ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*periodic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น periodic, -periodic-

*periodic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aperiodic (adj.) เป็นช่วง ๆ See also: ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ Syn. irregular Ops. periodic
periodic (adj.) บางครั้งบางคราว See also: ซี่งเป็นช่วงๆ Syn. rhythmic
periodic (adj.) ซึ่งเป็นช่วงเวลา See also: ตามกำหนด, ซึ่งเป็นระยะๆ, ซึ่งเป็นพักๆ Syn. periodical, recurrent, seasonal Ops. aperiodic
periodic law (n.) กฎทางเคมีที่แบ่งธาตุออกตามคุณสมบัติเป็นกลุ่มๆ
periodical (adj.) ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา See also: ที่ออกตามกำหนดเวลา Syn. cyclic, circling, revolving
periodical (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลา See also: เกี่ยวกับระยะเวลา Syn. periodic
periodical (n.) วารสารที่ออกตามกำหนด See also: นิตยสารที่ออกตามกำหนดเวลา Syn. magazine, journal
periodically (adv.) อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
periodically (adv.) อย่างเป็นช่วงๆ Syn. rhythmically
periodicity (n.) ภาวะที่เกิดขึ้นครั้งคราว See also: ภาวะการเกิดขึ้นสม่ำเสมอ, ความสม่ำเสมอ Syn. regualarity, punctuality
English-Thai: HOPE Dictionary
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)
periodic(เพียร'ออด'ดิค) adj. เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นเวลา,เกี่ยวกับประโยคทิ้งท้าย., See also: periodically adv., Syn. intermittent
periodic lawn. กฎทางเคมีที่ว่าธาตุต่าง ๆ สามารถแบ่งออกโดยคุณสมบัติเป็นกลุ่ม ๆ (ตารางแบ่งกลุ่มนี้เรียกว่า periodic table), Syn. period system,Mendeleev's law
periodical(เพียริออด'ดิเคิล) n. นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา. adj. ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา,เกี่ยวกับนิตยสารหรือวารสาร,=periodic (ดู)
periodicity(เพียริอะซิส'ที) n. ภาวะการเป็นช่วง ๆ หรือเป็นครั้งเป็นคราว,ภาวะการเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
English-Thai: Nontri Dictionary
periodic(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
periodicเป็นคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
periodicalชั่วระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicallyเป็นคราว ๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicityการปรากฏเป็นระยะ, การปรากฏเป็นคาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metaperiodic Acidกรดเมตาเพอริโอดิก [การแพทย์]
Periodic inventory methodวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี [การบัญชี]
Periodic lawกฎพีริออดิก , กฎพีริออดิก [TU Subject Heading]
Periodicalวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodicityภาวะตามคาบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกหมก (v.) have periodic flow of accumulated blood
เป็นช่วงๆ (adv.) periodically See also: intermittently Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ
One of the questions that comes up periodically is to what extent could corporation be considered to be psychopathic.คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็คือ เราควรถือว่าบรรษัทมีอาการทางจิต มากน้อยแค่ไหน
They periodically move to the perimeter, but those 2 exit points are monitored.พวกเขาเป็นระยะ ๆ ย้ายไปยังปริมณฑล แต่ผู้ที่ออกจากจุดที่ 2 มีการตรวจสอบ
The periodical characteristics of poems.ตัวละครในบทกวีสมัยเก่าน่ะค่ะ
Uh, we're gonna drop in periodically... and just, uh, fill in the gaps for those clowns.อ้า.. เราจะต้องหยุดเป็นระยะ ระยะ.. และเพื่อ, อ้า, เติมแก๊ป ให้กับพวกตัวตลกพวกนั้น
Thallium has a pretty toxic place in the periodic table, somewhere right between mercury and lead.แธลเลียมมีความเป็นพิษสูงที่เดียวในตารางธาตุสารเคมี อยู่ระหว่างปรอทและตะกั่ว
Most periodicals from the '20s Haven't been transferred to digital,ส่วนใหญ่สิ่งพิมพ์จากยุค 1920 ยังไม่ได้แปลงเป็นรูปแบบดิจิตอล
In the future, we may conduct more periodic searches like this one in order to maintain security.ในอนาคต เราอาจทำการค้นหาเป็นระยะๆ ให้มากขึ้น เหมือนครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย
Let me just tell you, while I do not currently have a scathing retort, you check your e-mail periodically for a doozy.จะบอกอะไรให้ ถึงตอนนี้ฉันไม่มีคำโต้ตอบที่เผ็ดร้อน ไว้เช็คอีเมลอ่านคำที่แสบสันต์ เป็นระยะแล้วกัน
Look, we'll check ourselves periodically, and if I start having any hallucinations, then...ฟังน่ะ เราตรวจตัวเองเป็นประจำ และถ้าฉันเริ่มเห็นภาพหลอน เมื่อนั้น
Intel came across this doing one of their periodic data mines at one of the known gang Web sites.อินเทล พบสิ่งนี้เข้าโดยบังเอิญ จากการตรวจสอบ ข้อมูลตามหมายกำหนดการ ที่เวปไซต์ของแก๊งค์หนึ่ง ที่รู้จักกันดี
It is not time for periodic transfer of personnel. Why transfer me to another the place?ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาโยกย้าย ทำไมถึงย้ายผมไปที่อื่น

*periodic* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱性金属 / 鹼性金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱金属 / 鹼金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
门捷列夫[Mén jié liè fū, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, 门捷列夫 / 門捷列夫] Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907), Russian chemist who introduced the periodic table
报刊[bào kān, ㄅㄠˋ ㄎㄢ, 报刊 / 報刊] newspapers and periodicals; the press
元素周期表[yuán sù zhōu qī biǎo, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ ㄓㄡ ㄑㄧ ㄅㄧㄠˇ, 元素周期表 / 元素週期表] periodic table
周期函数[zhōu qī hán shù, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 周期函数 / 周期函數] periodic function
周期数[zhōu qī shù, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄕㄨˋ, 周期数 / 週期數] periodic number
周期系[zhōu qī xì, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄒㄧˋ, 周期系 / 週期系] periodic system; cf periodic table of the elements 元素週期表|元素周期表
周期解[zhōu qī jiě, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄐㄧㄝˇ, 周期解 / 週期解] periodic solution (math.)
脉冲[mài chōng, ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, 脉冲 / 脈沖] pulsation (in electric currents); periodic variations
[běn, ㄅㄣˇ, 本] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc)
旬课[xún kè, ㄒㄩㄣˊ ㄎㄜˋ, 旬课 / 旬課] test every ten day; periodic deadline
期刊[qī kān, ㄑㄧ ㄎㄢ, 期刊] periodical
散见[sǎn jiàn, ㄙㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 散见 / 散見] seen periodically
订户[dìng hù, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨˋ, 订户 / 訂户] subscriber (to a newspaper or periodical)

*periodic* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピリオディック[, piriodeikku] (n) periodic
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work)
亜族[あぞく, azoku] (n) (1) subgroup (of the periodic table); (2) (taxonomical) subtribe
元素周期律[げんそしゅうきりつ, gensoshuukiritsu] (n) (obsc) (See 周期表) periodic table of the elements
元素周期律表[げんそしゅうきりつひょう, gensoshuukiritsuhyou] (n) (obsc) (See 周期表) periodic law
光周性[こうしゅうせい, koushuusei] (n) photoperiodism; photoperiodicity
出かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers
出替わり[でがわり, degawari] (n) periodical relief or replacement of workers
刊行物[かんこうぶつ, kankoubutsu] (n) publication; periodical
号数[ごうすう, gousuu] (n) number or size of periodicals or pictures; type size
周期律[しゅうきりつ, shuukiritsu] (n) periodic law
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] (n) cyclically; periodically
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] (n) periodical
専門雑誌[せんもんざっし, senmonzasshi] (n) technical journal (periodical, magazine)
過ヨウ素酸;過沃素酸[かヨウそさん(過ヨウ素酸);かようそさん(過沃素酸), ka you sosan ( ka you moto san ); kayousosan ( ka yoku moto san )] (n) periodic acid
間伐[かんばつ, kanbatsu] (n,vs) periodic thinning (e.g. forest); (P)
雑誌[ざっし, zasshi] (n) journal; magazine; periodical; (P)
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over
Japanese-English: COMDICT Dictionary
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] periodical
雑誌[ざっし, zasshi] periodical

*periodic* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมพลิจูดฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a periodic function FR:
แบบเป็นช่วง ๆ[adj.] (baēp pen ch) EN: periodic FR:
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classif.: newspapers, letters, manuscripts, documents, periodicals] FR: [classif. : journaux, lettres, documents manuscrits]
ดรรชนีวารสาร[n. exp.] (datchanī wā) EN: periodical index FR:
ฟังก์ชันเกือบเป็นคาบ[n. exp.] (fangchan ke) EN: almost periodic function FR:
ฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (fangchan pe) EN: periodic function FR: fonction périodique [f]
ฟังก์ชันเป็นคาบเชิงเดียว[n. exp.] (fangchan pe) EN: simply periodic function FR:
การเคลื่อนที่แบบพีริออดิก[n. exp.] (kān khleūoe) EN: periodic motion FR: mouvement périodique [m]
การตรวจสอบเป็นวาระ[n. exp.] (kān trūatsø) EN: periodic inspection FR:
การตรวจสอบตามวาระ[n. exp.] (kān trūatsø) EN: periodic inspection ; periodic check FR: inspection périodique [f]
กฎพีริออดิก ; กฎพิริออดิก [n. exp.] (kot phīri-ø) EN: periodic law FR: loi périodique [f]
หนังสือพิมพ์รายคาบ[n. exp.] (nangseūphim) EN: periodical FR: périodique [m]
หนังสือรายคาบ[n. exp.] (nangseūrāik) EN: periodical FR: périodique [m]
เงินผ่อน[n.] (ngoenphǿn) EN: instalment ; installment (Am.) ; partial repayment ; periodic payment ; payment FR: versement [m] ; traite [f]
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
นิตยสารรายคาบ[n. exp.] (nittayasān ) EN: periodic journal FR:
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นช่วง ๆ[adv.] (pen chūang-) EN: periodically; intermittently FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: intermittently ; periodically FR:
เป็นคาบ[adj.] (pen khāp) EN: periodic FR: périodique
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang ) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time ; once in a while FR: occasionnellement
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang ) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-k) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement
ภาวะเป็นคาบ[n. exp.] (phāwa pen k) EN: periodicity FR: périodicité [f]
พีริออดิก[adj.] (phīri-ødik) EN: periodic FR: périodique
ราย-[pref.] (rāi-) EN: -ly (suff : periodicity) ; per FR: tous les
รายคาบ[adj.] (rāi khāp) EN: periodical FR: périodique
ส่วย[n.] (sūay = suay) EN: tax ; poll tax ; tribute ; bribe ; periodic bribe FR: tribut [m] ; impôt [m]
ตามวาระ[adj.] (tām wāra) EN: periodic ; routine FR: périodique
ตารางพีริออดิก[n. exp.] (tārāng phīr) EN: periodic table FR:
ตารางธาตุ[n. exp.] (tārāng thāt) EN: periodic table of elements FR: classification périodique des éléments (chimiques) [f] ; table de Mendeleïev [f]
ทศนิยมไม่ซ้ำ[n. exp.] (thotsaniyom) EN: non-repeating decimal ; non-periodic decimal FR:
ทศนิยมซ้ำ[n. exp.] (thotsaniyom) EN: repeating decimal ; recurring decimal ; circulating decimal ; periodic decimal FR:
ตกหมก[v.] (tokmok) EN: have periodic flow of accumulated blood FR:
วารสาร[n.] (wārasān) EN: magazine ; journal ; periodical FR: magazine [m] ; périodique [m] ; revue [f] ; journal [m]
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly FR:

*periodic* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical)
Periodensystem {n} der Elemente [chem.]Periodic Table of the Elements
periodisch {adv} | periodisch erneuert; periodisch verlängertperiodically | periodically renewed
Fachzeitschrift {f}professional journal; periodical
Periodika {pl}periodicals
Periodizität {f}periodicity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *periodic*
Back to top