ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lecturer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lecturer*, -lecturer-

lecturer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lecturer (n.) ผู้บรรยาย
English-Thai: HOPE Dictionary
lecturer(เลค'เชอะเรอะ) n. ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงปาฐกถา
English-Thai: Nontri Dictionary
lecturer(n) องค์ปาฐก,ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lecturersวิทยากร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปาฐก (n.) lecturer See also: speaker
อาจารย์ผู้บรรยาย (n.) lecturer See also: instructor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Claire Ryan, 42, lecturer at NYU.แคลร์ ไรอัน อายุ 42 ปี สอนหนังสือที่ NYU
Celebrated author and lecturer.ผู้แต่งหนังสือและศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียง
I'm your guest lecturer, Dr. Sheldon Cooper.ผม ดร. เชลดอน คูเปอร์ เป็นผู้บรรยายรับเชิญ
I am university lecturer. I've got no money.ฉันเป็นแค่อาจารย์มหาวิทยาลัย ไม่มีเงินหรอกนะ

lecturer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讲师[jiǎng shī, ㄐㄧㄤˇ ㄕ, 讲师 / 講師] instructor; lecturer

lecturer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レクチャラー[, rekuchara-] (n) lecturer
代講[だいこう, daikou] (n,vs) substitute lecturing; substitute lecturer
出前講師[でまえこうし, demaekoushi] (n) lecturer on demand; guest speaker on demand
大学講師[だいがくこうし, daigakukoushi] (n) university lecturer; college lecturer
客員教員[かくいんきょういん, kakuinkyouin] (n) guest lecturer; guest teacher; visiting lecturer
常勤講師[じょうきんこうし, joukinkoushi] (n) (See 非常勤講師) (full-time) lecturer
専任講師[せんにんこうし, senninkoushi] (n) full-time lecturer; instructor
講師[こうし, koushi] (n) lecturer; (P)
講演者[こうえんしゃ, kouensha] (n) lecturer; speaker
非常勤講師[ひじょうきんこうし, hijoukinkoushi] (n) part-time lecturer; contract teacher

lecturer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master ; lecturer FR: professeur de faculté [m] ; professeur émérite [m] ; maître de conférence [m]
อาจารย์มหาวิทยาลัย[n. exp.] (ājān mahāwi) EN: lecturer FR: professeur d'université [m]
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbān) EN: lecturer ; instructor FR:
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
กถิกาจารย์[n.] (kathikājān) EN: lecturer FR:
ปาฐก[n.] (pāthok) EN: lecturer ; speaker FR: conférencier [m] ; conférencière [f]
ผู้บรรยาย[n. exp.] (phū banyāi) EN: narrator ; storyteller ; lecturer ; commentator FR: narrateur [m] ; commentateur [m]
วิทยากร[n.] (witthayākøn) EN: lecturer ; speaker FR:

lecturer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastdozent {m}guest lecturer; visiting lecturer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lecturer
Back to top