ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

periodical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *periodical*, -periodical-

periodical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
periodical (adj.) ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา See also: ที่ออกตามกำหนดเวลา Syn. cyclic, circling, revolving
periodical (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลา See also: เกี่ยวกับระยะเวลา Syn. periodic
periodical (n.) วารสารที่ออกตามกำหนด See also: นิตยสารที่ออกตามกำหนดเวลา Syn. magazine, journal
periodically (adv.) อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
periodically (adv.) อย่างเป็นช่วงๆ Syn. rhythmically
English-Thai: HOPE Dictionary
periodical(เพียริออด'ดิเคิล) n. นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา. adj. ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา,เกี่ยวกับนิตยสารหรือวารสาร,=periodic (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
periodicalชั่วระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicallyเป็นคราว ๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Periodicalวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นช่วงๆ (adv.) periodically See also: intermittently Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The periodical characteristics of poems.ตัวละครในบทกวีสมัยเก่าน่ะค่ะ
One of the questions that comes up periodically is to what extent could corporation be considered to be psychopathic.คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็คือ เราควรถือว่าบรรษัทมีอาการทางจิต มากน้อยแค่ไหน
They periodically move to the perimeter, but those 2 exit points are monitored.พวกเขาเป็นระยะ ๆ ย้ายไปยังปริมณฑล แต่ผู้ที่ออกจากจุดที่ 2 มีการตรวจสอบ
Uh, we're gonna drop in periodically... and just, uh, fill in the gaps for those clowns.อ้า.. เราจะต้องหยุดเป็นระยะ ระยะ.. และเพื่อ, อ้า, เติมแก๊ป ให้กับพวกตัวตลกพวกนั้น
Most periodicals from the '20s Haven't been transferred to digital,ส่วนใหญ่สิ่งพิมพ์จากยุค 1920 ยังไม่ได้แปลงเป็นรูปแบบดิจิตอล
Let me just tell you, while I do not currently have a scathing retort, you check your e-mail periodically for a doozy.จะบอกอะไรให้ ถึงตอนนี้ฉันไม่มีคำโต้ตอบที่เผ็ดร้อน ไว้เช็คอีเมลอ่านคำที่แสบสันต์ เป็นระยะแล้วกัน
Look, we'll check ourselves periodically, and if I start having any hallucinations, then...ฟังน่ะ เราตรวจตัวเองเป็นประจำ และถ้าฉันเริ่มเห็นภาพหลอน เมื่อนั้น
Periodically in and around this town for the past 75 years.มันเกิดเป็นช่วงๆ แถวๆเมืองนี้ ในช่วง 75 ปีที่ผ่านมา
Scan for viruses regularly, and periodically update the software.นี้ได้ update anti-virus เป็นประจำรึเปล่า?
Yeah, they'd come in here periodically but it was always in a group setting.พวกเขาเข้ามาที่นี่เป็นบางครั้ง ต่อเมื่อต้องการ จะมีการ จัดกลุ่มอะไรพวกนั้น
Latrine's down past the periodicals.ห้องส้วมอยู่เลยชั้นวารสาร
Okay, so, the injections are administered periodically.โอเค งั้นก็กระบวนการฉีดสารจะเป็นไปตามกำหนดเวลา

periodical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报刊[bào kān, ㄅㄠˋ ㄎㄢ, 报刊 / 報刊] newspapers and periodicals; the press
期刊[qī kān, ㄑㄧ ㄎㄢ, 期刊] periodical
[běn, ㄅㄣˇ, 本] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc)
散见[sǎn jiàn, ㄙㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 散见 / 散見] seen periodically
订户[dìng hù, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨˋ, 订户 / 訂户] subscriber (to a newspaper or periodical)

periodical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers
出替わり[でがわり, degawari] (n) periodical relief or replacement of workers
刊行物[かんこうぶつ, kankoubutsu] (n) publication; periodical
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] (n) periodical
号数[ごうすう, gousuu] (n) number or size of periodicals or pictures; type size
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] (n) cyclically; periodically
専門雑誌[せんもんざっし, senmonzasshi] (n) technical journal (periodical, magazine)
雑誌[ざっし, zasshi] (n) journal; magazine; periodical; (P)
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over
Japanese-English: COMDICT Dictionary
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] periodical
雑誌[ざっし, zasshi] periodical
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically

periodical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดรรชนีวารสาร[n. exp.] (datchanī wā) EN: periodical index FR:
หนังสือพิมพ์รายคาบ[n. exp.] (nangseūphim) EN: periodical FR: périodique [m]
หนังสือรายคาบ[n. exp.] (nangseūrāik) EN: periodical FR: périodique [m]
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
รายคาบ[adj.] (rāi khāp) EN: periodical FR: périodique
วารสาร[n.] (wārasān) EN: magazine ; journal ; periodical FR: magazine [m] ; périodique [m] ; revue [f] ; journal [m]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classif.: newspapers, letters, manuscripts, documents, periodicals] FR: [classif. : journaux, lettres, documents manuscrits]
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นช่วง ๆ[adv.] (pen chūang-) EN: periodically; intermittently FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: intermittently ; periodically FR:
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang ) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time ; once in a while FR: occasionnellement
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang ) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-k) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly FR:

periodical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachzeitschrift {f}professional journal; periodical
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical)
Periodika {pl}periodicals
periodisch {adv} | periodisch erneuert; periodisch verlängertperiodically | periodically renewed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า periodical
Back to top