ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yankee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yankee*, -yankee-

yankee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yankee (n.) ชาวอเมริกัน
Yankee (n.) คนอเมริกัน See also: พวกแยงกี้ Syn. American, westerner
English-Thai: HOPE Dictionary
yankee(แยง'คี) n. ชาวอเมริกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But we won't let the Yankee imperialist bastards... tell us what to do!{\cHFFFFFF}แต่เราจะไม่ยอมให้ แยงกี้ไอ้จักรวรรดินิยม ... {\cHFFFFFF}บอกเราว่าจะทำอย่างไร!
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง...
You should get in touch with Yankee Hank.คุณควรไปติดต่อกับแยงกี้แฮงค์
He just received his yankee white clearance and was major Kerry's backup. The major has the flu.แต่เอาเลย เชิญเลย เสียเวลาตรวจโน่น ตรวจนี่ซ้ำเหมือนหมอดัคกี้อะไร ของคุณ
Tomorrow morning at 0500 hours, we will be taking a position at Yankee Station.5 นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้เราจะถึงสถานีแยงกี
"A connecticut yankee in king Arthur's court.""อะ คอนเนกติกัต แยงกี้ อิน คิง อาเธอร์ส คอร์ด"
It's the Foxtrot Yankee 5-3-0... copy?Foxtrot yankee 5-3-0 ทราบแล้วเปลี่ยน
I'm a real Yankee Doodle boy!ผมเด็กอเมริกาของแท้นะ!
Jeff and Britta did, uh, the Yankee doodle.ตอนที่เจฟกับบริตต้าทำ Yankee Doodle กัน
Nobody just ends up at the Yankee Pedlar.คงไม่มีใครต้องมาจบลงที่แยงกี้เพดล่าร์นี่หรอก
Interior. Yankee pedophile.ภายในโรงแรมแยงกี้ เพ็ดโดฟิล
You bought coffee, Yankee tickets --นายซื้อกาแฟ, ตั๋วทีมแยงกี้--

yankee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメ公[アメこう, ame kou] (n) (col) American person; Yankee
イエローヤンキー[, iero-yanki-] (n) yellow Yankee
ヤンキー[, yanki-] (n) (1) Yankee; (2) (sl) delinquent (youth); delinquency; (P)
ヤンキーイズム[, yanki-izumu] (n) Yankeeism

yankee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nordstaatler {m}yankees

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yankee
Back to top