ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regualarity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regualarity*, -regualarity-

regualarity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regualarity (n.) ภาวะที่เกิดขึ้นครั้งคราว See also: ภาวะการเกิดขึ้นสม่ำเสมอ, ความสม่ำเสมอ Syn. punctuality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regualarity
Back to top