ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amplifier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amplifier*, -amplifier-

amplifier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amplifier (n.) เครื่องขยายเสียง Syn. stereo speaker, amplifying mechanism
English-Thai: HOPE Dictionary
amplifier(แอม' พลิไฟเออะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ขยายใหญ่, เครื่องขยายเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
amplifier(n) เครื่องขยายเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amplifierเครื่องขยาย, วงจรขยาย, ตัวขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amplifierเครื่องขยายเสียง , เครื่องขยายเสียง มักเขียน แอมปลิไฟร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องกระจายเสียง (n.) amplifier Syn. เครื่องขยายเสียง
เครื่องขยายเสียง (n.) amplifier microphone See also: amplifier, loud-speaker Syn. เครื่องกระจายเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Try this tube amplifier made in Hong Kong, 10,000 onlyเครื่องนี้ทำมาจากฮ่องกง ราคา 10,000 เหรียญ
I had two drum sets in there, a guitar amplifier and a reel-to-reel and no bed.แล้วก็มีกลองสองชุดในนั้น มีตู้แอมป์กีตาร์ เครื่องบันทึกเสียงแบบเทปรีล ไม่มีที่นอนหรอก
Now he's starting to increase a vibrato on his amplifier.ตอนนี้เขาจะเริ่มเพิ่ม วิบราโต้ที่แอมป์ของเขา
He's got a lot of stuff-- like guitars and amplifiers.เพราะเขามีของเยอะแยะ เช่น กีต้าร์ และ ตู้แอม
Somehow he bound the spirits of the dead to their bodies, yes as an amplifier, probably through some form of ritual or desecration.บางที เขาเชื่อม วิญญาณกับศพของวิญญาณเหล่านั้น - ใช่ เหมือนเครื่องขยายเสียง คือผ่านพิธีกรรมที่ต่ำช้า
They'll build you more amplifiers.พวกเขาจะสร้าง เครื่องขยายสัญญาณให้คุณ
You gave me the pendants and the amplifiers.คุณให้จี้กับเครื่องขยายพลังงานกับผมแล้ว

amplifier ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放大器[fàng dà qì, ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 放大器] amplifier
模拟放大器[mó nǐ fàng dà qì, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 模拟放大器 / 模擬放大器] analog amplifier
系列放大器[xì liè fàng dà qì, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, 系列放大器] series amplifier

amplifier ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog input channel amplifier
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier
アンプリファイアー;アンプリファイア[, anpurifaia-; anpurifaia] (n) amplifier
オーディオアンプ[, o-deioanpu] (n) audio amp; audio amplifier
オペアンプ[, opeanpu] (n) (abbr) operational amplifier
ギターアンプ[, gita-anpu] (n) guitar amplifier
パワーアンプ[, pawa-anpu] (n) (abbr) power amplifier
プッシュプル増幅器[プッシュプルぞうふくき, pusshupuru zoufukuki] (n) push-pull amplifier
演算増幅器[えんざんぞうふくき, enzanzoufukuki] (n) {comp} operational amplifier
アンプ[, anpu] (n) (1) amp; ampere; (2) (abbr) (See アンプリファイアー) amplifier; (P)
プリアンプ[, purianpu] (n) (abbr) pre-amplifier
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier
マルチレンジ増幅器[まるちれんじぞうふくき, maruchirenjizoufukuki] multirange amplifier
増幅器[ぞうふくき, zoufukuki] amplifier
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier
演算増幅器[えんざんぞうふくき, enzanzoufukuki] operational amplifier
絶縁増幅器[ぜつえんぞうふくき, zetsuenzoufukuki] isolated amplifier
非絶縁増幅器[ひぜつえんぞうふくき, hizetsuenzoufukuki] non-isolated amplifier

amplifier ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger ; dilate FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre ; augmenter ; élargir
ขยายความถี่เสียง[v. exp.] (khayāi khwā) EN: amplify (the sound) FR: amplifier le son
ขยายเสียง[v.] (khayāi sīen) EN: amplify a sound FR: amplifier le son
เครื่องขยาย[n. exp.] (khreūang kh) EN: amplifier FR: amplificateur [m]
เครื่องขยายเสียง[n.] (khreūang kh) EN: amplifier microphone ; amplifier ; loud-speaker ; power amp ; amp FR: amplificateur [m] ; ampli [m] (fam.) ; haut-parleur [m]
ตัวขยายสัญญาณ[n. exp.] (tūa khayāi ) EN: amplifier FR: amplificateur [m]
ขยายความ[v. exp.] (khayāi khwā) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate FR: amplifier

amplifier ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Audioverstärker {m}audio amplifier
Zündverstärker {m} [auto]ignition amplifier
Messverstärker {m}measurement amplifier
Operationsverstärker {m}computing amplifier
Drehmomentverstärker {m}torque amplifier
Verstärkerbaugruppe {f}amplifier module
Verstärkerröhre {f}amplifier valve
Vorverstärker {m}preamplifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amplifier
Back to top