ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

preacher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *preacher*, -preacher-

preacher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preacher (n.) นักเทศน์ See also: ผู้แสดงธรรม Syn. evangelist, missionary
English-Thai: HOPE Dictionary
preacher(พรี'เชอะ) n. นักเทศน์,ผู้แสดงธรรม,ผู้สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยืดยาด)
English-Thai: Nontri Dictionary
preacher(n) พระ,ผู้สั่งสอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักเทศน์ (n.) preacher See also: missionary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ...
[ "Son Of A Preacher Man" ]["พระบุตรแห่งมนุษย์"]
Was the son of a preacher manเป็นบุตรชายของคนนักเทศน์
Was the son of a preacher man Yes, he wasเป็นบุตรชายของคนนักเทศน์ใช่เขาเป็น
Look, J.R., if I'm gonna be a preacher one day...นี่เจ.อาร์. ถ้าวันนึงพี่ได้เป็นนักบวช
Well, typically, we sit there and let the preacher preach, and eventually, our questions are answered, and no one is humiliated.แบบที่เราทำคือนั่งแล้วฟังพระเทศน์ ในที่สุดแล้วคำถามของเราก็จะได้รับการตอบ แล้วก็ไม่มีใครถูกทำให้ขายหน้า
And because vampires killed that preacher from the Fellowship of the Sun church and his wife and baby.แล้วแวมไพร์ก็เป็นคนฆ่าบาทหลวง เมีย แล้วก็ลูกแดงๆของเขาด้วย
I think that preacher laid the hands on you gave you a second life.ฉันว่านักเทศน์นั่นที่จับตัวเธอ ให้ชีวิตที่สองแก่เธอแน่
Go home, preacher boy.กลับบ้านไปซะ นักเทศน์
This is my version of a preacher cookie.นี่คือเรื่องราวของฉัน เกี่ยวกับคุกกี้พิชเชอร์
Preacher cookies get their name from the idea that if a preacher knocks on your door unexpectedly you can cook these up in a few minutes.คุกกี้พิชเชอร์ได้ ชื่อมาจากควมคิด มาจากผู้แสดงธรรมเสียงเคาะ ประตูของคุณอย่างไม่คาดคิด คุณสามารถปรุงอาหารเหล่านี้ขึ้น ในไม่กี่นาที
"The preacher preached two and a half hours\"หลวงผ่อเทศน์อยู่ 2 ชั่วโมงครึ่ง

preacher ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传道者[chuán dào zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, 传道者 / 傳道者] missionary; preacher

preacher ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宗教勧誘員[しゅうきょうかんゆういん, shuukyoukanyuuin] (n) door-to-door solicitor; door-to-door preacher
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication)
説教師[せっきょうし, sekkyoushi] (n) preacher
説教者[せっきょうしゃ, sekkyousha] (n) preacher
ドミニコ修道会[ドミニコしゅうどうかい, dominiko shuudoukai] (n) Dominican Order; Order of Preachers

preacher ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักเทศน์[n.] (nakthēt) EN: preacher ; sermon giver FR:
ธรรมกถึก[n.] (thammakathe) EN: preacher ; one who preaches the Doctrine FR:
ธรรมจาริก[n.] (thammajārik) EN: wandering Dhamma-preacher ; spiritual-welfare worker FR:
ธรรมทูต[n.] (thammathūt) EN: Dhamma-messenger ; Buddhist field-preacher ; Buddhist missionary FR:

preacher ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderprediger {m}itinerant preacher
Prediger {m}preacher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า preacher
Back to top