ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orator*, -orator-

orator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orator (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. public speaker, rhetorician
oratorical (adj.) เกี่ยวกับศิลปะในการพูดสุนทรพจน์
oratorically (adv.) อย่างใช้ถ้อยคำมากเกินไป Syn. wordily, lengthily, talkatively
oratorio (n.) เพลงยาวเนื้อหาจากพระคัมภีร์ Syn. hymn, paean
oratory (n.) ศิลปะในการพูดสุนทรพจน์ See also: ศิลปะในการแสดงคำปราศรัย Syn. rhetoric, eloquence
oratory (n.) ห้องสวดเล็กๆ ในโบสถ์
English-Thai: HOPE Dictionary
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
oratory(ออ'ระโทรี) n. ศิลปะการแสดงสุนทรพจน์,คำสุนทรพจน์,คำโวหาร,คำปราศรัย
English-Thai: Nontri Dictionary
orator(n) ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงสุนทรพจน์,นักพูด,นักโต้วาที,โจทก์
oratorical(adj) ในเชิงโวหาร,เกี่ยวกับการแสดงสุนทรพจน์
oratory(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,วาทศิลป์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orator, soapboxนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oratorsนักพูด [TU Subject Heading]
Oratoryวาทศิลป์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักพูด (n.) orator See also: expert speaker
lab (n.) ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory) See also: ห้องปฏิบัติการ
นิติเวช (n.) forensic laboratory
ห้องทดลอง (n.) laboratory See also: lab Syn. ห้องแลป
ห้องปฏิบัติการ (n.) laboratory Syn. ห้องทดลอง
ห้องปฏิบัติการ (n.) laboratory See also: lab Syn. ห้องทดลอง
ห้องปฏิบัติการวิจัย (n.) laboratory
ห้องแลป (n.) laboratory See also: lab
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (n.) laboratory instruments
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will attempt to curb my oratory and make my questions brief.{\cHFFFFFF}ฉันจะพยายามที่จะลดการปราศรัยของฉัน และทำให้ฉันคำถามสั้น ๆ
Collaboratorsผู้ที่แสดงเป็นผู้ช่วย
Frankenstein? He's in his laboratory. Where else?แฟรงเก้นสไตน์จะอยู่ไหนได้ นอกจากแล็บ
Sorry Steph, but you happen to be hooping in my laboratory(สาม ใส่เครื่องปรุงหลักๆ)
The Japanese Fishery Laboratory couldn't find out what kind of fish it is from.ห้องปฏิบัติการการประมงญี่ปุ่น ไม่สามารถให้คำตอบได้ มันคือปลาอะไร มาจากไหน
Wait. lt's his-- lt's his laboratory, isn't it?เดี๋ยวก่อน นี่เป็นห้องแล็บของเขาใช่ไหม
Sadler's laboratory.ห้องทดลองของแซดเลอร์
My laboratory was all around here.ห้องทำงานผมเคยอยู่แถวนี้แหละ
There's no need be afraid of a university laboratory.ห้องแล็ปของมหาลัยไม่มีอะไรน่ากลัวหรอก
Damon Clinical Laboratories was guilty of...ห้องทดลองทางการแพทย์เดมอนมีความผิด... .
They're in the test tubes and laboratories of the great industries.มันอยู่ในหลอดทดลองและห้องทดลอง ของอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่
They said they had modified this microbe in the laboratory and therefore it was an invention.พวกเขาบอกว่าดัดแปลงจุลินทรีย์นี้ขึ้นมาในห้องทดลอง ดังนั้นจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ สำนักงานสิทธิบัตรและรัฐบาลสหรัฐฯ

orator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西塞罗[Xī sāi luó, ㄒㄧ ㄙㄞ ㄌㄨㄛˊ, 西塞罗 / 西塞羅] Marcus Tullius Cicero (106-43 BC), famous Roman politician, orator and philosopher, murdered at the orders of Marc Anthony
布鲁克海文国家实验室[bù lǔ kè hǎi wén guó jiā shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 布鲁克海文国家实验室 / 布魯克海文國家實驗室] Brookhaven National Laboratory
布鲁克海文实验室[bù lǔ kè hǎi wén shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 布鲁克海文实验室 / 布魯克海文實驗室] Brookhaven National Laboratory
合作者[hé zuò zhě, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 合作者] co-worker; collaborator; also collaborator with the enemy
雄辩[xióng biàn, ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 雄辩 / 雄辯] eloquent; oratory; rhetoric
探索性[tàn suǒ xìng, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˋ, 探索性] exploratory
喷气推进实验室[Pēn qì Tuī jìn Shí yàn shì, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, 喷气推进实验室 / 噴氣推進實驗室] Jet Propulsion Laboratory
化验[huà yàn, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄢˋ, 化验 / 化驗] laboratory test
实验室[shí yàn shì, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, 实验室 / 實驗室] laboratory
实验室感染[shí yàn shì gǎn rǎn, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 实验室感染 / 實驗室感染] laboratory infection
烧瓶[shāo píng, ㄕㄠ ㄆㄧㄥˊ, 烧瓶 / 燒瓶] laboratory flask
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, 酝酿 / 醞釀] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions
古根罕喷喷气推进研究中心[Gǔ gēn hǎn pēn pèn qì tuī jìn yán jiū zhōng xīn, ㄍㄨˇ ㄍㄣ ㄏㄢˇ ㄆㄣ ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 古根罕喷喷气推进研究中心 / 古根罕噴噴氣推進研究中心] Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926); Guggenheim jet propulsion center (from 1943)
演说者[yǎn shuō zhě, ㄧㄢˇ ㄕㄨㄛ ㄓㄜˇ, 演说者 / 演說者] orator; speaker
雄辩家[xióng biàn jiā, ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 雄辩家 / 雄辯家] orator
爪牙[zhǎo yá, ㄓㄠˇ ㄧㄚˊ, 爪牙] pawn; lackey; accomplice (in crime); collaborator; henchman
二鬼子[èr guǐ zi, ㄦˋ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 二鬼子] traitor; collaborator with the enemy
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, 冼星海] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱
黄河大合唱[Huáng hé dà hé chàng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄉㄚˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, 黄河大合唱 / 黃河大合唱] Yellow river Oratorio (1939) by Xian Xinghai 冼星海

orator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL
オラトリオ[, oratorio] (n) oratorio (ita
コミュニケーション科学基礎研究所[コミュニケーションかがくきそけんきゅうしょ, komyunike-shon kagakukisokenkyuusho] (n) Communication Science Laboratories
コラボレーター[, korabore-ta-] (n) collaborator
ジェット推進研究所[ジェットすいしんけんきゅうしょ, jietto suishinkenkyuusho] (n) Jet Propulsion Laboratory; JPL
スカイラブ[, sukairabu] (n) Skylab; sky-laboratory
パナウェーブ研究所[パナウェーブけんきゅうじょ, panaue-bu kenkyuujo] (n) Pana-Wave Laboratory (Japanese religious organization)
ベル研究所[ベルけんきゅうしょ, beru kenkyuusho] (n) {comp} Bell laboratories
ホットラボ[, hottorabo] (n) (abbr) hot laboratory
ホットラボラトリー[, hottoraboratori-] (n) hot laboratory
メディアラボ[, medeiarabo] (n) {comp} Media Laboratory
ラット[, ratto] (n) (laboratory or pet) rat
ラブ(P);ラヴ(P)[, rabu (P); ravu (P)] (n,vs) (1) love; (n) (2) (ラブ only) (abbr) lab; laboratory; (P)
ラボ[, rabo] (n) (1) (abbr) laboratory; (2) language laboratory; (P)
共作者[きょうさくしゃ, kyousakusha] (n) coauthor; joint author; collaborator
共著者[きょうちょしゃ, kyouchosha] (n) collaborator; coauthor; joint author
大道演説[だいどうえんぜつ, daidouenzetsu] (n) street (soapbox) oratory; stump oratory
実験台[じっけんだい, jikkendai] (n) (1) laboratory testing bench; laboratory table; (2) subject of an experiment; (human) guinea pig
弁才[べんさい, bensai] (n) eloquence; oratorical talent
徳政[とくせい, tokusei] (n) benevolent rule; moratorium on debts
演説会[えんぜつかい, enzetsukai] (n) speech meeting; oratorical meeting; meeting to hear a speech
演説口調[えんぜつくちょう, enzetsukuchou] (n,adj-no) oratorical tone
研究室[けんきゅうしつ, kenkyuushitsu] (n) (1) laboratory; (2) seminar room; (3) professor's office; (P)
研究題目[けんきゅうだいもく, kenkyuudaimoku] (n) subject for study (inquiry, enquiry); laboratory subject
穿孔機;せん孔機[せんこうき, senkouki] (n) drill; perforator; (hole) puncher; keypunch
航空宇宙技術研究所[こうくううちゅうぎじゅつけんきゅうじょ, koukuuuchuugijutsukenkyuujo] (n) National Aerospace Laboratory; NAL
蝦蛄;青竜蝦[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (uk) mantis shrimp (any marine crustacean of order Stomatopoda, esp. the species Oratosquilla oratoria)
街頭演説[がいとうえんぜつ, gaitouenzetsu] (n) street oratory; soapbox speech
装飾家[そうしょくか, soushokuka] (n) decorator; ornamentalist
鑷子[せっし;ちょうし;ぢょうし, sesshi ; choushi ; dyoushi] (n) (See ピンセット) tweezers (esp. in a medical or laboratory setting); forceps
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL
試験機関[しけんきかん, shikenkikan] test laboratory

orator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักพูด[n. exp.] (nak phūt) EN: orator ; expert speaker ; good speaker FR: orateur [m] ; tribun [m]
นักพูดไฮด์ปาร์ค[n. exp.] (nak phūt Ha) EN: soapbox orator FR:
ช่างตกแต่ง[n. exp.] (chang tokta) EN: decorator FR: décorateur [m]
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill ; smooth talk FR: éloquence [f] ; rhétorique [f] ; argument [m]
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patiba) EN: laboratory ; lab ; operation room FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องปฏิบัติการเคมี[n. exp.] (hǿng patiba) EN: chemestry laboratory FR: laboratoire de chimie [f]
ห้องปฏิบัติการกลาง[n. exp.] (hǿng patiba) EN: central laboratory FR: laboratoire central [m]
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์[n. exp.] (hǿng patiba) EN: medical laboratory FR: laboratoire médical [m]
ห้องปฏิบัติการทางภาษา[n. exp.] (hǿng patiba) EN: language laboratory FR: laboratoire de langues [m]
ห้องปฏิบัติการทดลอง[n. exp.] (hǿng patiba) EN: laboratory ; lab FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องปฏิบัติการวิจัย[n. exp.] (hǿng patiba) EN: research laboratory FR: laboratoire de recherche [m]
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์[n. exp.] (hǿng patiba) EN: scientific laboratory FR: laboratoire scientifique [m]
ห้องทดลอง [n. exp.] (hǿng thotlø) EN: laboratory FR: laboratoire [m]
อีวาปอเรเตอร์[n.] (īwāpørētoē) EN: evaporator FR:
การวิจัยเชิงสืบเสาะ[n. exp.] (kān wijai c) EN: exploratory research FR:
การวิเคราะห์องค์ประกอบ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: factor analysis ; exploratory factor analysis (EFA) FR:
การวิเคราะห์ปัจจัย[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: factor analysis ; exploratory factor analysis (EFA) FR:
คารม[n.] (khārom) EN: rhetoric ; eloquence ; verbal skill ; oratory ; words ; argument ; eloquent speech FR: argument [m] ; éloquence [f]
คอยล์เย็น[n. exp.] (khøi yen) EN: evaporator FR:
คนตกแต่ง[n. exp.] (khon toktae) EN: decorator FR: décorateur [m]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khreūangmeū) EN: laboratory instruments FR: appareil scientifique [m] ; instrument scientifique [m]
เครื่องระเหย[n. exp.] (khreūang ra) EN: evaporator FR: évaporateur [m]
เครื่องทำระเหย[n. exp.] (khreūang th) EN: evaporator FR:
คู่คิด[n.] (khūkhit) EN: partner ; collaborator FR: collaborateur [m] ; partenaire [m]
นักเทคนิคการแพทย์[n. exp.] (nak thēknik) EN: medical technologist ; medical laboratory technologist ; medical laboratory scientist FR:
พยาธิวิทยาคลินิก[n. exp.] (phayāthi wi) EN: clinical pathology ; laboratory medicine ; clinical analysis ; clinical biology ; medical biology FR: pathologie clinique [f]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]
ผู้รู้เห็น[n. exp.] (phū rūhen) EN: witness ; testifier ; corroborator FR:
สิง[n.] (sing) EN: Leptocorisa oratorius ; Leptocorisa acuta FR: Leptocorisa oratorius ; Leptocorisa acuta
วาท-[pref.] (wātha-) EN: words ; statement ; oratory ; speech ; creed FR:
วาทศิลป์[n.] (wāthasin) EN: art of speech ; eloquence ; oratory ; rhetoric ; gift of speech FR: rhétorique [f]
วิชาพยาธิวิทยาคลินิก[n. exp.] (wichā phayā) EN: clinical pathology ; laboratory medicine ; clinical analysis ; clinical biology ; medical biology FR: pathologie clinique [f]
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast FR: éloquence [f] ; style [m] ; émocution [f] ; diction [f] (vx)

orator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andachtsraum {m}; Oratorium
Versuchstier {n}laboratory animal
Zahnlabor {n}dental laboratory
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit
Sondierungsgespräch {n}exploratory talk
Labor {n}; Laboratorium
Laborgeräte {pl}laboratory apparatus
Laboringenieur {m}laboratory engineer
Labortechnik {f}laboratories
Labortisch {m}laboratory bench
Laborübung {f}laboratory tutorial
Laborwecker {m}laboratory timer
Versuchsstadium {n}laboratory stage
Fertigungslabor {n}manufacturing laboratory
Kernphysiklabor {n}nuclear physics laboratory
Optiklabor {n}optics laboratory
Oratorium {n}oratorio
Perforiermaschine {f}perforator
Feinwerktechniklabor {n}precision engineering laboratory
Redekunst {f}oratory
Rotationsverdampfer {m}rotary evaporator
Tapeziertisch {m}trestle table; decorator's trestle table; pasteboard; paperhanger's bench

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orator
Back to top