ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

salute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *salute*, -salute-

salute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
salute (vi.) คำนับ See also: ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์ Syn. honor
salute (vt.) คำนับ See also: ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์ Syn. honor
salute (vi.) สดุดี See also: ยกย่อง Syn. commemorate, compliment, praise Ops. denounce
salute (vt.) สดุดี See also: ยกย่อง Syn. commemorate, compliment, praise Ops. denounce
salute (vi.) กล่าวต้อนรับ See also: ทักทาย Syn. greet, welcome Ops. farewell
salute (vt.) กล่าวต้อนรับ See also: ทักทาย Syn. greet, welcome Ops. farewell
salute (n.) การทำความเคารพ See also: การแสดงวันทยาหัตถ์ Syn. eulogy, salute
salute (n.) พิธีสดุดี See also: ีการยิงสลุต
salute with (phrv.) ทักทาย See also: ต้อนรับ, ให้เกียรติ
saluter (n.) ผู้คำนับ
English-Thai: HOPE Dictionary
salute(ซะลูท') vt.,vi.,n. (การ) คำนับ,แสดงความเคารพ,แสดงคารวะ,ยิงสลุต,วันทยหัตถ์,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย,ถามทุกข์สุข., See also: saluter n., Syn. welcome,greet
English-Thai: Nontri Dictionary
salute(vt) คารวะ,คำนับ,ยิงสลุต,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำนับ (v.) salute See also: greet Syn. โค้ง, เคารพ
ตะเบ๊ะ (v.) salute See also: stand at salute
ทำความเคารพ (v.) salute See also: greet
น้อมไหว้ (v.) salute See also: greet, pay obeisance to, pay respect to Syn. ประณม, ปณต, ปณม, ปณาม, ไหว้, วันทา
ปณต (v.) salute See also: pay respect by placing one´s palms together, greet, put one´s palms together in worship Syn. ประณต, ไหว้
ปณม (v.) salute See also: greet, pay obeisance to, pay respect to Syn. น้อมไหว้, ประณม, ปณต, ปณาม, ไหว้, วันทา
ปณาม (v.) salute See also: greet, pay obeisance to, pay respect to Syn. น้อมไหว้, ประณม, ปณต, ปณม, ไหว้, วันทา
ประณต (v.) salute See also: greet, pay obeisance to, pay respect to Syn. น้อมไหว้, ประณม, ปณต, ปณม, ปณาม, ไหว้, วันทา
วันทา (v.) salute See also: greet, pay obeisance to, pay respect to Syn. น้อมไหว้, ประณม, ปณต, ปณม, ปณาม, ไหว้
สาธุ (v.) salute See also: pay respect to, make/pay obeisance to Syn. ไหว้
ไหว้ (v.) salute See also: pay respect to Syn. เคารพ, คารวะ
ถวายกร (v.) salute a prince in Thai style See also: raise hands up palm against palm in an attitude of paying respect
พนม (v.) put (the palms of the hands) together in salute See also: press the hands together at the chest or forehead in sign of respect Syn. ประนม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you salute him, then you are boundถ้าคุณการคำนับที่เขา,\ Nthen ที่คุณถูกประชิดกับ
Apparently, he was in the military. Return the salute and see what he does.แสดงว่าเขาเคยอยู่กองทัพ คุณลองตะเบ๊ะกลับ ดูว่ามันจะทำไง
You want me to salute that pile of walking pus?จะให้ผมตะเบ๊ะมันเหรอ?
We of the Kokuryukai salute you.เราของ Kokuryukai ทักทายคุณ
Should I salute you?ต้องทำความเคารพคุณมั้ย
I should salute you insteadผมคงต้องเคารพคุณแทนแล้วล่ะ
Should I salute you?ผมต้องทำความเคารพคุณด้วยไหม?
I should salute you insteadงั้น... ต้องเป็นผมทำความเคารพคุณแล้วล่ะ
I salute your husband's honorable death as a Japanese maleผมเคารพสามีคุณ ที่ตายอย่างสมเกียรติลูกพระอาทิตย์
I, Lieutenant Commander Park Dae Su of the Dragon Guard, salute His Majesty!กระหม่อม ผู้แทนผู้บังคับบัญชาพัคเทซู องครักษ์มังกร ถวายบังคมฝ่าบาทพะย่ะค่ะ
The Bernabeu rises to salute Gavin Harris. He's done his job out there.แฟนๆในเบอร์นาบิวลุกขึ้นโห่ร้องชื่นชมเกวินแฮริส เขาทำได้ยอดเยี่ยมครับวันนี้
"And I salute its persistence"และฉันเคารพในการยืนกรานนั้น

salute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敬礼[jìng lǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 敬礼 / 敬禮] salute
行礼[xíng lǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, 行礼 / 行禮] salute

salute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄誉礼[えいよれい, eiyorei] (n) salute of guards of honor (honour)
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)

salute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิวันท์[v.] (aphiwan) EN: salute ; greet ; pay respect (to) FR:
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style FR:
ชลี[v.] (chalī) EN: salute FR: saluer
ชลีกร[v.] (chalīkøn) EN: salute by raising both hands FR:
ชูสามนิ้ว[X] (chū sām niu) EN: three finger salute FR:
จบ[v.] (jop) EN: salute FR:
คำนับ[v.] (khamnap) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
เคารพธงชาติ[v. exp.] (khaorop tho) EN: salute the flag FR: saluer le drapeau
เคียม[v.] (khīem) EN: salute FR:
นมักการ[v.] (namakkān) EN: pray ; pay respects ; salute FR: prier ; rendre hommage ; rendre grâces
นมัสการ[v.] (namatsakān) EN: pray ; pay respects ; salute FR: prier ; rendre hommage ; rendre grâces
นบ[v.] (nop) EN: salute by raising the arms and pressing the palms together ; pay respect by clasping both hands together palm to palm ; pay respect to, to bend the head FR:
นบนอบ[v.] (nopnøp) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
นอบนบ[v.] (nøpnop) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
ผคม[v.] (phakhom) EN: salute FR:
พนม[v.] (phanom) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together in respect ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration FR: joindre les mains pour saluer
พนมมือ[v. exp.] (phanom meū) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect FR: joindre les mains pour saluer
ประณาม[v.] (pranām) EN: salute FR:
ประนมกร[v. exp.] (pranøm køn) EN: greet ; salute ; pay obeisance (to) FR:
ประณต[v.] (pranot) EN: salute FR:
รับไหว้[v. exp.] (rapwāi) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect FR: accepter ; prendre
สลุต[v.] (salut) EN: salute FR:
สาธุ[v.] (sāthu) EN: salute FR:
ตะเบ๊ะ[v.] (tabe) EN: salute FR:
ทำความเคารพ[v. exp.] (tham khwām ) EN: salute ; greet FR: saluer
ถวายกร[v.] (thawāikøn) EN: salute a prince in Thai style FR:
ไหว้[v.] (wāi) EN: salute ; greet ; pay respect ; kowtow FR: saluer ; rendre hommage
ไหว้พระ[v. exp.] (wāi phra) EN: salute a monk FR: saluer un moine
วันทา[v.] (wanthā) EN: salute ; show respect FR: saluer
วันทนา[v.] (wanthanā) EN: salute ; greet FR: saluer
วันทยหัตถ์[n.] (wanthayahat) EN: salute FR:
ยิงสลุต[v. exp.] (ying salut) EN: fire a salute FR:

salute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salutsalve {f}gun salute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า salute
Back to top