ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vindictive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vindictive*, -vindictive-

vindictive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vindictive (adj.) ที่มีใจพยาบาท See also: อาฆาต Syn. revengeful
English-Thai: Nontri Dictionary
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vindictive damagesค่าเสียหายที่เพิ่มเพื่อลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However a new magistrate volunteered to came to the village and he heard from Arang's vindictive spirits that she had been raped and killed,อย่างไรก็ตาม มีผู้พิพากษาใหม่ อาสาไปที่หมู่บ้าน และ เขาได้รับรู้เรื่องจาก วิญญาณที่โกรธแค้นของอแรง ว่าหล่อนถูกข่มขืนและฆ่า
The last time we were together were you stupid enough to get pregnant have the baby and being the vindictive woman that you are come and drop it outside my door?เธอโง่ ตั้งท้อง มีลูกและแก้แค้น โดยทิ้งลูกไว้ที่ประตูบ้านผม?
Maybe we're both the vindictive type.บางที่เราทั้งสองอาจเป็นพวกชอบแก้แค้น
They are vindictive and they are aggressiveพวกเขาแก้แค้น พวกเขารุนแรง
I guess I was wrong about her being a vindictive harpy.ฉันว่าฉันผิดเอง ที่ทำให้เธอเป็นตัวฮาร์ปี้ ใจพยาบาท
He's a vindictive little bastard, my brother.เขาเป็นพวกแค้นนี้ต้องชำระ พี่ชายฉัน
And I've often admired the craven heartlessness of your pointless, vindictive back-stabbing.ชั้นล่ะชื่นชอบความเลือดเย็นแต่ขี้ขลาด ประเภทแก้แค้นแบบแทงข้างหลังแต่งี่เง้าสิ้นดีของเธอซะจริงๆ
You vindictive bitch.เธอมันยัยตัวร้ายจอมพยาบาท
She was a cruel and vindictive woman, willing to do anything just... to get her way.เธอโหดร้าย อาฆาต จัดการทุกอย่าง ที่ขวางทางเธอ
Because you're vindictive and petty.เพราะคุณมันจอมอาฆาต แล้วก็ใจแคบ
So call me a woman scorned or a vindictive bitch or whatever label suits your story, but I thought I was his one true love, and he ripped my heart out.เพราะฉะนั้นดูถูกฉันสิ่ เรียกฉันว่านังผู้หญิงใจมาร หรืออะไรก็ตามตามที่พวกคุณได้ยินมา แต่ฉันก็เคยคิดว่า ฉันคือรักแท้ของเค้า
I mean, no one tells me how I live my life, no one tells me who I love, especially not some vindictive prehistoric witch and definitely not the universe, and I'm not gonna let someone else's ideaไม่มีใครจะบอกฉันได้ว่าจะใช้ชีวิตยังไง ไม่มีใครบอกว่าฉันควรจะรักใคร โดยเฉพาะยัยแม่มดขี้อิจฉา จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์

vindictive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful

vindictive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีความแค้นในใจ[adj.] (mī khwām kh) EN: vengeful ; vindictive FR:
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
พยาบาท[adj.] (phayābāt) EN: vindictive FR:
ผูกพยาบาท[adj.] (phūk phayāb) EN: vindictive ; vengeful FR: vengeur
ศาพระ[adj.] (sāphara) EN: cruel ; atrocious ; vindictive FR:
ถือพยาบาท[v. exp.] (theū phayāb) EN: bear a grudge (against) ; be vindictive FR:
ความพยาบาท[n.] (khwām phayā) EN: ill will ; malice ; vindictiveness ; vengefulness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vindictive
Back to top