ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

megaphone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *megaphone*, -megaphone-

megaphone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
megaphone (n.) โทรโข่ง See also: เครื่องกระจายเสียง, เครื่องขยายเสียง Syn. bull horn, amplifier
megaphone (vi.) พูดผ่านโทรโข่ง See also: พูดผ่านเครื่องกระจายเสียง
megaphone (vt.) พูดผ่านโทรโข่ง See also: พูดผ่านเครื่องกระจายเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
megaphone(n) โทรโข่ง,แตรปากใหญ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตรฝรั่ง (n.) megaphone-shaped trumpet See also: clarion Syn. แตรลำโพง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm turning in my pom-poms and the megaphone that you got me.หนูมาเอาปอมปอมและโทรโข่ง ที่ครูให้หนู มาคืนครู
These are like megaphones.นี่มันก็เหมือนโทรโข่งนะ
Now I'd like you to pick up those pom-poms and that megaphone.ทีนี้ฉันอยากให้เธอหยิบปอมปอม และโทรโข่งนั่น

megaphone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传声筒[chuán shēng tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄊㄨㄥˇ, 传声筒 / 傳聲筒] loudhailer; megaphone; one who parrots sb; mouthpiece
扩音器[kuò yīn qì, ㄎㄨㄛˋ ㄑㄧˋ, 扩音器 / 擴音器] megaphone; microphone

megaphone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メガホン(P);メガフォン[, megahon (P); megafon] (n) megaphone; (P)
伝音器[でんおんき, den'onki] (n) megaphone; speaking tube; sound box
拡声機(P);拡声器[かくせいき, kakuseiki] (n) megaphone; bullhorn; loudhailer; (P)

megaphone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า megaphone
Back to top