ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*speaker*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น speaker, -speaker-

*speaker* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loudspeaker (n.) เครื่องกระจายเสียง See also: ลำโพง
loundspeaker (n.) เครื่องขยายเสียง See also: ไมโครโฟน, ไมค์ Syn. sound transmitter, amplifier
magnetic speaker (n.) ลำโพงวิทยุ
native speaker (n.) เจ้าของภาษา
public speaker (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. rhetorician
speaker (n.) ผู้พูด See also: ผู้กล่าว Syn. orator, lecturer, preacher
speaker (n.) เครื่องขยายเสียง See also: ลำโพง Syn. amplifier
speakership (n.) การแสดงสุนทรพจน์
stereo speaker (n.) เครื่องขยายเสียง Syn. amplifying mechanism
English-Thai: HOPE Dictionary
loudspeaker(เลา'สพีคเคอะ) n. เครื่องขยายเสียง
speaker(สพี'เคอะ) n. ผู้พูด,ผู้บรรยาย,ประธานสภานิติบัญญัติ,เครื่องขยายเสียง,หนังสือฝึกพูด., See also: speakership n., Syn. lecturer,orator
English-Thai: Nontri Dictionary
loudspeaker(n) ลำโพง
speaker(n) ผู้พูด,โฆษก,พิธีกร,ผู้บรรยาย,ลำโพงวิทยุ,ประธาน,การแสดงสุนทรพจน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Speakerประธานสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guest Speakersวิทยากร [การแพทย์]
loudspeaker [speaker]ลำโพงเสียง, อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
speakerลำโพงเสียง, ดู  loudspeaker   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกลำโพง (n.) loudspeaker See also: megaphone Syn. ลำโพง
ประธานรัฐสภา (n.) Speaker of Parliament See also: President of the National Assembly
ผู้กล่าว (n.) speaker Syn. ผู้พูด, โฆษก
ผู้กล่าว (n.) speaker Syn. ผู้พูด, ผู้ชี้แจง
ผู้พูด (n.) speaker See also: spokesman, orator Ops. ผู้ฟัง
ภาษก (n.) speaker Syn. ผู้พูด, โฆษก, ผู้กล่าว
ลำโพง (n.) loudspeaker See also: megaphone Syn. เครื่องขยายเสียง
วาที (n.) speaker Syn. ผู้พูด, ผู้กล่าว, ผู้ชี้แจง
เจ้าของภาษา (n.) native speaker
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You still can't understand English speakers easily?คุณยังคงไม่สามารถเข้าใจที่เจ้าของภาษาพูดได้โดยง่ายใช่ไหม?
It's impossible to speak English like a native speakerมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดภาษาอังกฤษอย่างคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาแต่เกิด
Is it difficult for you to understand native speakers?เป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะเข้าใจเจ้าของภาษาพูดใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Over speaker) '# I'll make a point of taking her away from youฉันจะทำให้จุดที่จะพาเธอ ออกไปจากคุณ
I once rented some column speakers from you... for my band-ครั้งหนึ่งผมเช่าเครื่องขยายเสียงจากคุณ สำหรับวงของผม เตอะ บลูส บรัเดอส
Our speaker this evening has been a lone courageous voice.ปาฐกเราวันนี้ได้ต่อสู้มาอย่างกล้าหาญ
[ Loudspeaker ] Achtung, dieser Zug faehrt jetzt ab. Is he on the list ? Yes, sir.เขาอยู่ในรายชื่อมั้ย
[ Man Over Loudspeaker ] Attention, attention.ฟังทางนี้... ฟังทางนี้...
RECEPTIONIST [OVER SPEAKER]: Dr. Farber, Jason Greenspan's gagging.หมอฟาเบอร์ เจซี่ กรีน ปากสั่นแล้วค่ะ
Take me offthe speaker. These are house seats.ปิดลำโพงไม่ได้เหรอ บอกหรือเปล่าว่าที่นั่งติดเวที
Um, we´ve combined a few classes today here for the seminar, and hopefully, the speaker will be here any minute now.เรารวมวิชาต่างๆไว้ด้วยกันเพื่อจัดสัมนา และหวังว่าวิทยากรจะมาถึงเร็วๆนี้
And our next speaker will be Ty Ventura.And our next speaker will be Ty Ventura.
With some of the best speakers in history... a paper clip.เหมือนยอดนักพูดบางคน ในประวัติศาสตร์ คลิปหนีบกระดาษ
(On speakers) Bye bye baby, baby goodbyeลาก่อน ลาก่อน ที่รักจ๋า ลาก่อน
I was assisting Morgan then so it was over the speakerphone for all the team to hearเลยกลายเป็นว่าต้องคุยผ่านลำโพง ได้ยินกันหมดทั้งห้อง

*speaker* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 口齿伶俐 / 口齒伶俐] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab
喇叭[lǎ ba, ㄌㄚˇ ㄅㄚ˙, 喇叭] loudspeaker; trumpet
佩洛西[Pèi luò xī, ㄆㄟˋ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧ, 佩洛西] Nancy Pelosi (1940-), US Democrat politician from California, speaker of US House of Representatives from 2007
说客[shuì kè, ㄕㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, 说客 / 說客] persuasive speaker (often derogatory); the gift of the gab
少见[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 少见 / 少見] rare; not familiar (to the speaker); sth rarely experience; hard to see
国会议长[guó huì yì zhǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄓㄤˇ, 国会议长 / 國會議長] Speaker of the House
议长[yì zhǎng, ㄧˋ ㄓㄤˇ, 议长 / 議長] speaker (of a legislative assembly)
音响[yīn xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, 音响 / 音響] speakers or speaker (electronic); acoustics; sound field (in a room or theater)
拙嘴笨舌[zhuō zuǐ bèn shé, ㄓㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, 拙嘴笨舌] lit. clumsy mouth and broken tongue (成语 saw); awkard speaker
笨嘴拙腮[bèn zuǐ zhuō sāi, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄓㄨㄛ ㄙㄞ, 笨嘴拙腮] clumsy in speech; awkward; poor speaker
演说者[yǎn shuō zhě, ㄧㄢˇ ㄕㄨㄛ ㄓㄜˇ, 演说者 / 演說者] orator; speaker
扬声器[yáng shēng qì, ㄧㄤˊ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 扬声器 / 揚聲器] speaker

*speaker* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
アラームスピーカ[, ara-musupi-ka] (n) {comp} audible alarm speaker
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
ウーハー;ウーファー[, u-ha-; u-fa-] (n) woofer (speaker system)
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information
コーンスピーカー[, ko-nsupi-ka-] (n) cone speaker
コアキシャルスピーカー[, koakisharusupi-ka-] (n) coaxial loudspeaker
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P)
サブウーファー;サブウーハー[, sabuu-fa-; sabuu-ha-] (n) subwoofer (speaker system)
セム人[セムじん, semu jin] (n) Semite (speaker of a semitic language, esp. Jews and Arabs)
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P)
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.)
マグネチックスピーカー[, magunechikkusupi-ka-] (n) (abbr) electromagnetic loudspeaker
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.)
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!"
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride
ラウドスピーカー[, raudosupi-ka-] (n) loudspeaker; (P)
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P)
其の[その, sono] (adj-pn) (1) (uk) (See 何の・どの,此の,其れ・1,彼の) that (something or someone distant from the speaker, close to the listener; actions of the listener, or ideas expressed or understood by the listener); the; (int) (2) um...; er...; uh...; (P)
其方[そちら(P);そっち(P);そなた;そち, sochira (P); socchi (P); sonata ; sochi] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,彼方・あちら・1) that way (direction distant from the speaker, close to the listener); (2) there (place distant from the speaker, close to the listener); (3) that one (something close to the listener); (4) (See 汝・そなた) you; your family; (5) that person (someone close to the listener); (P)
出前講師[でまえこうし, demaekoushi] (n) lecturer on demand; guest speaker on demand
口裏;口占;口うら[くちうら, kuchiura] (n) (1) (esp. 口裏) determining a speaker's true or hidden meaning; determining a speaker's intentions from his manner of speech; (2) (arch) (esp. 口占) divining good or bad luck from listening to someone
場繋ぎ;場つなぎ[ばつなぎ, batsunagi] (n) filling in (e.g. between speakers at a meeting, acts at a show); material used to fill in (between speeches at a meeting, etc.); anecdote
尊大語[そんだいご, sondaigo] (n) (hon) speech used by the speaker to convey the social stature between the speaker and listener; language conveying that the speaker is of greater social status than the listener
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P)
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何処,此処,其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P)
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P)
待遇表現[たいぐうひょうげん, taiguuhyougen] (n) attitudinal expression (indicating the speaker's respect, contempt, etc. for the listener or the person being discussed)
拡声設備[かくせいせつび, kakuseisetsubi] (n) loudspeaker system; PA system
拡音設備[かくおんせつび, kakuonsetsubi] (n) (music) speaker system; PA system
斯う[こう, kou] (adv) (1) (uk) (See ああ,然う,如何・どう) in this way (used for something or someone close to the speaker, including the speaker himself, or for the opinions of the speaker); thus; such; (int) (2) uh... (interjection used as a verbal pause); (P)
此処(P);此所;茲;爰[ここ, koko] (n) (1) (uk) (See 何処,其処,彼処) here (place physically close to the speaker, place pointed by the speaker while explaining); this place; (2) (See 今迄) these last (followed by a duration noun and a past sentence
演者[えんじゃ, enja] (n) (1) presenter; speaker; (2) performer; actor
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb)
講演者[こうえんしゃ, kouensha] (n) lecturer; speaker
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スピーカ[すぴーか, supi-ka] speaker

*speaker* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกลำโพง[n. exp.] (døk lamphōn) EN: loudspeaker ; woofer FR: haut-parleur [m]
ไฮด์ปาร์ก[n.] (hai pāk) EN: speaker haranguing a crowd FR:
เจ้าของภาษา[n. exp.] (jaokhøng ph) EN: native speaker FR:
กถึก[n.] (katheuk) EN: speaker FR:
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
เครื่องขยายเสียง[n.] (khreūang kh) EN: amplifier microphone ; amplifier ; loud-speaker ; power amp ; amp FR: amplificateur [m] ; ampli [m] (fam.) ; haut-parleur [m]
เครื่องกระจายเสียง[n. exp.] (khreūang kr) EN: loudspeaker FR:
คุยสนุก[v. exp.] (khui sanuk) EN: enjoy talking ; be a good speaker FR:
ลำเลิก[v.] (lamloēk) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker FR: se vanter de ses bienfaits
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]
มีคารมคมคาย[adj.] (mī khārom k) EN: good talker ; astute speaker ; clever speaker FR: beau parleur
นักพูด[n. exp.] (nak phūt) EN: orator ; expert speaker ; good speaker FR: orateur [m] ; tribun [m]
ปาฐก[n.] (pāthok) EN: lecturer ; speaker FR: conférencier [m] ; conférencière [f]
ภาณี[n.] (phānī) EN: speaker FR:
ภาษก[n.] (phāsok) EN: speaker FR:
ผู้กล่าว[n.] (phū klāo) EN: speaker FR:
ผู้พูด[n.] (phū phūt) EN: speaker FR: orateur [m] ; locuteur [m]
ผู้ประกาศ[n. exp.] (phū prakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
พูดคนเดียว[v. exp.] (phūt khon d) EN: speak alone ; be the only one to speak ; be the sole speaker ; be the only speaker FR: être le seul à parler
ประธานรัฐสภา[n. prop.] (Prathān Rat) EN: Parliament President ; speaker of Parliament FR: président du Parlement [m]
ประธานสภาผู้แทนราษฎร[n. prop.] (Prathān Sap) EN: House Speaker FR:
ประธานวุฒิสภา[n. prop.] (Prathān Wut) EN: Senate Speaker FR:
ระบบเสียงประกาศ[n. exp.] (rabop sīeng) EN: speaker ; sound system FR:
สปีกเกอร์[n.] (sapīkkoē) EN: speaker FR:
ไทยสยาม[n. prop.] (Thai Sayām) EN: Thai speakers FR: thaïophones [mpl] ; siamophones [mpl]
ธรรมวาที[n.] (thammawāthī) EN: one who speaks according to the Dhamma ; speaker of the doctrine ; speaker of the rightful things. FR:
วาที[n.] (wāthī) EN: speaker ; explainer ; debater ; arguer FR: interlocuteur [m]
วิทยากร[n.] (witthayākøn) EN: lecturer ; speaker FR:
วิทยากรรับเชิญ[n. exp.] (witthayākøn) EN: guest speaker FR:

*speaker* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhörlautsprecher {m}control loudspeaker
Lautsprecheranlage {f} | integrierte Lautsprecheranlage | öffentliche Lautsprecheranlageloudspeaker system | integrated loudspeaker | public address system
Muttersprachler {m}native speaker
Volksredner {m}popular speaker
Parlamentspräsident {m}Speaker of the parliament

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *speaker*
Back to top