ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-speaker-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น speaker, *speaker*,

-speaker- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our speaker this evening has been a lone courageous voice.ปาฐกเราวันนี้ได้ต่อสู้มาอย่างกล้าหาญ
Um, we´ve combined a few classes today here for the seminar, and hopefully, the speaker will be here any minute now.เรารวมวิชาต่างๆไว้ด้วยกันเพื่อจัดสัมนา และหวังว่าวิทยากรจะมาถึงเร็วๆนี้
And our next speaker will be Ty Ventura.And our next speaker will be Ty Ventura.
Yes, sir. Speaker phone.ได้ครับท่าน เปิดลำโพงโทรศัพท์
You now on speaker phone with your children.ตอนนี้ฉันคุยกับลูกๆของแกอยู่ พูดอะไรหน่อยสิ
I've got the CDC, Homeland and the joint chiefs for you on speaker 10.และหัวหน้าผู้ประสานงานที่ลำโพง 10
After it was clear the Southern Democrats that were still against impeachment had had the screws put on them by the Speaker of the House.หลังจากมีความชัดเจนจากสาย เดโมแครตทางภาคใต้ ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม แล้วมีการสวนพวกนั่นกลับ โดยโฆษกทำเนียบ
What about the Speaker of the House?แล้วท่านประธานสภาล่ะ
The speaker of the assembly. He has the power.ประธานสภาผู้แทน เขามีอำนาจพอ
The speaker is former judge, Tsuda Yoshikazu-shi.ผู้บรรยายคืออดีตผู้พิพากษา,ซึดะ โยชิกาซุ
Direct line is up. Speaker will allow everyone to listen in, but only you'll be able to talk to him using that.ทุกคนได้ยินคุณพูด แต่เขาไม่ได้ยินเราพูด นอกจากคุณคนเดียว
You need a speaker more like, well, me.คุณอยากได้คนพูดแบบ ฉันเป็นต้น

-speaker- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 口齿伶俐 / 口齒伶俐] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab
佩洛西[Pèi luò xī, ㄆㄟˋ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧ, 佩洛西] Nancy Pelosi (1940-), US Democrat politician from California, speaker of US House of Representatives from 2007
说客[shuì kè, ㄕㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, 说客 / 說客] persuasive speaker (often derogatory); the gift of the gab
国会议长[guó huì yì zhǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄓㄤˇ, 国会议长 / 國會議長] Speaker of the House
议长[yì zhǎng, ㄧˋ ㄓㄤˇ, 议长 / 議長] speaker (of a legislative assembly)
音响[yīn xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, 音响 / 音響] speakers or speaker (electronic); acoustics; sound field (in a room or theater)

-speaker- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
アラームスピーカ[, ara-musupi-ka] (n) {comp} audible alarm speaker
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information
コーンスピーカー[, ko-nsupi-ka-] (n) cone speaker
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P)
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P)
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!"
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P)
出前講師[でまえこうし, demaekoushi] (n) lecturer on demand; guest speaker on demand
尊大語[そんだいご, sondaigo] (n) (hon) speech used by the speaker to convey the social stature between the speaker and listener; language conveying that the speaker is of greater social status than the listener
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P)
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何処,此処,其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P)
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P)
拡音設備[かくおんせつび, kakuonsetsubi] (n) (music) speaker system; PA system
斯う[こう, kou] (adv) (1) (uk) (See ああ,然う,如何・どう) in this way (used for something or someone close to the speaker, including the speaker himself, or for the opinions of the speaker); thus; such; (int) (2) uh... (interjection used as a verbal pause); (P)
此処(P);此所;茲;爰[ここ, koko] (n) (1) (uk) (See 何処,其処,彼処) here (place physically close to the speaker, place pointed by the speaker while explaining); this place; (2) (See 今迄) these last (followed by a duration noun and a past sentence
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb)
講演者[こうえんしゃ, kouensha] (n) lecturer; speaker
議長[ぎちょう, gichou] (n) chairman; speaker (e.g. of assembly); president (e.g. of council, senate, etc.); moderator (e.g. of a newsgroup); (P)
遠称[えんしょう, enshou] (n) {ling} distal pronoun (indicating distance from both speaker and listener, i.e. are, asoko, achira)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スピーカ[すぴーか, supi-ka] speaker

-speaker- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฮด์ปาร์ก[n.] (hai pāk) EN: speaker haranguing a crowd FR:
เจ้าของภาษา[n. exp.] (jaokhøng ph) EN: native speaker FR:
กถึก[n.] (katheuk) EN: speaker FR:
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
คุยสนุก[v. exp.] (khui sanuk) EN: enjoy talking ; be a good speaker FR:
ลำเลิก[v.] (lamloēk) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker FR: se vanter de ses bienfaits
มีคารมคมคาย[adj.] (mī khārom k) EN: good talker ; astute speaker ; clever speaker FR: beau parleur
นักพูด[n. exp.] (nak phūt) EN: orator ; expert speaker ; good speaker FR: orateur [m] ; tribun [m]
ปาฐก[n.] (pāthok) EN: lecturer ; speaker FR: conférencier [m] ; conférencière [f]
ภาณี[n.] (phānī) EN: speaker FR:
ภาษก[n.] (phāsok) EN: speaker FR:
ผู้กล่าว[n.] (phū klāo) EN: speaker FR:
ผู้พูด[n.] (phū phūt) EN: speaker FR: orateur [m] ; locuteur [m]
ผู้ประกาศ[n. exp.] (phū prakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
พูดคนเดียว[v. exp.] (phūt khon d) EN: speak alone ; be the only one to speak ; be the sole speaker ; be the only speaker FR: être le seul à parler
ประธานรัฐสภา[n. prop.] (Prathān Rat) EN: Parliament President ; speaker of Parliament FR: président du Parlement [m]
ประธานสภาผู้แทนราษฎร[n. prop.] (Prathān Sap) EN: House Speaker FR:
ประธานวุฒิสภา[n. prop.] (Prathān Wut) EN: Senate Speaker FR:
ระบบเสียงประกาศ[n. exp.] (rabop sīeng) EN: speaker ; sound system FR:
สปีกเกอร์[n.] (sapīkkoē) EN: speaker FR:
ธรรมวาที[n.] (thammawāthī) EN: one who speaks according to the Dhamma ; speaker of the doctrine ; speaker of the rightful things. FR:
วาที[n.] (wāthī) EN: speaker ; explainer ; debater ; arguer FR: interlocuteur [m]
วิทยากร[n.] (witthayākøn) EN: lecturer ; speaker FR:
วิทยากรรับเชิญ[n. exp.] (witthayākøn) EN: guest speaker FR:

-speaker- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muttersprachler {m}native speaker
Volksredner {m}popular speaker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -speaker-
Back to top