ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spokesman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spokesman*, -spokesman-

spokesman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spokesman (n.) โฆษก See also: ผู้แถลง Syn. mouthpiece, delegate
English-Thai: HOPE Dictionary
spokesman(สโพค'ซฺเมิน) n. โฆษก,ผู้แถลง,ผู้แถลงแทน,ผู้แถลงข่าว pl. spokesmen
English-Thai: Nontri Dictionary
spokesman(n) ผู้แทน,โฆษก,ผู้แถลงข่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Mahatma Gandhi has become the spokesman for the conscience of all mankind."มหาตมะ คานธี เป็นตัวแทน ความรู้สึกรับผิดชอบของมนุษยชาติ
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป
A spokesman from Fairview Memorial Hospital says this latest death raises the total to seven.เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแฟร์วิวรายงานว่า มียอดผู้เสียชวิตล่าสุด 7 ราย
A spokesman released a statement ten minutes ago saying that the quarantine exercise will be for 24 hours...เขาแถลงการมาแล้ว เมื่อ 10 นาทีก่อน ว่ามีการการกักกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ภายใน 24 ชัวโมงนี้...
We're getting sketchy reports that bodies are still being discovered, but a spokesman for the military has assured us that the flu-like virus has been fully contained.เราขอสรุปอย่างสั้นๆว่า ยังคงตรวจพบศพอยู่ทั่วไป แต่ผู้สื่อข่าวของทหารได้ยืนยันว่า
A police spokesman says Miss Dobbs was a victim of a random and senseless act of violence.ลูกชายวัยสองขวบ ของเธอเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่บอกว่า
As we await an official announcement from the Vatican spokesman as to the exact nature of the threat and whether or not they are treating it as a credible danger...Dara มาหลังจากฉัน จะไม่ได้ที่นี่. เป็นความอัปยศเพื่อฆ่าเธอโดยการทรมาน. เป็นความอัปยศเพื่อฆ่าไม่มีเหตุผล.
According to a spokesman for the FAA.ตามที่โฆษก FAA ทบวงการบินพลเรือน ของสหรัฐอเมริกากล่าว
The white house spokesman called me out on national tv few hours after I was grabbed.โฆษกทำเนียบขาวเรียกหาฉัน ผ่านทางทีวีทั่วประเทศ ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ฉันถูกจับ
The presidential spokesman has yet to comment.โฆษกของประธานาธิบดี ยังไม่มีความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้
Now a White House spokesman confirms that the Vice President will be on hand.ซึ่งตอนนี้โฆษกทำเนียบขาวได้มีการแจ้งว่า รองประธานาธิบดีจะเป็นผู้กล่าวทักทายและต้อนรับการกลับบ้านของจ่าโบรดี้ด้วยตัวของท่านเอง
But, Jeff, that's a photo I gave our professor of me visiting Hawthorne Wipes' spokesman and rap artistแต่เจฟ นั่นเป็นรูปที่ฉันให้ศาสตราจารย์ ตอนที่ฉันไปเยี่ยม Sugar Cube ผู้เป็นโฆษกและศิลปินแร็ป

spokesman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代言人[dài yán rén, ㄉㄞˋ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 代言人] spokesman
新闻发言人[xīn wén fā yán rén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 新闻发言人 / 新聞發言人] spokesman

spokesman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポークスマン[, supo-kusuman] (n) spokesman; (P)
代弁者[だいべんしゃ, daibensha] (n) spokesman; mouthpiece
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P)

spokesman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าหน้า[n.] (jaonā) EN: agent ; front man ; spokesman FR: porte-parole [m]
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
ข้อศอกรัฐบาล[n. exp.] (khøsøk ratt) EN: government spokesman FR: porte-parole du gouvernement [m, f]
ปากเสียง[n.] (pāksīeng) EN: spokesman (for) ; voice (of) FR:
เป็นปากเป็นเสียง[v. exp.] (pen pāk pen) EN: be a spokesman (for) ; speak for FR:
ผู้แถลงการณ์[n. exp.] (phū thalaēn) EN: spokesman FR:
รองโฆษก[n. exp.] (røng khōsok) EN: spokesman FR: porte-parole [m]
ทนายหน้าหอ[n.] (thanāināhø) EN: majordomo ; head of servants ; butler ; chief steward ; spokesman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spokesman
Back to top