ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unit*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unit, -unit-

*unit* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ammunition (n.) วิธีการโต้ตอบ
ammunition (n.) อาวุธยุทธภัณฑ์ See also: ลูกกระสุน, ดินระเบิด
ammunition (sl.) เหล้า See also: สุรา
army unit (n.) กรมทหาร See also: กองทหาร
central processing unit (n.) ซีพียู Syn. CPU
citizen of the United States (n.) คนอเมริกา See also: ชาวอเมริกา, คนอเมริกัน Syn. Yankee, Native American
community (n.) ชุมชน
community (n.) สังคม Syn. society, the public
disunite (vt.) ทำให้แตกความสามัคคี See also: ทำให้ขาดความปรองดอง
ecclesiastical unit (n.) เขตศาสนา Syn. archdiocese, demesne, territory, county
European Community (n.) ประชาคมยุโรป
European Economic Community (n.) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
golden opportunity (sl.) โอกาสดีมาก
immunity (n.) การพ้นจากภาระรับผิดชอบ See also: การรอดพ้นจากการลงโทษ Syn. examption, freedom
immunity (n.) ภูมิคุ้มกันโรค See also: ภูมิต้านทานโรค, การมีภูมิคุ้มกันโรค Syn. inoculation, vaccination
importunity (n.) การรบเร้า (คำทางการ) See also: การเรียกร้องไม่หยุด, การเซ้าซี้ Syn. persistence, petition, request
impunity (n.) การได้รับยกเว้นจากการลงโทษ See also: รอดพ้นจากสถานการณ์ไม่ดี Syn. exemption
military unit (n.) หมวด See also: กลุ่มคน Syn. company, detachment
munition (n.) อาวุธยุทโธปกรณ์ Syn. tracer bullet
munitions (n.) อาวุธ Syn. weapons, military provisions
munitions plant (n.) คลังแสง See also: สถานที่สำหรับเก็บอาวุธ Syn. arms factory
opportunity (n.) โอกาสที่ดี See also: จังหวะที่ดี, โอกาส Syn. chance, occasion, opening
punitive (adj.) เกี่ยวกับการลงโทษ Syn. punitory, vindictive
punitory (adj.) เกี่ยวกับการลงโทษ Syn. vindictive
Quartermaster unit (n.) หน่วยพลาธิการ
religious community (n.) วัด See also: อาราม Syn. abbey, cloister
reunite (vi.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reassemble, reconvene, rejoin
reunite (vt.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reassemble, reconvene, rejoin
reunite with (phrv.) นำมารวมกับ Syn. unite with
seize the opportunity (idm.) ใช้ประโยชน์จากโอกาส See also: ตักตวงโอกาส
the United States (n.) ประเทศสหรัฐอเมริกา See also: สหรัฐ Syn. America
The United States of America (n.) สหรัฐอเมริกา See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา Syn. United States, U.S., the States
unit (n.) หนึ่งหน่วย
unit (n.) กลุ่มคน Syn. group, division
unit (n.) หน่วยวัด See also: มาตรวัด
unit (n.) ชุด(เช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้) Syn. set
unit (n.) บท (ในหนังสือ) Syn. module
unit (n.) เลขหลักหน่วย
unit cell (n.) หน่วยที่เล็กที่สุด
unit of measurement (n.) ระบบเมตริก
English-Thai: HOPE Dictionary
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
alunite(แอล' ลูไนท) n. แร่ซัลเฟทของโปแตสเซียมและอะลูมินัม
ammunition(แอมมิวนิช' เชิน) n. อาวุธยุทธภัณฑ์, กระสุน, ข้อมูล (shot and shell)
arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ ใช้ตัวย่อว่า ALU เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะ ดู central processing unit ประกอบ
astronomical unitหน่วยความยาวที่เท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ยาวประมาณ 93 ล้านไมล์ ใช้อักษรว่า AU
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
community(คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน, See also: Phr. (the community ชุมชน,สังคม,ประชาคม), Syn. society,public ###A. polarity,duality
community chestn. เงินสงเคราะห์ชุมชนที่ได้จากการบริจาค
community propertyn. สินสมรส
control unitหน่วยควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หน่วยควบคุม มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด กล่าวคือ ควบคุมการทำงานของหน่วยคำนวณและตรรกะ ควบคุมการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก (main memory) กับหน่วยความจำในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ติตต่อและควบคุมการทำงานของหน่วยรับข้อมูลและแสดงผล (input/output unit) เป็นต้นว่า รับข้อมูลเข้ามาเก็บในหน่วยความจำ ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งจัดการให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และแสดงผลตามคำสั่งด้วยดู central processing unit ประกอบ
disunite(ดิสยูไนทฺ') vt. ทำให้แตกแยก,แยกออก,ทำให้แตกความสามัคคี.vi. แยกออก,แตกแยก, Syn. separate,disjoin,part
disunity(ดิสยู'นิที) n. การขาดความสามัคคี,การแตกแยก, Syn. separation
importunity(อิมพอร์ทู' นิที) n. การรบเร้า, การเรียกร้อง, การพร่ำ, การขอร้องอย่างไม่หยุด
impunity(อิมพิว' นิที) n. การได้รับการยกเว้นโทษ, การได้รับนิรโทษ
munition(มิวนิช'เชิน) n. ยุทโธปกรณ์,วัสดุอุปกรณ์. vt. จัดให้มียุทโธปกรณ์,จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์
opportunity(ออพเพอทู'นิที) n. โอกาส,จังหวะ,กาละ,โอกาสที่ดี,จังหวะที่ดี,, Syn. occasion
output unitหน่วยส่งออกหมายถึง องค์ประกอบส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เราถือว่า คอมพิวเตอร์นั้นมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล (input unit) หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และหน่วยแสดงผล (output unit) ซึ่งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอภาพ, พล็อตเตอร์, เครื่องพิมพ์ ฯลฯดู input unit เปรียบเทียบ
passive immunityn. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดแอนตี้บอดี้ จากสิ่งมีชีวิตอื่นหรือ (ในทารก) จากแอนตี้บอดี้ของมารดาผ่านรก
processing unitหน่วยประมวลผลมีความหมายเหมือน processor เป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ
punitive(พิว'นิทิฟว) adj. เป็นการลงโทษ,เป็นการทำโทษ., See also: ness n., Syn. punitory
memory unitหน่วยความจำหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว เครื่องอ่านก็จะนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำนี้ แล้วจะเรียกมาใช้ในเวลาที่ต้องการ ข้อความหรือข้อมูลที่นำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้วไม่ว่าจะนำมาใช้สักกี่ครั้งกี่หน ก็จะยังคงเป็นอยู่อย่างเดิม แต่ถ้าข้อมูลอื่นถูกอ่านทับเข้าไป ข้อมูลเก่าจะถูกลบไปทันที หรือถ้าไฟดับ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำก็จะหายไปหมดเช่นกัน คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดี หรือมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยความจำนี้มากกว่าอย่างอื่น สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ เราเรียกหน่วยความจำนี้ว่า ชิป (chip) ซึ่งใช้เป็นที่เก็บข้อมูล แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทอ่านได้อย่างเดียว เรียกว่า "รอม" (ROM หรือที่ย่อมาจาก read-only memory) ซึ่งเก็บคำสั่งประเภทที่เครื่องต้องปฏิบัติตามทันที เช่น ไบออส (BIOS) ข้อมูลในนั้นจะไม่มีวันลบหายแม้ว่าจะปิดเครื่อง ส่วนอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า "แรม" (RAM หรือที่ย่อมาจาก random access memory) หน่วยความจำแรมนี้ใช้เก็บโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่กำลังจะใช้งาน เมื่อปิดไฟที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในแรมจะหายไปหมด และหากเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่ ต้องการจะใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลใด ก็จะต้องบรรจุ (load) โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลนั้นมาเก็บไว้ในแรมก่อน จึงจะทำงานต่อไปได้ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว ยิ่งแรมมีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งแสดงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หน่วยความจำที่กล่าวถึงนั้นเป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เรายังมีหน่วยเก็บข้อมูลที่อยู่นอกเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย หน่วยความจำนอกเครื่องนี้ เราเรียกว่า หน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) ซึ่งหมายถึงสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ นั่นเอง เป็นต้นว่า จานบันทึก แถบบันทึก หน่วยความจำเหล่านี้ ไฟดับข้อมูลก็ยังอยู่
quartermaster unitn. หน่วยพลาธิการ
systems unitเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยจอภาพ ตัวประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยบันทึกข้อมูล บางทีก็เรียกกันง่าย ๆ ว่า คอนโซล (console) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องเรียกว่า บริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) ซึ่งประกอบด้วย แป้นพิมพ์ เมาส์
unit(ยู'นิท) n. หน่วย,กอง,กลุ่ม,กองกำลัง,จำนวนเฉพาะ,หน่วยเฉพาะ,หน่วยกิต,หลักหน่วย,ตำแหน่งหลัก,จำนวนฐาน,จำนวนเต็มที่น้อยที่สุด,ชุด,ชุดเครื่องมือ,หน่วยฤทธิ์ยา,หน่วยฤทธิ์ของสาร, Syn. measure,part
unit cellหน่วยเล็กที่สุด
unitarian(ยูนิแท'เรียน) n. ผู้ยึดหลักทฤษฏีว่า มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น
unitary(ยู'นิเทอรี) adj. เดียว,เดี่ยว,ไม่สามารถแบ่งแยกได้,ทั้งหมด,เกี่ยวกับ (หน่วย,กองหรือกองทหาร,จำนวนฐาน,จำนวนเฉพาะ,หลัก) ,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน,สามัคคีกัน, Syn. unit,one,whole
unite(ยูไนทฺ') vt. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สอดคล้องกัน,ทำให้ยึดติดกัน, Syn. merge,combine,merge,associate,ally,join
united(ยูไน'ทิด) adj. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,ปรองดองกัน,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน., See also: unitedly adv.
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย
tape unitหน่วยแถบบันทึกหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) หรือบันทึกข้อมูลลงบนแถบบันทึก การอ่านข้อมูลจากเทปนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง แต่การบันทึกจะสามารถทำได้โดยเดินเทปไปข้างหน้าเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น หน่วยขับเทปหรือแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสูญญากาศมีความหมายเหมือนกับ tape driveดู tape ประกอบ
united arab republicn. ชื่อเดิมของอียิปต์
united frontn. กลุ่มรวมกันของหน่วยต่าง ๆ เพื่อต่อต้านกองกำลังข้าศึกที่คุกคามอยู่,แนวร่วม
united kingdomn. สหราชอาณาจักร
united nationsn. สหประชาชาติ,องค์การสหประชาชาติ
united nations organizatin. องค์การสหประชาชาต' (ใช้ชื่อย่อว่าUN)
united statesn. สหรัฐอเมริกา., See also: United Statesian adj., Syn. United States of America,America.
unitive(ยู'นิทิฟว) adj. ทำให้รวมกัน,ใช้รวมกัน
unitize(ยู'นิไทซ) vt. ทำให้รวมกัน,ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน,
unity(ยู'นิที) n. ความสามัคคี,ความพร้อมเพรียงกัน,การรวมกัน,สิ่งที่ร่วมกัน,หนึ่ง,จำนวนหนึ่งหน่วย, Syn. oneness,identity,harmony
English-Thai: Nontri Dictionary
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน
community(n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม
COMMUNITY community property(n) สินสมรส
disunite(vt) ทำให้แยกจากกัน,ทำให้แตกแยก,ทำให้แตกสามัคคี
immunity(n) ความรอดพ้น,ความปลอดภัย,ความทนทาน
importunity(n) การคะยั้นคะยอ,การรบเร้า,การเรียกร้อง,การขอร้อง
impunity(n) การพ้นโทษ,การอภัยโทษ
munition(n) ยุทโธปกรณ์
opportunity(n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ
punitive(adj) เป็นการลงโทษ,เป็นการลงทัณฑ์
reunite(vi) รวมตัวกันใหม่
unit(n) หน่วย,กลุ่ม,หน่วยกิต,กองกำลัง,ขุดเครื่องมือ,หน่วยเฉพาะ
unite(vi) รวมกัน,ผูกกัน,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
unity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความสามัคคีกัน,เอกภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
active immunityภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
AHU (air handling unit)เอเอชยู (หน่วยเครื่องส่งลม) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ALU (arithmetic-logic unit)เอแอลยู (หน่วยคำนวณและตรรกะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aluniteอะลูไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ammunitionอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Angstrom unitหน่วยอังสตรอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
British Thermal Unit (Btu)หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ (บีทียู) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
BTU (British thermal unit)บีทียู (หน่วยความร้อนอังกฤษ) [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cable TV; cable television; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cable television; cable TV; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CCU (unit, coronary care)ซีซียู (หน่วยอภิบาลโรคหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central processing unitหน่วยประมวลผลกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
communityประชาคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
community propertyทรัพย์สินร่วมระหว่างสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
control unitหน่วยควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coronary care unit (CCU)หน่วยอภิบาลโรคหัวใจ (ซีซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CPU (central processing unit)ซีพียู (หน่วยประมวลผลกลาง) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecological community; communityชุมชีพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
European Communities (European Court), Court of Justice of theศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hermetic compressor; sealed unit compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหุ้มปิด, คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ICU (unit, intensive care)ไอซียู (หน่วยอภิบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunityภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
importunityการบีบคั้น, การข่มขืนใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impunityการไม่ต้องถูกลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
IU (unit, international)ไอยู (หน่วยสากล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
munitionยุทโธปกรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
output unitหน่วยส่งออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
passive immunityภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tape unitหน่วยแถบบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unitหน่วย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unitary-หน่วยเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uniteเข้ากัน, รวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitedติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
united frontแนวร่วม (พรรคการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
United Nations Organizationองค์การสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unitized body; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unityเอกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
VDU (video display unit)วีดียู (จอภาพ) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Andean Community (Communidad Andina - CAN)ประชาคมแอนเดียน
Arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะเป็นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณทางเลขคณิต เปรียบเทียบค่าต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่ นอกจากนั้นยังดำเนินการทางตรรกะด้วย วงจรนี้ที่จริงคือวงจรหลักของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือชิปต่างๆ นั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
astronomical unit (AU)หน่วยดาราศาสตร์, หน่วยวัดระยะทางที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มีสัญลักษณ์ AU โดยกำหนดให้ระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าเป็น 1 AU 1 AU = 1.49 x 1011 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
buoyant unit weightbuoyant unit weight, น้ำหนักจำเพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Central Processing Unit (CPU)ซีพียู, ชิปที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ด ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสารกึ่งตัวนำขนาดเล็ก ภายในบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้มากมาย โดยวงจรจะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก บางครั้งจึงเรียกชิปต่างๆ ว่า ไอซี ทำหน้าที่ในการประมวลผล และควบคุมการทำงานของคอมพิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Communityมนุษย์ทั้งกลุ่ม,ชุมชน [การแพทย์]
Community propertyสินสมรส [TU Subject Heading]
Control Unitหน่วยควบคุม [การแพทย์]
Blood Delivery Unit, Extracorporealหน่วยนำเลือดออกนอกร่างกาย [การแพทย์]
Eastern African Communityประชาคมแอฟริกาตะวันออก
Equal opportunityโอกาสเท่าเทียมกัน [เศรษฐศาสตร์]
Federal aid to community developmentความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Forestry and communityการทำป่าไม้กับชุมชน [TU Subject Heading]
General Assembly of the United Nationsสมัชชาแห่งสหประชาชาติ
Immunityภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
memory unitหน่วยความจำ, หน่วยที่ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์กำลังประมวลผล และเป็นที่พักข้อมูลระหว่างที่ซีพียูกำลังประมวลผลข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
Peace corps (United States)หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน [TU Subject Heading]
Privileges and immunitiesเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Radiance - Radiant intensity per unit areaความเข้มของการแผ่ รังสีต่อหนึ่งหน่วยเนื้อที่ (ที่จุดหนึ่งจุดใดบนพื้นที่ผิวพื้นในทิศทางที่กำหนด) [อุตุนิยมวิทยา]
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
SI unitsหน่วยเอสไอ, หน่วยระหว่างชาติซึ่งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Standard Organization หรือ ISO) ได้เสนอให้ทุกประเทศใช้เป็นหน่วยสำหรับวัดปริมาณต่าง ๆ เป็นระบบเดียวกัน เช่น หน่วยมาตรฐานสำหรับความยาว  คือ เมตร  หน่วยมาตรฐานสำหรับมวล คือ กิโลกรัม หน่วยม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Taxonomic Unit หน่วยจำแนกดิน [สิ่งแวดล้อม]
Therapeutic community ; Therapeutic communitiesชุมชนบำบัด [TU Subject Heading]
Unit cardบัตรยืนพื้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
United Nationsสหประชาชาติ [TU Subject Heading]
United Statesสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Unitized cargo systemsระบบขนส่งสินค้าทางน้ำ [TU Subject Heading]
Village communitiesชุมชนหมู่บ้าน [TU Subject Heading]
waiver of immunitiesการสละความคุ้มกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
U.K. (abbr.) คำย่อของ United Kingdom
U.N. (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations) See also: สหประชาชาติ
U.N.O. (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations Organization) See also: สหประชาชาติ
U.S.A. (abbr.) สหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
UK (abbr.) คำย่อของ United Kingdom
UN (abbr.) องค์การสหประชาชาติ (คำย่อของ United Nations) See also: สหประชาชาติ
UPI (abbr.) คำย่อของ United Press International
US (n.) ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) ) Syn. America
USA (abbr.) สหรัฐอเมริกา (คำย่อของ United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
USA (abbr.) สหรัฐอเมริกา (ย่อมาจาก United States of America) See also: ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา Syn. America
กะรัตหลวง (n.) a Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams
คืบ (clas.) a Thai unit of linear measure
ตราภูมิ (n.) an official paper granting immunity from taxes and convee
ตำลึง (clas.) Thai monetary unit of four ticals See also: Thai weight unit of four ticals, unit of weight, weight of silver (equal to four baht or 60 grams)
บูรณาการรวมหน่วย (n.) grouping separated units together See also: integration
พช. (n.) The Community Development Department Syn. กรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมใจกัน (v.) be united in action and spirit See also: pool efforts, unite, come together Syn. ช่วยกัน
ร่วมแรงร่วมใจ (v.) be united in action and spirit See also: pool efforts, unite, come together Syn. พร้อมใจกัน, ช่วยกัน
หลี (n.) a Chinese unit of weight equal to 37.5 milligrams (used by jewelers)
หุน (clas.) a Chinese unit of weight
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd like the opportunity to tryฉันอยากได้โอกาสลองดู
This might be a good opportunity for…นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ...
It may be my last opportunityมันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้ว
However, it does present an opportunityอย่างไรก็ตามมันก็ได้เสนอโอกาสให้
I'd like to take advantage of this opportunityฉันอยากจะฉกฉวยโอกาสนี้ไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
"The United States has again taken up the cudgel of colonialism.{\cHFFFFFF}"สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการอีกครั้ง ขึ้นตะบองของการล่าอาณานิคม
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
And the man who represents the person of the president of the United States... was almost killed, along with his wife... and other members of his party.{\cHFFFFFF}และคนที่เป็นตัวแทนของคนที่ ของประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ... {\cHFFFFFF}ถูกฆ่าตายเกือบ {\cHFFFFFF}พร้อมกับภรรยาของเขา ...
All the people in Sarkhan are united... against the American military adventure here, and we will not be compromised.{\cHFFFFFF}ทุกคนใน Sarkhan เป็นปึกแผ่น ... {\cHFFFFFF}กับชาวอเมริกัน การผจญภัยของทหารที่นี่ {\cHFFFFFF}และเราจะไม่ถูกทำลาย
I think you're a dangerously misinformed man... with a sinister notion about what the United States stands for!{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าคุณเป็นอันตราย คนเข้าใจผิด ... {\cHFFFFFF}มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่ากลัว สหรัฐอเมริกาย่อมา!
This is Sarkhan, not the United States!{\cHFFFFFF}นี่คือ Sarkhan, ไม่สหรัฐอเมริกา!
I'm not talkin' about the United States government!{\cHFFFFFF}ฉันไม่ได้พูดเกี่ยวกับ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา!
We have the pleasure to receive you as ambassador to our government, and we welcome the harmonious relations... we enjoy with the United States of America.{\cHFFFFFF}เรามีความสุขที่จะได้รับคุณ เป็นทูตให้กับรัฐบาลของเรา {\cHFFFFFF}และเรายินดีต้อนรับ ความสัมพันธ์ความสามัคคี ... {\cHFFFFFF}เราสนุกกับ สหรัฐอเมริกา.
Perhaps, but then the United States is still a young country.{\cHFFFFFF}บางที แต่แล้วสหรัฐอเมริกา ก็ยังคงเป็นประเทศที่หนุ่มสาว
The United States stands by its military commitments everywhere in the world.{\cHFFFFFF}สหรัฐอเมริกายืนตามกำลังทหารของตน ภาระผูกพันทุกที่ในโลก

*unit* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开间[kāi jiān, ㄎㄞ ㄐㄧㄢ, 开间 / 開間] alcove; bay in a room; unit of length used for rooms, approx. 3.3 meters
盟国[méng guó, ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, 盟国 / 盟國] allies; united countries
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, 美国 / 美國] America; American; United States of America; USA
弹壳[dàn ké, ㄉㄢˋ ㄎㄜˊ, 弹壳 / 彈殼] ammunition case
弹药库[dàn yào kù, ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨˋ, 弹药库 / 彈藥庫] ammunition dump
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 角] angle; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan
[tǎo, ㄊㄠˇ, 讨 / 討] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry
天文单位[tiān wén dān wèi, ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄉㄢ ㄨㄟˋ, 天文单位 / 天文單位] Astronomical Unit; AU; 149,567,892 km
角票[jiǎo piào, ㄐㄧㄠˇ ㄆㄧㄠˋ, 角票] bank note in Jiao units (Mao, one-tenth of yuan)
[pén, ㄆㄣˊ, 盆] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters
坎德拉[kǎn dé lā, ㄎㄢˇ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, 坎德拉] candela (unit of luminosity); standard candle
伦敦[Lún dūn, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄣ, 伦敦 / 倫敦] London (capital of United Kingdom)
高斯[Gāo sī, ㄍㄠ ㄙ, 高斯] Carl Friedrich Gauss (1777-1855), German mathematician; Gauss, unit of magnetic induction
中央处理机[zhōng yāng chǔ lǐ jī, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, 中央处理机 / 中央處理機] central processing unit (CPU)
证卷[zhèng juàn, ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ, 证卷 / 證卷] a bond (banking); a share certificate; a unit trust
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
机缘[jī yuán, ㄐㄧ ㄩㄢˊ, 机缘 / 機緣] chance; opportunity; destiny
儿童基金会[ér tóng jī jīn huì, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, 儿童基金会 / 兒童基金會] UNICEF (United Nation's Children's fund)
[yuán, ㄩㄢˊ, 圆 / 圓] circle; round; circular; spherical; (of the moon) full; unit of Chinese currency (Yuan); tactful; to justify
机遇[jī yù, ㄐㄧ ㄩˋ, 机遇 / 機遇] opportunity; favorable circumstance; stroke of luck
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, 花旗] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行
社群[shè qún, ㄕㄜˋ ㄑㄩㄣˊ, 社群] community; social grouping
群体[qún tǐ, ㄑㄩㄣˊ ㄊㄧˇ, 群体 / 群體] community; colony
集居[jí jū, ㄐㄧˊ ㄐㄩ, 集居] community; living together
立方米[lì fāng mǐ, ㄌㄧˋ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, 立方米] cubic meter (unit of volume)
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 治外法权 / 治外法權] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction
豁免权[huò miǎn quán, ㄏㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, 豁免权 / 豁免權] diplomatic immunity; immunity from prosecution
吨公里[dūn gōng lǐ, ㄉㄨㄣ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 吨公里 / 噸公里] ton-kilometer (unit of capacity of transport system)
电子伏[diàn zǐ fú, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 电子伏 / 電子伏] electron volt (unit of energy used in particle physics, approximately 10^-19 Joules)
埃斯库多[āi sī kù duō, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄉㄨㄛ, 埃斯库多 / 埃斯庫多] escudo (unit of currency)
欧洲共同体[Ōu zhōu Gòng tóng tǐ, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, 欧洲共同体 / 歐洲共同體] European Community (old term for the EU, European Union)
法拉[Fǎ lā, ㄈㄚˇ ㄌㄚ, 法拉] Farad, SI unit of electrical capacitance
艳遇[yàn yù, ㄧㄢˋ ㄩˋ, 艳遇 / 豔遇] favorable opportunity for an encounter with a beautiful woman
[yuè, ㄩㄝˋ, 龠] ancient unit of volume, half 合 ge3, equivalent to 50 ml; ancient flute
吉电子伏[jí diàn zǐ fú, ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, 吉电子伏 / 吉電子伏] giga electron volt GeV (unit of energy equal to 1.6 x 10-10 Joules)
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, 赫兹 / 赫茲] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency
免疫[miǎn yì, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 免疫] immunity (to disease)
英寸[yīng cùn, ㄘㄨㄣˋ, 英寸] inch (unit of length equal to 2.54 cm.)
千瓦[qiān wǎ, ㄑㄧㄢ ㄨㄚˇ, 千瓦] kilowatt (unit of electric power)
韩圆[hán yuán, ㄏㄢˊ ㄩㄢˊ, 韩圆 / 韓圓] Korean won (unit of currency)

*unit* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
rem[レム, remu] (n) rem (unit of radiation dose)
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU
UN[ユーエン, yu-en] (n) (See 国際連合) United Nations; UN
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
アーズラナイト[, a-zuranaito] (n) arzrunite
アタッチメントユニットインタフェース[, atacchimentoyunittointafe-su] (n) {comp} attachment unit interface; AUI
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P)
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States)
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
イコールオポチューニティー[, iko-ruopochu-nitei-] (n) equal opportunity
インターネットコミュニティ[, inta-nettokomyunitei] (n) Internet community
ウィンナーシュニッツェル[, uinna-shunittsueru] (n) Wiener schnitzel
ウェーバー;ウエーバー[, ue-ba-; ue-ba-] (n) (1) waiver; (2) weber (Wb) (unit of magnetic flux)
ウォン(P);ウオン(P)[, uon (P); uon (P)] (n) won (unit of Korean currency) (kor
エキュー[, ekyu-] (n) (See 欧州通貨単位) European Currency Unit; ECU
エル[, eru] (n) ell (unit of length, approx. 45 inches)
カリコム[, karikomu] (n) Caribbean Community (from CARICOM)
ガル[, garu] (n) gal (unit of gravitational acceleration)
キュリー[, kyuri-] (n) curie (unit of radioactivity); (P)
グラフィックスプロセシングユニット[, gurafikkusupuroseshinguyunitto] (n) {comp} graphics processing unit; GPU
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists)
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
ゲマインシャフト[, gemainshafuto] (n) (See ゲゼルシャフト) community (ger
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up
コミカレ[, komikare] (n) (col) (abbr) (See コミュニティーカレッジ) community college
コミットメント単位[コミットメントたんい, komittomento tan'i] (n) {comp} commitment unit
コミュ[, komyu] (n) (abbr) {comp} (See コミュニティー) community
コミュニタリアン[, komyunitarian] (n) communitarian
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI)
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit
サブユニット[さぶゆにっと, sabuyunitto] subunit
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit
シフト演算機構[シフトえんざんきこう, shifuto enzankikou] shift arithmetic unit
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] display unit
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit
プログラム単位[プログラムたんい, puroguramu tan'i] module, program unit
プロトコルデータ単位[ぷろとこるデータたんい, purotokoru de-ta tan'i] PDU, Protocol Data Unit
モジュール[もじゅーる, moju-ru] module, program unit
ユニターム[ゆにたーむ, yunita-mu] uniterm
ユニット分離キャラクタ[ユニットぶんりキャラクタ, yunitto bunri kyarakuta] unit separator (US)
ラスタ単位[らすたたんい, rasutatan'i] raster unit
一般命令演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit
不感帯要素[ふかんたいようそ, fukantaiyouso] dead-zone unit
不特定記憶単位[ふとくていきおくたんい, futokuteikiokutan'i] unspecified storage unit
中央処理装置[ちゅうおしょりそうち, chuuoshorisouchi] CPU, Central Processing Unit
中央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] central processing unit (CPU)
主制御機構[しゅせいぎょきこう, shuseigyokikou] main control unit
主制御装置[しゅせいぎょそうち, shuseigyosouchi] main control unit
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier
倍率付き測定単位[ばいりつつきそくていたんい, bairitsutsukisokuteitan'i] scaled measurement unit, SMU
優先Nサービスデータ単位[ゆうせんNサービスデータたんい, yuusen N sa-bisude-ta tan'i] expedited (N)-service-data-unit, 〈N〉expedited-data-unit
入出力機構[にゅうしゅつりょくきこう, nyuushutsuryokukikou] input-output unit, input-output device
入出力装置[にゅうしゅつりょくそうち, nyuushutsuryokusouchi] input-output unit, input-output device
入力機構[にゅうりょくきこう, nyuuryokukikou] input unit, input device
入力装置[にゅうりょくそうち, nyuuryokusouchi] input unit, input device
処理装置[しょりそうち, shorisouchi] processing unit, processor
出力機構[しゅつりょくきこう, shutsuryokukikou] output unit, output device
出力装置[しゅつりょくそうち, shutsuryokusouchi] output unit, output device
刻みに[きさみに, kisamini] in steps of, in units of, calculated by
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
併せる[あわせる, awaseru] Thai: ร่วมกัน English: to unite

*unit* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อัมโน ; พรรคอัมโน[org.] (Amnō ; Phak) EN: UMNO (United Malays National Organisation) FR:
อัตราส่วนยูนิแทรี[n. exp.] (attrāsūan y) EN: unitary ratio FR:
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
บั้น[n.] (ban) EN: ban ; [1,000 liter capacity unit] FR: ban [m] ; [unité de capacité équivalant à 1.000 litres]
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang ; [1,000 liter capacity unit] FR: banluang [m] ; [unité de capacité équivalant à 1.000 litres]
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiph) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris FR: acquérir sa majorité
บรรลุนิติภาวะ[adj.] (banlunitiph) EN: FR: majeur
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams) FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
บอลหนึ่งหน่วย[n. exp.] (bøn neung n) EN: unit ball FR:
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranākān r) EN: grouping separated units together ; integration FR:
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด[TM] (Burīram Yūn) EN: Buriram United ; Buriram United F.C. FR: Buriram United
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty ; cattie ; chang ; [unit of weight equal to 600 grams] FR: chang [m] ; [unité de poids équivalant à 600 gr.]
ชั่ง[n.] (chang) EN: chang ; [unit of money equivalent to 80 baht] FR: chang [m] ; [unité monétaire équivalant à 80 bahts]
ชั่งหลวง[n.] (changlūang) EN: chang luang ; [unit of weight equal to 600 grams] FR:
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด[TM] (Chēffil Yūn) EN: Sheffield United FR:
เชื่อมโยง[v.] (cheūam yōng) EN: link ; link up ; unite ; tie together ; connect FR: connecter
ชี้ช่อง[v.] (chīchǿng) EN: tip off ; advise ; indicate the opportunity FR:
โชดึก[n.] (chōdeuk) EN: head of the Chinese community FR:
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ō) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
โชมโรม[n.] (chōmrōm) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity ; seize the occasion ; avail oneself of the opportunity ; take advantage of the situation FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion ; saisir l'opportunité ; sauter sur l'occasion ; saisir une chance
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมชนแออัด[n. exp.] (chumchon aē) EN: slum ; crowded community FR: bidonville [m] ; communauté surpeuplée [f]
ชุมชนบ้านบาตร[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bat Community ; Monk's Bowl Village FR:
ชุมชนบ้านบุ[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bu Community FR:
ชุมชนชาวจีน[n. exp.] (chumchon ch) EN: Chinese community FR: communauté chinoise [f]
ชุมชนนิยม[n.] (chumchonniy) EN: comunitarian FR: communautarisme [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob FR: communauté [f] ; foule [f]
ได้ช่อง[v. exp.] (dāi chǿng) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening FR:
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity FR:
ดันดี ยูไนเต็ด[TM] (Dandī Yūnai) EN: Dundee United FR: Dundee United [m]
ดินดำ[n.] (dindam) EN: gunpowder ; explosive ammunition FR: poudre [m] ; explosif [m]
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance FR:
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Sahar) EN: United States dollar ; U.S. dollar ; American dollar FR: dollar américain [m] ; dollar [m]

*unit* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusatzgerät {n}accessory unit
Wohneinheit {f}accommodation unit
Adapter {m}adapter unit
Aggregat {n} [techn.]unit
Flughafenpolizeieinheit {f}airport police unit
Rechenwerk {n}ALU : arithmetic logic unit
Munitionskasten {m}ammunition box; ammunition depot
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit
Rechenwerk {n}arithmetic unit
Rüstungsfabrik {f}armament factory; munition plant
Kernmunition {f}; panzerbrechende Munition
Sprachausgabeeinheit {f}audio reponse unit
Durchschnitts-Stückkosten {pl}average unit cost
Balgenauszug {m}bellows unit
Binär-Ausgabeeinheit {f}binary output unit
Binär-Eingabeeinheit {f}binary input unit
Bombenräumtrupp {m} [mil.]bomb disposal unit
Bereichsleiter {m}business unit manager
Broteinheit {f}carbohydrate exchange [Br.]; bread unit [Am.]
Chancengleichheit {f}equal opportunities
Kälteaggregat {n}chiller unit
Kampfverband {m}combat unit
Betriebsstätte {f}commercial unit
Kommunikationszentrum {n} (einer Stadt)community centre; community center [Am.]
Komponentenbezeichung {f}component identification; unit identification
Druckluftanlage {f}compressor unit
Reglerentwurf {m}control unit design
Sozialwohnung {f}council flat; council house [Br.]; municipal housing unit [Am.]
ZE : Zentraleinheit {f} eines RechnersCPU : central processing unit
Tatortwagen {m}crime scene unit
Verzögerungseinheit {f}delay unit
Digital-Ausgabeeinheit {f}digital output unit
Digital-Eingabeeinheit {f}digital input unit
Anzeigegerät {n}display unit; indicator; display equipment; indicating equipment
Dosiereinheit {f}dosing unit
Wirtschaftsgemeinschaft {f}economic community
Netzersatz {m}emergency generating unit
Notfalleinheit {f}emergency service unit
Europäisches Gemeinschaftsrecht {n}European Community Law

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unit*
Back to top