ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-periodic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น periodic, *periodic*,

-periodic- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกหมก (v.) have periodic flow of accumulated blood
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ
Thallium has a pretty toxic place in the periodic table, somewhere right between mercury and lead.แธลเลียมมีความเป็นพิษสูงที่เดียวในตารางธาตุสารเคมี อยู่ระหว่างปรอทและตะกั่ว
In the future, we may conduct more periodic searches like this one in order to maintain security.ในอนาคต เราอาจทำการค้นหาเป็นระยะๆ ให้มากขึ้น เหมือนครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย
Intel came across this doing one of their periodic data mines at one of the known gang Web sites.อินเทล พบสิ่งนี้เข้าโดยบังเอิญ จากการตรวจสอบ ข้อมูลตามหมายกำหนดการ ที่เวปไซต์ของแก๊งค์หนึ่ง ที่รู้จักกันดี
It is not time for periodic transfer of personnel. Why transfer me to another the place?ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาโยกย้าย ทำไมถึงย้ายผมไปที่อื่น
Uh, this particular soup bowl could be served on the finest of periodic tables.อาจเจออยู่ในตารางธาตุ
Why did I set up a 5-year periodic deposit plan?ทำไมฉันถึงตั้งแผนฝากเงินระยะ 5 ปีไว้นะ
It's made of a material that does not exist in the periodic table.มันสร้างจากวัสดุที่ไม่มีอยู่ในตารางธาตุ
Only periodic discharges on the EEG means this may be a homicide soon.ตรวจพบคลื่นไฟฟ้าสมองเป็นช่วง ๆ แปลว่า นี่คงจะกลายเป็นคดีฆาตกรรมในเร็ว ๆ นี้
I made these flash cards for the periodic tables that I wanna go over.ชั้นทำการ์ดช่วยจำขึ้นมา สำหรับชื่อธาตุต่างๆที่ชั้นต้องจำให้ได้
How many elements in the Periodic Table?ต่อไป ธาตุในตารางมีกี่ธาตุ
Some people live up to 50 or 60 years with just an occasional attack, but most people suffer periodic episodes, like the one you had on Monday.บางคนอยู่ได้ถึง 50-60 ปี มีหัวใจวายบ้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นพักๆ เหมือนที่คุณเป็นเมื่อวันจันทร์

-periodic- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱性金属 / 鹼性金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱金属 / 鹼金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
门捷列夫[Mén jié liè fū, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, 门捷列夫 / 門捷列夫] Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907), Russian chemist who introduced the periodic table
元素周期表[yuán sù zhōu qī biǎo, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ ㄓㄡ ㄑㄧ ㄅㄧㄠˇ, 元素周期表 / 元素週期表] periodic table
周期函数[zhōu qī hán shù, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 周期函数 / 周期函數] periodic function
周期数[zhōu qī shù, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄕㄨˋ, 周期数 / 週期數] periodic number
周期系[zhōu qī xì, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄒㄧˋ, 周期系 / 週期系] periodic system; cf periodic table of the elements 元素週期表|元素周期表
周期解[zhōu qī jiě, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄐㄧㄝˇ, 周期解 / 週期解] periodic solution (math.)
脉冲[mài chōng, ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, 脉冲 / 脈沖] pulsation (in electric currents); periodic variations
旬课[xún kè, ㄒㄩㄣˊ ㄎㄜˋ, 旬课 / 旬課] test every ten day; periodic deadline

-periodic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピリオディック[, piriodeikku] (n) periodic
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work)
亜族[あぞく, azoku] (n) (1) subgroup (of the periodic table); (2) (taxonomical) subtribe
元素周期律[げんそしゅうきりつ, gensoshuukiritsu] (n) (obsc) (See 周期表) periodic table of the elements
元素周期律表[げんそしゅうきりつひょう, gensoshuukiritsuhyou] (n) (obsc) (See 周期表) periodic law
周期律[しゅうきりつ, shuukiritsu] (n) periodic law
過ヨウ素酸;過沃素酸[かヨウそさん(過ヨウ素酸);かようそさん(過沃素酸), ka you sosan ( ka you moto san ); kayousosan ( ka yoku moto san )] (n) periodic acid
間伐[かんばつ, kanbatsu] (n,vs) periodic thinning (e.g. forest); (P)

-periodic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมพลิจูดฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a periodic function FR:
แบบเป็นช่วง ๆ[adj.] (baēp pen ch) EN: periodic FR:
ฟังก์ชันเกือบเป็นคาบ[n. exp.] (fangchan ke) EN: almost periodic function FR:
ฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (fangchan pe) EN: periodic function FR: fonction périodique [f]
ฟังก์ชันเป็นคาบเชิงเดียว[n. exp.] (fangchan pe) EN: simply periodic function FR:
การเคลื่อนที่แบบพีริออดิก[n. exp.] (kān khleūoe) EN: periodic motion FR: mouvement périodique [m]
การตรวจสอบเป็นวาระ[n. exp.] (kān trūatsø) EN: periodic inspection FR:
การตรวจสอบตามวาระ[n. exp.] (kān trūatsø) EN: periodic inspection ; periodic check FR: inspection périodique [f]
กฎพีริออดิก ; กฎพิริออดิก [n. exp.] (kot phīri-ø) EN: periodic law FR: loi périodique [f]
เงินผ่อน[n.] (ngoenphǿn) EN: instalment ; installment (Am.) ; partial repayment ; periodic payment ; payment FR: versement [m] ; traite [f]
นิตยสารรายคาบ[n. exp.] (nittayasān ) EN: periodic journal FR:
เป็นคาบ[adj.] (pen khāp) EN: periodic FR: périodique
พีริออดิก[adj.] (phīri-ødik) EN: periodic FR: périodique
ส่วย[n.] (sūay = suay) EN: tax ; poll tax ; tribute ; bribe ; periodic bribe FR: tribut [m] ; impôt [m]
ตามวาระ[adj.] (tām wāra) EN: periodic ; routine FR: périodique
ตารางพีริออดิก[n. exp.] (tārāng phīr) EN: periodic table FR:
ตารางธาตุ[n. exp.] (tārāng thāt) EN: periodic table of elements FR: classification périodique des éléments (chimiques) [f] ; table de Mendeleïev [f]
ทศนิยมซ้ำ[n. exp.] (thotsaniyom) EN: repeating decimal ; recurring decimal ; circulating decimal ; periodic decimal FR:
ตกหมก[v.] (tokmok) EN: have periodic flow of accumulated blood FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -periodic-
Back to top