ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*restraint*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น restraint, -restraint-

*restraint* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restraint (n.) การหน่วงเหนี่ยว See also: การควบคุม, การหักห้ามใจ, การข่มอารมณ์ Syn. moderation, temperance, self-denial Ops. slackness, laxity
self-restraint (n.) การควบคุมตนเอง See also: การบังคับใจตนเอง, การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง Syn. temperance, self-control, self-discipline
English-Thai: HOPE Dictionary
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein
English-Thai: Nontri Dictionary
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
constraint; restraintเงื่อนไขบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
restraintการกัก, การยึดยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restraint of tradeการจำกัดทางการค้า [TU Subject Heading]
Voluntary Export Restraints (VERs) การจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ การจำกัดการส่งออกซึ่งสินค้าในประเทศ ผู้ผลิตโดยความสมัครใจ เพื่อป้องกันการใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ ที่ประเทศผู้นำเข้าอาจนำมาใช้ มีความหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงจำกัดการส่งออก (ดู Export Restraint Agreement) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การข่มใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การข่มใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การหักห้ามใจ
การยั้งใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การยับยั้งชั่งใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การระงับใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การหักห้ามใจ
การหักห้ามใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ
การหักห้ามใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การข่มใจ
การอดใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
ควบคุมใจ (v.) restraint one´s mind See also: control one´s mind Syn. บังคับใจ
ความยับยั้งชั่งใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การหักห้ามใจ, การข่มใจ
ทำใจ (v.) restraint one´s mind See also: control one´s mind Syn. บังคับใจ, ควบคุมใจ
สิ่งยึดเหนี่ยว (n.) restraint Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว
สิ่งเหนี่ยวรั้ง (n.) restraint Syn. สิ่งยึดเหนี่ยว
เครื่องยึดเหนี่ยว (n.) restraint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ
Now, i usually don't deny my guests a drink, but... something tells me if i give you water you'll bust out of those restraints before the glass is empty.ธรรมดาฉันไม่เคยปฏิเสธน้ำกะแขก แต่มีอะไรบางอย่างบอกฉันว่า ถ้าฉันให้น้ำนาย นายจะออกมาจากที่มัดไว้ก่อนที่น้ำจะหมดแก้วซะอีก
I think I'm handling myself with a little bit of fucking restraint, how you got me chained up here like I'm some kind of dog!ฉันคิดว่าฉันคือการลำเลียงด้วยตัวเอง\กับเล็กน้อยของการร่วมเพศการยับยั้ง อย่างไรคุณได้ฉันล่ามขึ้นที่นี่\ชอบฉันอยู่ชนิดจำนวนหนึ่งของสุนัข!
If Kira before and after the restraint was the same person... then the distribution wouldn't be so different.ถ้าคิระคนก่อนและคนหลังถูกควบคุมโดยคนเดียวกัน การกระทำคงไม่ต่างกันขนาดนี้
There's no signs of restraint, no violence,no struggle.แต่ก็ไม่มีร่องรอยการกักขัง การใช้ความรุนแรง,การขัดขืนเลยนี่นา
We are going to have to get a restraint order. See you in court.เราต้องขออำนาจศาลยับยั้งไว้ก่อน เจอกันในศาล...
Press hard enough and you'll release the arm and the leg restraints that bind you.ถ้าดันไป แรงพอ แขนแกจะหลุดออกมาได้ และไปแก้ที่ขา แกได้
Not many of us have the restraint to do that.แต่สิ่งที่คาร์ไลส์ทำนั้นมันยากกว่า
Hey, I want this above board. Use restraint. Wait on the warrant.นี่ ผมต้องการให้มันถูกต้องทุกอย่าง ยั้งใจไว้ รอหมายค้นก่อน
"and the restraint of government.และการถูกจำกัดโดยอำนาจรัฐ
I think we overestimated our powers of restraint... or, uh, I-I-I did, at least.ผมคิดว่าเราประเมิณพลังของความยับยั้งชั่งใจเรามากเกินไป เอ่ออออ สุดท้าย ผม ผมก็ทำมัน

*restraint* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克制[kè zhì, ㄎㄜˋ ㄓˋ, 克制] restraint; self-control
克己[kè jǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 克己 / 剋己] self-restraint; discipline; selflessness
克己奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, 克己奉公 / 剋己奉公] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
奉公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 奉公克己 / 奉公剋己] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
羁绊[jī bàn, ㄐㄧ ㄅㄢˋ, 羁绊 / 羈絆] trammels; yoke; fig. restraint on one's movements
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大肆] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled
[zì, ㄗˋ, 恣] throw off restraint
开怀[kāi huái, ㄎㄞ ㄏㄨㄞˊ, 开怀 / 開懷] to one's heart's content; without restraint

*restraint* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侃侃諤諤;侃々諤々;侃々諤諤[かんかんがくがく, kankangakugaku] (adj-no,adj-t,adv-to) outspoken; arguing (heatedly) what one believes in; insisting on something without restraint
克己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint
己に克ち礼に復る[おのれにかちれいにかえる, onorenikachireinikaeru] (exp) (arch) (See 克己復礼) act with restraint and conform to the ways of etiquette
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint
我慢しないで[がまんしないで, gamanshinaide] (exp) (See 我慢) without restraint; without hesitation; without holding back
手放し[てばなし, tebanashi] (n) without holding on; without using the hands; letting go one's hold; lack of reserve or restraint; openly; (P)
抑圧[よくあつ, yokuatsu] (n,vs) check; restraint; oppression; suppression; (P)
抑止[よくし, yokushi] (n,vs) check; checkmate; stave off; control; restraint; inhibit; (P)
拘束[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P)
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P)
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance
歯止め[はどめ, hadome] (n,vs) (1) brake; skid; pawl; (2) restraint; curtailment; self-imposed limit; check; (P)
牽制;けん制[けんせい, kensei] (n,vs) check; restraint; constraint; diversion; feint; screen
牽束[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something
節制[せっせい, sessei] (n,vs,adj-no) moderation; self-restraint; temperance
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions
繋縛[けいばく, keibaku] (n,vs) constraint; restraint
羈束[きそく, kisoku] (n,vs) fetters; shackles; restraints
羈絆;覊絆[きはん, kihan] (n) fetters; shackles; restraints; bond; connection
羽目を外す[はめをはずす, hamewohazusu] (exp,v5s) to cut loose; to act without restraint
自制心[じせいしん, jiseishin] (n) self-control; self-restraint
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression
自粛[じしゅく, jishuku] (n,vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P)
遠慮[えんりょ, enryo] (adj-na,n,vs) diffidence; restraint; reserve; discretion; tact; thoughtfulness; (P)

*restraint* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai t) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint FR: se contrôler soi-même
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints FR:
หัวทิ่ม[adv.] (hūa thim) EN: without restraint FR: à fond
หัวทิ่มหัวตำ[X] (hūa thim hū) EN: without restraint FR:
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
กามสังวร [n. exp.] (kām sangwøn) EN: sexual restraint FR:
การอดใจ[n.] (kān otjai) EN: restraint FR:
การระงับใจ[n.] (kān ra-ngap) EN: restraint FR:
การยับยั้งชั่งใจ[v. exp.] (kān yapyang) EN: restraint FR:
ควบคุมใจ[v. exp.] (khūapkhum j) EN: restraint ones mind FR:
เงื่อนไขบังคับ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: constraint ; restraint FR:
ปากเบา[v.] (pākbao) EN: speak without restraint ; have a ready tongue ; speak without thinking FR:
พล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter ; ramble ; prattle ; talk endlessly and garrulously FR: bavarder ; babiller ; jaser ; radoter
สะบั้นหั่นแหลก[adv.] (saban han l) EN: without restraint ; unbridled ; tremendously FR:
ตะบัน[adv.] (taban) EN: persistently ; stubbornly ; unremittingly ; without restraint ; nonstop ; continuously FR: sans arrêt
ตามอำเภอใจ[adv.] (tām amphoēj) EN: arbitrarily ; at will ; wilfully ; as desire ; as one wishes ; without restraint ; freely ; as one likes ; as one pleases ; one's own way FR: arbitrairement ; selon son gôut
ทำใจ[v.] (thamjai) EN: accept ; reconcile ; come to terms with ; adjust to ; make the best of ; restraint one's mind FR: se faire à l'idée
ยับยั้งชั่งใจ[v.] (yapyangchan) EN: have self-restraint ; exercise self-restraint ; have self-control ; exercise self-control ; practice self-control FR:

*restraint* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschränkung {f} (Maßnahme)restrictive measure; restraint
Hemmnis {n}restraint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *restraint*
Back to top