ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

circling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *circling*, -circling-

circling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
circling (adj.) ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา See also: ที่ออกตามกำหนดเวลา Syn. cyclic, revolving
English-Thai: HOPE Dictionary
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circling, Trunkหมุนลำตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วังช้าง (n.) encircling and arresting wild elephants in the group See also: act of catching a herd of wild elephants
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก
He will start circling soon, then I must start working on him. "เขาจะเริ่มต้นวงเร็ว ๆ นี้ แล้วฉันจะต้องเริ่มต้นการ ทำงานกับเขา
The fish was circling slowly, and the old man was wet with sweat... ... and tired deep into his bones.ปลาที่ได้รับการโคจรรอบช้า และชายชราก็เปียกด้วยเหงื่อ และเหนื่อยลึกเข้าไปในกระดูก ของเขา
We gotta get rid of her. We'll have every bird circling this area.เราต้องเก็บมันก่อนจะสายเกินไป
Hey, why are you circling me?เฮ้ ทำไมนายต้อง เดินวนรอบฉัน?
The smell of dried blood.... ..dirty. bare footprints circling each other.พฤหัส คุณยืนอยู่ ตรงนี้พอดีเลย
They're still out there, circling closer.พวกเขายังอยู่ข้างนอก กำลังใกล้เข้ามา
You said it's all circling the drain. The whole universe. Right?-ท่านเคยพูดว่าจักรวาลมันมีวัฏจักรของมันใช่มั๊ย
A man who has never set foot out of England circling the globe.คนที่ไม่เคยออกจากอังกฤษ จะเดินทางรอบโลก
But I'm still circling the globe, deluding myself.ส่วนฉันก็ยังคงหลงวนอยู่ในอ่าง หลอกตัวเองไปวันๆ
Hey people, big announcement, Cody Maverick, he's back the wipe out king is back and I'm going to tell ya start looking for the sharks, they're going to be circling 'cause there's going to be blood in the water.เฮ้ ท่านผุ้ชม ขอประกาศว่า โคดี้ มาเวอริก กลับมาแล้ว ผุ้ล้ม แชมป์ กลับมาแล้ว ผมกำลังจะบอกคุณ ดุฉลามให้ดี ๆ พวกมันจะว่ายไปรอบ ๆ
He's circling that little alcove right there.มันว่ายวนอยู่ แถวนี้แหละ

circling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中盘[zhōng pán, ㄓㄨㄥ ㄆㄢˊ, 中盘 / 中盤] circling in midstream; in the middle of a tray; middle game (in go or chess)
交驰[jiāo chí, ㄐㄧㄠ ㄔˊ, 交驰 / 交馳] continuously circling one another; to buzz around
转圈[zhuàn quān, ㄓㄨㄢˋ ㄑㄩㄢ, 转圈 / 轉圈] rotation; encircling; to rotate; to twirl; to run around

circling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P)
堂々巡り;堂堂巡り;堂々回り;堂堂回り[どうどうめぐり, doudoumeguri] (n,vs) going around in circles; circling a temple; roll-call vote
立ち回り;立回り[たちまわり, tachimawari] (n) (1) fight; scuffle; (2) walking about; walking around; (3) conducting oneself; (4) stroll (in Noh, an action piece involving circling the stage)
逆上がり[さかあがり, sakaagari] (n) (gymnastics) pulling oneself upward with a forward, circling movement; back hip circle
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P)
包囲網[ほういもう, houimou] (n) encirclement; encircling net; tight besiegement
旋回(P);旋廻[せんかい, senkai] (n,vs) revolution; rotation; turning; swiveling; circling; (P)

circling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉวัดเฉวียน[adj.] (chawatchawī) EN: circling FR: tournoyant
ทักษิณาวรรต[adj.] (thaksināwat) EN: clockwise ; circling to the right FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า circling
Back to top