ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recurrent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recurrent*, -recurrent-

recurrent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recurrent (adj.) ซึ่งกลับมาอีก Syn. repeated, reocurring, repetitive
English-Thai: HOPE Dictionary
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก,ปรากฎบ่อย ๆ ,หันกลับ,กำเริบ, Syn. recurring,repeated,repeating
recurrent decimaln. เศษทศนิยมไม่รู้จักจบ
recurrent fevern. =relapsing fever (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
recurrent(adj) กำเริบ,เกิดขึ้นอีก,เกิดซ้อนๆกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recurrent๑. -วกกลับ๒. -กลับเป็นซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent feverไข้กลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body.โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก
Recurrent physical abuse, Knowledge he shouldn't have. We've seen this before.เขาสงบลง แล้วภาษากายของเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

recurrent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环性[xún huán xìng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 循环性 / 循環性] recurrent

recurrent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่รู้จบ[adj.] (mai rū jop) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent FR: sans fin ; récurrent ;
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent FR: chronique ; persistant
ซ้ำ[adj.] (sam) EN: repeated ; recurrent FR: récurrent ; répétitif
ซ้ำรอย[adj.] (samrøi) EN: repeated ; recurrent FR: récurrent ; répétitif
งบจร[n. exp.] (ngop jøn) EN: non-recurrent budget ; contingency budget FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recurrent
Back to top