ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cyclic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cyclic*, -cyclic-

cyclic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cyclic (adj.) ที่เกี่ยวกับวงโคจร
English-Thai: HOPE Dictionary
cyclic(ไซ'คลิค,ซิค'คลิค) adj. เกี่ยวกับวงจร,ซึ่งหมุนรอบ,
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cyclic shiftหมายถึง การเลื่อนบิต (bit) ที่อยู่ปลายด้านหนึ่งไปอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งในเรจิสเตอร์ (register) เดียวกัน ในการเลื่อนแบบนี้ บิตจะไม่หายไปไหน มีความหมายเหมือน circular shiftดู shift ประกอบ
cyclical(ไซ'คลิเคิล) adj. เกี่ยวกับวงจร,ซึ่งหมุนรอบ,n., See also: cyclicals n. หลักทรัพย์ของบริษัทธุรกิจ cyclicality n. ดูcyclical
English-Thai: Nontri Dictionary
cyclic(adj) เป็นวงกลม,ซึ่งหมุนรอบ,เกี่ยวกับวงจร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cyclicเป็นวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cyclic redundancy check (CRC)การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวน (ซีอาร์ซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyclic shiftการเลื่อนวน [มีความหมายเหมือนกับ circular shift; cycle shift] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyclicalเป็นวงจร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyclicซัยคลิค [การแพทย์]
Cyclicalวงจร [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm interested in intermediate range system, high cyclic rate.ผมสนใจปืนกลที่แม่นยำ ในระยะกลาง
See, this is a gun. It's a cyclic rate.ถ้าคงต้องเป็นปืนยิงเร็วอีกด้วย
If your weapon has nearly range and cyclic rate for advertising, you can engage any ground vehicle and aircraft approaching the place.ถ้าปืนของคุณยิงได้เร็วและไกล จริงอย่างที่คุณบอกล่ะก็... มันอาจจะยิงสู้กับเครื่องบินได้เลยนะ
Public institutions can have a counter cyclic propertyสถาบันส่วนรวมสามารถดำเนินธุรกิจโดยต่อต้านวงจรเศรษฐกิจ
All right. There's a collective and a cyclic control.มันจะมีตัวควบคุมการบินรวมอยู่
Her last project on cyclic adenosine monophosphate-- revolutionary stuff.โปรเจ็กท์สุดท้ายของเธอเกี่ยวกับ ไซคลิกอะดีโนซีนมอนอฟอสเฟต เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
Cyclic rate1.400 rounds per minute.ยิงได้ 1,400 นัดต่อนาที
"Oh, this whole thing, this is a cyclical phenomenon."อ๋อ... ทั้งหมดนี้มันก็คือปรากฏการณ์ที่เป็นวัฏจักร"
Oh,business is cyclical,don dada.ธุรกิจก็งั้นๆ ตามอัตภาพ
Look, the point is, these things are cyclical.ประเด็นก็คือ เรื่องนี้มันมีวงจรของมัน
It's cyclical, right?It's cyclical, right?
Yes, David believes his mother has some kind of... cyclical immortality.ไม่มีวันตาย... ฟังดูน่าสนใจใชไหม?

cyclic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环使用[xún huán shǐ yòng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄕˇ ㄩㄥˋ, 循环使用 / 循環使用] recycle; to use in cyclic order
杂环[zá huán, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄢˊ, 杂环 / 雜環] heterocyclic (chem., a molecule that has a ring not solely made up of carbon atoms)
十二地支[shí èr dì zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄉㄧˋ ㄓ, 十二地支] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal numbers)
十二支[shí èr zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄓ, 十二支] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number)
十天干[shí tiān gān, ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄍㄢ, 十天干] the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems
十干[shí gān, ㄕˊ ㄍㄢ, 十干] same as 天干; the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems
地支[dì zhī, ㄉㄧˋ ㄓ, 地支] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number)

cyclic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイクリック[, saikurikku] (n) cyclic
サイクリックAMP[サイクリックエーエムピー, saikurikkue-emupi-] (n) cyclic AMP
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] (n) {comp} CRC; Cyclic Redundancy Check
巡回冗長検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] (n) {comp} cyclic redundancy check; CRC
循環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] (n) {comp} end-around shift; cyclic shift
環式炭化水素[かんしきたんかすいそ, kanshikitankasuiso] (n) cyclic hydrocarbon
環状AMP[かんじょうエーエムピー, kanjou e-emupi-] (n) (See サイクリックAMP) cyclic AMP
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant)
三環系抗うつ剤[さんかんけいこううつざい, sankankeikouutsuzai] (n) tricyclic antidepressant
三環系抗うつ薬[さんかんけいこううつやく, sankankeikouutsuyaku] (n) tricyclic antidepressant
同文通達[どうぶんつうたつ, doubuntsuutatsu] (n) (Papal) encyclical
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] (n) cyclically; periodically
回勅[かいちょく, kaichoku] (n) encyclical
直鎖[ちょくさ, chokusa] (adj-f,adj-no) {chem} straight-chain; open-chain; acyclic; linear
脂環式化合物[しかんしきかごうぶつ, shikanshikikagoubutsu] (n) alicyclic compound
非循環的[ひじゅんかんてき, hijunkanteki] (adj-na) acyclic
Japanese-English: COMDICT Dictionary
周期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check
巡回冗長検査[じゅんかいじょうちょうけんさ, junkaijouchoukensa] cyclic redundancy check, CRC (abbr.)
循環けた送り[じゅんかんけたおくり, junkanketaokuri] end-around shift, cyclic shift
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically

cyclic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับวัฏจักร[n. exp.] (andap watta) EN: cyclic order FR:
กรุปวัฏจักร[n. exp.] (krup wattaj) EN: cyclic group FR: groupe cyclique [m]
รูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม[n. exp.] (rūp sīlīem ) EN: cyclic quadrilateral FR:
อวัฏจักร[adj.] (awattajak) EN: acyclic FR:
เศรษฐกิจตกฅ่ำ[n. exp.] (sētthakit t) EN: economic depression ; economic recession ; cyclical downturn FR: dépression [f] ; crise économique [f]

cyclic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aperiodisch; azyklisch {adj}acyclic
Feuchtwechselklima {n}cyclic humidity
Konjunkturschwankungen {pl}cyclical fluctuations
Graph {m} [math.] | gerichteter, azyklischer Graphgraph | directed acyclic graph (dag)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cyclic
Back to top