ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

journal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *journal*, -journal-

journal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
journal (n.) วารสาร See also: วารสาร Syn. magazine, periodical
journal (n.) บันทึกประจำวัน See also: ไดอารี Syn. diary, chronicle, log
journal (n.) หนังสือพิมพ์ประจำวัน Syn. newspaper, gazette
journalese (n.) รูปแบบการเขียนของนักหนังสือพิมพ์
journalism (n.) วารสารศาสตร์ See also: การสื่อสารมวลชน, วิชาว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์และวารสาร
journalist (n.) นักข่าว See also: นักหนังสือพิมพ์, คนเขียนข่าว, ผู้สื่อข่าว Syn. correspondent, reporter, columnist
English-Thai: HOPE Dictionary
journal(เจอร์'เนิล) n. วารสาร,นิตยสาร
journalism(เจอร์'นัลลิสซึม) n. วารสารศาสตร์,การหนังสือพิมพ์,การเขียนข่าว,หนังสือพิมพ์, Syn. news medium
journalist(เจอร์'นะลิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,ผู้เขียนบันทึก,ผู้เขียนอนุทิน, Syn. newswoman
English-Thai: Nontri Dictionary
journal(n) บันทึก,หนังสือพิมพ์,วารสาร,รายงานการประชุม,สมุดรายวัน,นิตยสาร
journalism(n) การหนังสือพิมพ์,วารสารศาสตร์,การเขียนข่าว
journalist(n) นักหนังสือพิมพ์,นักข่าว,ผู้บันทึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
journalแฟ้มบันทึกงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
journalismการหนังสือพิมพ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Journalวารสารวิชาการ
Journalismวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalism, Aeronauticalวารสารศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]
Journalistic ethicsจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วารสาร (n.) journal See also: periodical
วารสารศาสตร์ (n.) journalism See also: newspaper Syn. วิชาวารสารศาสตร์
วิชาวารสารศาสตร์ (n.) journalism See also: newspaper
คนทำข่าว (n.) journalist See also: newspaper man, pressman, pressmen Syn. คนเขียนข่าว
นักหนังสือพิมพ์ (n.) journalist See also: newspaper man, pressman, pressmen Syn. คนทำข่าว, คนเขียนข่าว
คณะวารสารศาสตร์ (n.) Faculty of Journalism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Without a paper, a journal of some kind you cannot unite a community.ถ้าปราศจากนสพ. วารสารอะไรสักอย่าง เราก็รวมชุมชนไม่ได้
Your journal has made great impact.บทความของคุณมีผลอย่างมาก
Last journal entry for a while.นี่เป็นบันทึกครั้งสุดท้าย
That's from my journal; what the fuck is stuff from my journal doing in here?นี่ชั้นเขียนบันทึกไว้นี่นา เธอเอาเรื่องในไดอารี่คนอื่นมาเขียนได้ไง
This was both my prison journal and autobiography of my evil deedsคุกคือบันทึกประจำวันของฉัน ฉันจดบันทึกเรื่องราวที่ฉันทำเลวกับใครต่อใคร
I have to make a new journal that doesn't have you in it.ชั้นจะต้องทำสมุดบันทึกใหม่อีกเล่ม โดยที่ไม่มีคุณอยู่ในนั้น
The last entry in his journal was made on October 11, 1918.ในบันทึกของเขานั้นครั้งสุดท้าย ลงวันที่ไว้ 11 ตุลาคม คศ.1918
Perhaps a journal would encourage you to reflect.บางทีบันทึกอาจจะช่วยให้คุณ เห็นผลสะท้อนของมัน
You know, just last week, I was reading in a very important medical journal that some children are allergic to chocolate.เธอรู้มั้ย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เอง ชั้นอ่านหนังสือ ในวารสารทางการแพทย์ที่สำคัญมากๆ เด็กบางคนแพ้ช็อกโกแลต
Keep reading my on-line journal for more days... in the life of a teenage gypsy.ติดตามบันทึกออนไลน์ของฉันต่อไป
Please, read this journal with great care for its contents may save your life.โปรดอ่านบันทึกนี้ อย่างตั้งใจ... ...เพราะเนื้อหาของมัน อาจช่วยชีวิตคุณได้
There could be an email, or a journal in the computer, something that tells us where Heather is.มันต้องมีอีเมลล์ หรือบันทึกในคอมพิวเตอร์นี้ ที่บอกเราไว้ว่าเฮทเทอร์อยู่ที่ไหน

journal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子科学家通报[yuán zǐ kē xué jiā tōng bào, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, 原子科学家通报 / 原子科學家通報] Journal of Atomic Scientists
海上奇书[hǎi shàng qí shū, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 海上奇书 / 海上奇書] literary journal published in 1892-93 by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆 featuring serialized novels in classical Chinese and Jiangsu vernacular
韩邦庆[Hán Bāng qìng, ㄏㄢˊ ㄅㄤ ㄑㄧㄥˋ, 韩邦庆 / 韓邦慶] Han Bangqing (1856-1894), writer and publisher of experimental literary journal in classical Chinese and Jiangsu vernacular, author of novel 海上花列傳|海上花列传
史沫特莱[Shǐ mò tè lái, ㄕˇ ㄇㄛˋ ㄊㄜˋ ㄌㄞˊ, 史沫特莱 / 史沫特萊] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist and activist, reported on China, esp. the communist side
艾格尼丝・史沫特莱[Ài gé ní, ㄞˋ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ· Si1 shi3 mo4 te4 lai2, 艾格尼丝・史沫特莱 / 艾格尼絲・史沫特萊] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist who reported on China, esp. the communist side
通报[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, 通报 / 通報] bulletin; journal; circulate information; bulletin
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, 丁基] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution
埃德加・斯诺[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Si1 nuo4, 埃德加・斯诺 / 埃德加・斯諾] Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China
新闻学[xīn wén xué, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, 新闻学 / 新聞學] journalism
新闻工作者[xīn wén gōng zuò zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 新闻工作者 / 新聞工作者] journalist
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 新闻记者 / 新聞記者] journalist
日志[rì zhì, ㄖˋ ㄓˋ, 日志 / 日誌] journal; log (computing)
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, 刘云山 / 劉雲山] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 记者 / 記者] reporter; journalist
斯诺[Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ, 斯诺 / 斯諾] Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China
华尔街日报[Huá ěr jiē Rì bào, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 华尔街日报 / 華爾街日報] Wall Street Journal
世界日报[Shì jiè rì bào, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 世界日报 / 世界日報] World Journal, US newspaper

journal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles
学術誌[がくじゅつし, gakujutsushi] (n) academic journal; learned journal
学術雑誌[がくじゅつざっし, gakujutsuzasshi] (n) learned (scientific) journal
専門雑誌[せんもんざっし, senmonzasshi] (n) technical journal (periodical, magazine)
イージャーナル[, i-ja-naru] (n) {comp} e-journal
イエロージャーナリズム[, iero-ja-narizumu] (n) yellow journalism
キーホールジャーナリズム[, ki-ho-ruja-narizumu] (n) keyhole journalism
ジャーナリスティック[, ja-narisuteikku] (adj-na,n) journalistic
ジャーナリスト[, ja-narisuto] (n) journalist; (P)
ジャーナリズム[, ja-narizumu] (n) journalism; (P)
ジャーナル[, ja-naru] (n) {comp} journal; log; (P)
ニュージャーナリズム[, nyu-ja-narizumu] (n) new journalism
ビデオジャーナリスト[, bideoja-narisuto] (n) video journalist
フォトジャーナリスト[, fotoja-narisuto] (n) photojournalist
フォトジャーナリズム[, fotoja-narizumu] (n) photojournalism
ブラックジャーナリズム[, burakkuja-narizumu] (n) black journalism
フリージャーナリスト[, furi-ja-narisuto] (n) freelance journalist
仕分ける;仕訳ける[しわける, shiwakeru] (v1,vt) to assort; to classify; to journalize (in accounting); to journalise
仕訳;仕分け[しわけ, shiwake] (n,vs) assortment journalizing (in bookkeeping); classification
写真記者[しゃしんきしゃ, shashinkisha] (n) photojournalist
報道[ほうどう, houdou] (n) (1) information; report; journalism; news; (vs) (2) to report; (P)
小新聞[こしんぶん, koshinbun] (n) (1) (See 大新聞) type of newspaper from the Meiji era; (2) minor journal; local newspaper
政治評論家[せいじひょうろんか, seijihyouronka] (n) political commentator (journalist, columnist)
自由なる論きゃく[じゆうなるろんきゃく, jiyuunaruronkyaku] (n) freelance journalist
言論界[げんろんかい, genronkai] (n) the press; journalism; fourth estate
記者証[きしゃしょう, kishashou] (n) journalist identification; press pass
雑誌[ざっし, zasshi] (n) journal; magazine; periodical; (P)
雑誌記者[ざっしきしゃ, zasshikisha] (n) magazine journalist
Japanese-English: COMDICT Dictionary
雑誌記事[ざっしきじ, zasshikiji] journal article, magazine article
イージャーナル[いーじゃーなる, i-ja-naru] e-journal
ジャーナル[じゃーなる, ja-naru] journal, log
ログ[ろぐ, rogu] journal, log
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing

journal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุทิน[n.] (anuthin) EN: diary FR: journal intime [m]
ใบสำคัญรายวันทั่วไป[n. exp.] (baisamkhan ) EN: journal voucher FR:
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: blog ; web log FR: blog [m] ; bloc [m] ; blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
บันทึกเหตุการณ์[n.] (bantheuk hē) EN: log FR: journal de bord [m]
บันทึกลับ[n. exp.] (bantheuk la) EN: secret diary FR: journal secret [m]
บันทึกประจำวัน[n. exp.] (bantheuk pr) EN: diary FR: agenda [m] ; journal [m]
บล็อก[n.] (blǿk) EN: blog FR: blog [m] ; journal personnel [m]
ไดอารี่[n.] (dai-ārī) EN: diary ; datebook FR: agenda [m] ; journal [m]
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information FR: actualité [f] ; actualités [fpl] ; nouvelle [fpl] ; nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; info [f] (fam.) ; infos [fpl] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m] ; bulletin [m]
ข่าวทีวี[n. exp.] (khāo thīwī) EN: FR: journal télévisé [m]
ข่าววิทยุ[n. exp.] (khāo wittha) EN: FR: journal parlé [m]
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nang) EN: nenewsprint ; newspaper sheet FR: papier journal [m]
กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt phim) EN: newsprint FR: papier journal [m]
หนังสือพิมพ์ (นสพ.)[n.] (nangseūphim) EN: newspaper ; paper ; press FR: journal [m] ; quotidien [m] ; presse [f] ; gazette [f] (Belg.)
หนังสือพิมพ์ของวันนี้[n. exp.] (nangseūphim) EN: today's newspaper FR: journal d'aujourd'hui [m] ; journal du jour [m]
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ[n. exp.] (nangseūphim) EN: English newspaper FR: journal anglophone [m]
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น[n. exp.] (nangseūphim) EN: local newspaper FR: journal local [m]
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
นิตยสารรายเดือน[n. exp.] (nittayasān ) EN: monthly journal FR: mensuel [m] ; publication mensuelle [f]
นิตยสารรายคาบ[n. exp.] (nittayasān ) EN: periodic journal FR:
ราชกิจจา[n. prop.] (Rātchakitjā) EN: Government Gazette ; Royal Thai Government Gazette ; royal government gazette FR: Journal Officiel (JO) [m] ; Moniteur [m] (Belg.)
ราชกิจจานุเบกษา[n. prop.] (Rātchakitjā) EN: Government Gazette ; Royal Thai Government Gazette ; royal government gazette FR: Journal Officiel (JO) [m] ; Moniteur [m] (Belg.)
สามัคคีสาร[n. prop.] (Sāmakkhī Sā) EN: Samaggi Sara ; Samaggi annual journal FR:
สมุดบัญชีรายวัน[n. exp.] (samut banch) EN: journal FR:
สมุดบัญชีรายวันทั่วไป[n. exp.] (samut banch) EN: general journal FR:
สมุดบันทึก[n. exp.] (samut banth) EN: diary ; record book ; notebook FR: journal [m] ; agenda [m] ; carnet [m]
สมุดเงินสด[n. exp.] (samut ngoen) EN: cash book ; cash journal FR: livre des recettes [m]
สมุดพก[n. exp.] (samut phok) EN: school report ; report card ; school children's report book ; notebook FR: journal de classe [m] ; agenda [m]
สมุดรายวัน[n. exp.] (samut rāiwa) EN: journal ; day book FR:
สมุดรายวันเฉพาะ[n. exp.] (samut rāiwa) EN: special journal FR:
สมุดรายวันขาย[n. exp.] (samut rāiwa) EN: sales journal ; sales day book FR:
สมุดรายวันเงินสดจ่าย[n. exp.] (samut rāiwa) EN: cash disbursement journal ; cash payment journal ; cash payments journal FR:
สมุดรายวันเงินสดรับ[n. exp.] (samut rāiwa) EN: cash receipts journal FR:
สมุดรายวันซื้อ[n. exp.] (samut rāiwa) EN: purchases journal FR:
สมุดรายวันทั่วไป[n. exp.] (samut rāiwa) EN: general journal FR:
วารสาร[n.] (wārasān) EN: magazine ; journal ; periodical FR: magazine [m] ; périodique [m] ; revue [f] ; journal [m]
วารสารการแพทย์[n. exp.] (wārasān kān) EN: medical journal ; journal of medicine FR: revue médicale [f]
วารสารวิชาการ[n. exp.] (wārasān wic) EN: academic journal FR: revue académique [f]
วารสารวิทยาศาสตร์[n. exp.] (wārasān wit) EN: science journal FR: magazine scientifique [m]
อาชีพรับจ้าง[n. exp.] (āchīp rapjā) EN: journeyman FR: journalier [m]

journal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigenblatt {n}advertising journal
Amtsblatt {n} | im Amtsblatt bekannt gebend (bekanntgebend [alt])official gazette; official journal | gazetting
Kurbelwellenlagerzapfen {n} [techn.]crankshaft journal
Datenaufzeichnung {f} [comp.]data recording; data journalling; data logging
Journal {n} | Journale
Journalismus {m}journalism
Journalist {m}; Journalistin
Streifenleser {m}journal reader
journalistisch {adj}journalistic
journalistisch {adv}journalistically
Fachzeitschrift {f}professional journal; periodical
Protokoll {n}journal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า journal
Back to top