ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-restraint-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น restraint, *restraint*,

-restraint- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ
If Kira before and after the restraint was the same person... then the distribution wouldn't be so different.ถ้าคิระคนก่อนและคนหลังถูกควบคุมโดยคนเดียวกัน การกระทำคงไม่ต่างกันขนาดนี้
We are going to have to get a restraint order. See you in court.เราต้องขออำนาจศาลยับยั้งไว้ก่อน เจอกันในศาล...
Not many of us have the restraint to do that.แต่สิ่งที่คาร์ไลส์ทำนั้นมันยากกว่า
"and the restraint of government.และการถูกจำกัดโดยอำนาจรัฐ
We have to surprise them with the compassion with restraint and generosity.เราต้องทำสิ่งที่พวกเค้าคาดไม่ถึง... ...อย่างมีเมตตาธรรม... ด้วยความอดกลั้น..
Checks for the Provisional Ground Cage and the Restraint Systems are complete.ระบบควบคุมยับยั้ง ตรวจสอบเรียบร้อย เชื่อมต่ออัมบิลิคัลเคเบิ้ล
You need restraint now more than ever!ท่านต้องใจเย็นมากกว่าที่เคยนะ
I've tried restraint and lives were lost.ผมพยายามที่จะละเว้น แต่ก็มีคนตาย
You stand in front of one of Pollock's works, the chaos fades away and you see the discipline, the balance of restraint and abandon.นายกำลังยืนอยู่ข้างหน้า หนึ่งในงานของ พอลล็อค นะ ความยุ่งเหยิงจางหายไป และก็มองเห็นความเป็นระเบียบ มีความเท่าเทียมกันระหว่าง ความยับยั้งชั่งใจและปล่อยวาง
Get me a restraint before he swallows his tongue.ยึดเขาไว้ก่อนที่เขาจะกลืนลิ้นตัวเอง

-restraint- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羁绊[jī bàn, ㄐㄧ ㄅㄢˋ, 羁绊 / 羈絆] trammels; yoke; fig. restraint on one's movements
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大肆] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled

-restraint- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侃侃諤諤;侃々諤々;侃々諤諤[かんかんがくがく, kankangakugaku] (adj-no,adj-t,adv-to) outspoken; arguing (heatedly) what one believes in; insisting on something without restraint
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint
己に克ち礼に復る[おのれにかちれいにかえる, onorenikachireinikaeru] (exp) (arch) (See 克己復礼) act with restraint and conform to the ways of etiquette
繋縛[けいばく, keibaku] (n,vs) constraint; restraint
羽目を外す[はめをはずす, hamewohazusu] (exp,v5s) to cut loose; to act without restraint

-restraint- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวทิ่ม[adv.] (hūa thim) EN: without restraint FR: à fond
หัวทิ่มหัวตำ[X] (hūa thim hū) EN: without restraint FR:
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
กามสังวร [n. exp.] (kām sangwøn) EN: sexual restraint FR:
การอดใจ[n.] (kān otjai) EN: restraint FR:
การระงับใจ[n.] (kān ra-ngap) EN: restraint FR:
การยับยั้งชั่งใจ[v. exp.] (kān yapyang) EN: restraint FR:
ควบคุมใจ[v. exp.] (khūapkhum j) EN: restraint ones mind FR:
เงื่อนไขบังคับ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: constraint ; restraint FR:
ปากเบา[v.] (pākbao) EN: speak without restraint ; have a ready tongue ; speak without thinking FR:
พล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter ; ramble ; prattle ; talk endlessly and garrulously FR: bavarder ; babiller ; jaser ; radoter
สะบั้นหั่นแหลก[adv.] (saban han l) EN: without restraint ; unbridled ; tremendously FR:
ตะบัน[adv.] (taban) EN: persistently ; stubbornly ; unremittingly ; without restraint ; nonstop ; continuously FR: sans arrêt
ตามอำเภอใจ[adv.] (tām amphoēj) EN: arbitrarily ; at will ; wilfully ; as desire ; as one wishes ; without restraint ; freely ; as one likes ; as one pleases ; one's own way FR: arbitrairement ; selon son gôut
ทำใจ[v.] (thamjai) EN: accept ; reconcile ; come to terms with ; adjust to ; make the best of ; restraint one's mind FR: se faire à l'idée

-restraint- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschränkung {f} (Maßnahme)restrictive measure; restraint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -restraint-
Back to top