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.) ; capter ; subir
มีสิทธิ์[v. exp.] (mī sit) EN: have right ; receive FR: avoir le droit
รับ[v.] (rap) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; take up ; pick up ; be given FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir ; décrocher
รับฝาก[v. exp.] (rap fāk) EN: accept taking care of ; receive or undertake for delivery FR:
รับกฐิน[v. exp.] (rap kathin) EN: receive robes at the presentation ceremony FR:
รับแขก[v.] (rapkhaēk) EN: receive visitors ; receive a guest ; entertain guests ; look after a guest FR: recevoir des visiteurs : recevoir des invités ; recevoir des hôtes
รับคำสั่ง[v. exp.] (rap khamsan) EN: receive an order ; get an order FR: recevoir un ordre
รับของโจร[v. exp.] (rap khøng j) EN: receive stolen goods FR:
รับลูก[v. exp.] (rap lūk) EN: receive the ball ; take the ball ; catch the ball FR:
รับมอบ[v. exp.] (rap møp) EN: accept (sth) ; receive (sth) ; get delivery (of) FR: prendre en charge
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted FR:
รับหน้า[v.] (rapnā) EN: welcome ; receive FR: accueillir ; recevoir
รับน้ำ[v. exp.] (rap nām) EN: receive water ; cope with water FR:
รับเงิน[v. exp.] (rap ngoen) EN: receive money ; get money ; accept money FR: recevoir de l'argent
รับเงินเดือน[v. exp.] (rap ngoende) EN: get paid ; receive one's salary ; receive one's wages FR: toucher son salaire ; toucher sa paie/paye
รับพร[v.] (rap phøn) EN: accept a blessing ; receive a blessing FR: recevoir une bénédiction
รับรางวัล[n. exp.] (rap rāng wa) EN: receive a prize FR: recevoir un prix ; être récompensé
รับรอง[v.] (raprøng) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize FR: accueillir ; recevoir
รับศีล[v. exp.] (rap sīn) EN: receive the precepts ; affirm observance of the precepts FR: accepter les préseptes religieux
รับโทษ[v. exp.] (rap thōt) EN: be punished ; receive punishment ; be penalized FR: être puni
เสด็จลง[v. exp.] (sadet long) EN: appear ; receive s.o. in audience FR:
เสวย[v.] (sawoēi) EN: receive ; get FR:
ศึกษา[v.] (seuksā) EN: study ; go to school ; receive education ; be educated ; learn ; read up ; mug up ; cram FR: étudier ; apprendre ; s'instruire ; aller à l'école
ตกเบิก[v.] (tokboēk) EN: obtain back-pay ; receive overdue money ; take remainder receipt FR: toucher les arriérés
ต้อนรับ[v.] (tønrap) EN: welcome ; receive ; greet ; entertain ; accommodate FR: accueillir ; recevoir
ต้อนรับแขก[v. exp.] (tønrap khaē) EN: receive guests ; welcome guests ; greet visitors FR: recevoir des invités ; accueillir des visiteurs
ต้อนรับขับสู้[v.] (tønrapkhaps) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly FR: recevoir chaleureusement
ได้รับ[adj.] (dāi rap) EN: received FR:
หูโทรศัพท์[n.] (hū thōrasap) EN: receiver ; telephone receiver FR: combiné téléphonique [m] ; combiné [m]
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyū kat) EN: gratitude ; gratefulness ; sense of obligation ; one who is thankful for benefits received and reciprocates them FR:
เครื่องรับวิทยุ[n. exp.] (khreūang ra) EN: receiver ; radio receiver ; radio FR: poste de radio [m] ; radio [f] ; poste récepteur [m] ; récepteur radiophonique [m] ; transistor [m]
กล่องทีวีดิจิตอลดิจิตอล[n. exp.] (klǿng thīwī) EN: digital TV receiver FR:
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (phūphithak ) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian FR: liquidateur [m]
ผู้รับ[n. exp.] (phū rap) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee FR: destinataire [m] ; bénéficiaire [m] ; accepteur [m]
ผู้รับข่าวสาร[n. exp.] (phū rap khā) EN: audience ; receiver FR:
ผู้รับข้อมูล[n. exp.] (phū rap khø) EN: receiver FR:
ผู้รับของโจร[n. exp.] (phū rap khø) EN: receiver of stolen goods FR: receleur [m] ; receleuse [f] ; recéleur [m] ; recéleuse [f]

receive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Batterie-Empfänger {m}battery receiver
Rundfunkempfänger {m}broadcast receiver
Empfangsgerät {n}receiver terminal
Radiogehäuse {n}receiver cabinet
Gefahr {f} | Gefahr laufen zu | auf Gefahr des Empfängers | auf Gefahr des Käufersrisk | to run the risk of | at receiver's risk | at buyer's risk
Sende-Empfangs-Betrieb {m}send-receive mode
Vorlage {f} [chem.](distillation) receiver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า receive
Back to top