ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

greeting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *greeting*, -greeting-

greeting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greeting (n.) การทักทาย See also: การคำนับ Syn. salute, welcome Ops. farewell, goodbye
greeting (n.) คำอวยพร
greeting card (n.) บัตรอวยพร
English-Thai: HOPE Dictionary
greeting(กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, Syn. salutation,bow
greeting cardบัตรอวยพร, Syn. card
English-Thai: Nontri Dictionary
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Greeting cardsบัตรอวยพร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การต้อนรับ (n.) greeting See also: salutation, welcome, small talk, light conversation Syn. การทักทายปราศรัย Ops. บึ้งตึง, บึ้งใบ้
การทัก (n.) greeting See also: salutation, hail Syn. การปฏิสันถาน
การทักทาย (n.) greeting See also: salutation, hail Syn. การทัก, การปฏิสันถาน
การทักทายปราศรัย (n.) greeting See also: salutation, welcome, small talk, light conversation Syn. การต้อนรับ Ops. บึ้งตึง, บึ้งใบ้
การปฏิสันถาน (n.) greeting See also: salutation, hail Syn. การทัก
ปฏิสันถาร (n.) greeting See also: salutation, welcome, small talk, light conversation Syn. การทักทายปราศรัย, การต้อนรับ Ops. บึ้งตึง, บึ้งใบ้
การ์ด (n.) greeting card See also: card Syn. บัตรอวยพร
บัตรอวยพร (n.) greeting card See also: card
รับไหว้ (v.) return a greeting See also: acknowledge a salute
เรียน (v.) salutation of a letter as a conventional greeting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You may well be surprised, given our cold greeting this afternoon.คุณอาจแปลกใจ จากท่าทางที่เราเจอกันเมื่อบ่ายนี้
That's some greeting you gave me.มีคนอยู่ที่นี่ด้วยแฮะ
Kiki Smith greeting you in the foyer.Kiki Smith โบกมือให้คุณในห้องโถงค่ะ
You've... always wanted to write greeting cards?แล้วคุณ... อยากเป็นคนเขียน การ์ดอวยพรมาตลอดเลยเหรอ?
I guess I just figured, why make something disposable, like a building, when you can make something that lasts forever, like a greeting card?ผมว่า ผมก็แค่คิดได้น่ะ ว่าเราจะไปสร้างอะไรที่มันล่มสลายได้ แบบอาคารสถานที่ ทำไม ในเมื่อเราสามารถทำอะไรที่มันจะอยู่ไปตลอดกาลได้ แบบการ์ดอวยพร?
You know, why don't you people just stop... coming back here every year, hoping for some kind of... some kind of fucking horror show, to mark the stupidest [bleep]ing holiday... a greeting card company ever invented?ที่รัก,คืนนี้อย่าลืมไปเอาชุดฟุตบอลของโยฮานกลับมานะจ๊ะ โอเค เดี๋ยวจัดให้ นี่ คุณไม่ได้ดูตอนผมออกทีวีนะ
No witty garcia greeting for me?ไม่มีการ์เซียผู้รอบรู้มาทักทายผมหน่อยเหรอ
Good. Hi, Mama. (SONlA greeting in spanish)เราจะบอกที่หกของวันนี้แล้ว
That sounded like a really bad greeting card.เหมือนอ่านจาก บัตรอวยพรเชยๆ
Some rite of greeting new to the corps?ทักทายน้องใหม่กันอย่างงี้เหรอ?
Did you guys plan to catch him after greeting him?พวกคุณมีแผนจะจับเขากลับมายังไง?
Well, I guess dead kid rates a special greeting from the mayor, huh?แม่คิดว่าคนตาย ช่วยเพิ่มคะแนนนิยมจากนายกได้ว่าไหม

greeting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贺卡[hè kǎ, ㄏㄜˋ ㄎㄚˇ, 贺卡 / 賀卡] greeting card; congratulation card
贺年卡[hè nián kǎ, ㄏㄜˋ ㄋㄧㄢˊ ㄎㄚˇ, 贺年卡 / 賀年卡] New Year greeting card
接送[jiē sòng, ㄐㄧㄝ ㄙㄨㄥˋ, 接送] picking up and dropping off; greeting and sending off; shuttle (transport service)
奉申贺敬[fèng shēn hè jìng, ㄈㄥˋ ㄕㄣ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, 奉申贺敬 / 奉申賀敬] polite congratulations (i.e. on a greeting card)
恭喜[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, 恭喜] congratulations; greetings
慰问[wèi wèn, ㄨㄟˋ ㄨㄣˋ, 慰问 / 慰問] express sympathy, greetings, consolation etc
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿比南山 / 壽比南山] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them.
套话[tào huà, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, 套话 / 套話] polite talk; conventional greetings
客套[kè tào, ㄎㄜˋ ㄊㄠˋ, 客套] polite greeting; courtesy (in words)
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, 恭喜发财 / 恭喜發財] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!
问候[wèn hòu, ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ, 问候 / 問候] to give one's respects; to send a greeting

greeting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June
グリーティングカード[, guri-teinguka-do] (n) greeting card
シーハイル[, shi-hairu] (exp) skiers' greeting meaning "Good skiing!" (ger
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year
寒中見舞;寒中見舞い[かんちゅうみまい, kanchuumimai] (n) winter greeting card; inquiring after someone's health in the cold season
挨拶状[あいさつじょう, aisatsujou] (n) greeting card
暑中お見舞い;暑中お見舞[しょちゅうおみまい, shochuuomimai] (n) (See 暑中見舞い) summer greeting card; inquiry after someone's health in the hot season
暑中見舞(P);暑中見舞い(P)[しょちゅうみまい, shochuumimai] (n) (See 暑中お見舞い) summer greeting card; inquiry after someone's health in the hot season; (P)
残暑見舞い;残暑見舞[ざんしょみまい, zanshomimai] (n) (See 残暑) late-summer greeting card (sent from about Aug. 8 onward)
こんちゃ[, koncha] (int) (abbr) (See こんにちは) hi!; good day (daytime greeting)
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting)
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark)
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc.
やあ[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise)
交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P)
今日は[こんにちは(P);こんちは, konnichiha (P); konchiha] (int) (uk) (こんちは is col.) hello; good day (daytime greeting); (P)
声かけ運動;声掛け運動[こえかけうんどう, koekakeundou] (n) friendly-greeting campaign; campaign for people to exchange greetings
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
挨拶は抜きで[あいさつはぬきで, aisatsuhanukide] (exp) without compliments (greetings)
暑中お見舞い申し上げます[しょちゅうおみまいもうしあげます, shochuuomimaimoushiagemasu] (exp) (hum) (See 暑中お見舞い) midsummer greetings; to inquiry after someone's health in the hot season
砕けた[くだけた, kudaketa] (adj-f) (1) easy (e.g. explanation, description); plain; familiar; (2) informal (e.g. greeting, expression); friendly; affable (e.g. person)
賀詞[がし, gashi] (n) congratulations; greetings
迎い[むかい, mukai] (n) (See 迎え) meeting; greeting; welcome
迎え[むかえ, mukae] (n) meeting; greeting; welcome; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
応答メッセージ[おうとうメッセージ, outou messe-ji] greeting
標準の応答メッセージ[ひょうじゅんのおうとうメッセージ, hyoujunnooutou messe-ji] built-in greeting

greeting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบกมืออำลา[v. exp.] (bōkmeū amlā) EN: wave greeting (to) ; wave goodbye (to) FR: saluer de la main
การทักทาย[n.] (kān thakthā) EN: greeting ; salutation ; hail FR: salutations [fpl]
การ์ด[n.] (kāt) EN: card ; greeting card FR: carte [m]
คำทักทาย[n. exp.] (kham thakth) EN: greeting ; address FR: salutations [fpl] ; formule de salutation [f]
คำอวยพร[n. exp.] (kham ūay ph) EN: blessing ; greeting FR: voeux [mpl]
ไปลา มาไหว้ = ไปลามาไหว้ = ไปลา-มาไหว้[xp] (pai lā mā w) EN: wai when greeting and leaving FR:
ปฏิสันถาร[n.] (patisanthān) EN: greeting ; salutation ; welcome ; small talk ; light conversation FR: salutations [fpl]
ปัจจุคมน์[n.] (patjukhom) EN: greeting FR:
ประนมมือ[v.] (pranommeū) EN: pay obeisance ; bring the hands together [in greeting or obeisance] FR: joindre les mains pour saluer
รับไหว้[v. exp.] (rapwāi) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect FR: accepter ; prendre
สัมโมทนียกถา[n.] (sammōthanīy) EN: greeting ; words of greeting ; words of welcome FR:
ส.ค.ส. (ส่งความสุข)[abv.] (sø.khø.sø. ) EN: New Year greeting card FR:
ส่งความสุข (ส.ค.ส.)[v. exp.] (song khwāms) EN: New Year greeting card FR:
ทักทายปราศรัย[v. exp.] (thakthāi pr) EN: greet ; address ; exchange greeting ; say hello ; speak to FR:
ธรรมเนียมการทักทาย[n. exp.] (thamnīem kā) EN: ways of greeting FR: façons de se saluer [fpl]
บัตร ส.ค.ส.[n. exp.] (bat Sø.Khø.) EN: New Year greetings card FR:
บัตรอวยพร[n. exp.] (bat ūayphøn) EN: greetings card FR: carte de voeux [f]
การทักทายแบบไม่เป็นทางการ[n. exp.] (kān thakthā) EN: informal greetings FR: salutations informelles [fpl]
การทักทายแบบเป็นทางการ[n. exp.] (kān thakthā) EN: formal greetings FR: salutations formelles [fpl]
การทักทายธรรมดา[n. exp.] (kān thakthā) EN: common greetings FR: salutations ordinaires [fpl]
การทักทายทั่วไป[n. exp.] (kān thakthā) EN: general greetings FR: salutations générales [fpl]
การอวยพร[n.] (kān ūayphøn) EN: greetings FR:
พรปีใหม่[n. prop.] (Phøn Pī Mai) EN: New Year Greetings FR:
สุขสันต์วันคริสต์มาส[n. exp.] (suk san wan) EN: merry Christmas ; Christmas greetings FR: joyeux Nöel [m]
อวยพร[v. exp.] (ūay phøn) EN: wish well ; felicitate ; bless ; give a blessing ; give greetings FR: bénir ; consacrer

greeting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weihnachtsgrüße {pl}Christmas greetings; season's greetings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า greeting
Back to top