ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*overwhelm*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overwhelm, -overwhelm-

*overwhelm* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overwhelm (vt.) ทำให้ความรู้สึกท่วมท้น See also: มีผลให้เกิดความรู้สึกบางอย่างมากมาย Syn. engulf
overwhelm (vt.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: ชนะ Syn. overcome, defeat Ops. lose
overwhelmed (adj.) ซึ่งปราบปราม Syn. beaten, overthrown
overwhelming (adj.) ที่มีอำนาจมาก See also: ที่ยากที่จะต่อต้าน (ในเชิงอารมณ์) Syn. irresistible, overpowering
overwhelming (adj.) ที่มากมาย
overwhelming victory (n.) การมีชัยอย่างท่วมท้น See also: การชนะอย่างท่วมท้น
whip overwhelm (vt.) เอาชนะ See also: ทำให้พ่ายแพ้, ชนะขาดลอย Syn. defeat, beat Ops. lose
English-Thai: HOPE Dictionary
overwhelm(โอ'เวอะเวล์ม) vt. ครอบงำ,ปกคลุม,มีชัยท่วมท้น,คว่ำ,ทำให้ตกตะลึงมาก, Syn. overpower
overwhelming(โอ'เวอะเวล'มิง) adj. ซึ่งครอบงำ,ซึ่งปกคลุม,ท่วมท้น,รุนแรงมาก, See also: overwhelmingly adv. overwhelmingness n., Syn. crushing,severe
English-Thai: Nontri Dictionary
overwhelm(vt) ล้น,ท่วมท้น,เต็ม,ปกคลุม,ทำลาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพ้ภัย (v.) be overwhelmed by
ท่วมท้น (v.) overwhelm Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ Ops. ขาดแคลน
ทุ่มโถม (v.) overwhelm See also: heap, pile, load, crowd, give someone the whole amount Syn. ทุ่มเท, ประดัง, มอบให้หมด
นำโด่ง (adv.) overwhelmingly Syn. นำลิ่ว
ประเด (v.) overwhelm See also: heap, pile, load, crowd, give someone the whole amount Syn. ทุ่มเท, ทุ่มโถม, ประดัง, มอบให้หมด
มอบให้หมด (v.) overwhelm See also: heap, pile, load, crowd, give someone the whole amount Syn. ทุ่มเท, ทุ่มโถม, ประดัง
ล้นหลาม (adv.) overwhelmingly See also: excessively
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Women react to me the way that they do, Don Octavio... because they sense that I search out the beauty that dwells within them until it overwhelms everything else.ผู้หญิงขานรับผมด้วยวิธีของพวกเธอ ดอนอ็อคตาวิโอ เพราะพวกเขารับรู้ว่า ผมค้นหาความงดงามที่อยู่ภายในตัวเธอ จนกระทั่งมันบดบังทุกสิ่ง
Life has become more complex in the overwhelming sea of information.ชีวิตมีความซับซ้อนมากขึ้น ในยุคข้อมูลข่าวสารข้ามประเทศ
Thank you, Melvin. You overwhelm me.ขอบคุณ เมลวิน ผมตื้นตันจนพูดอะไรไม่ถูก
He screams "Eureka!" and he is so overwhelmed, he runs naked through the streets to the king's palace to report his discovery."ยูเรก้า !" และด้วยความดีใจอย่างท่วมท้น จึงวิ่งออกไปทั้งเปลือยกายอย่างนั้น ผ่านถนนสายต่าง ๆ ไปยังพระราชวัง เพื่อที่จะถวายรายงานการค้นพบของเขา
At first, the brightness was overwhelming, but I kept looking, forcing myself not to blink.ในตอนแรก แสงแดดจ้ายากจะต่อต้าน แต่ผมพยายามฝืนจ้องไว้
I know you can be overwhelmed, and you can be under whelmed, but can you ever just be "whelmed"?นี่ ฉันรู้ว่าคนเราน่ะ ตื้นตันใจได้ และก็ลึกซี้งใจได้ แต่ว่าเราน่ะ ซึ้งตันใจได้มั้ย?
And as people rejoice with overwhelming joy,And as people rejoice with overwhelming joy,
You must be overwhelmed by the preparations.คุณคงเหนื่อยกับการเตรียมงานมาก
Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason.ผมเห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ สารคเมีในร่างกายส่งสัญญาณออกมา การครอบงำของอารมณ์ให้มีชัยชนะเหนือเหตุและผล
Dr. Frankenstein's creation has overwhelmed and overpowered him.สิ่งมีชีวิตที่ ดร.แฟรงเกนสไตน์สร้างขึ้น จนครอบงำและมีอำนาจเหนือผู้สร้าง
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้
Playing on the very real tragedy which overwhelmed Raccoon City this week.เล่นเกี่ยวกับความจริงที่แสนเศร้า... ...ที่ท่วมเมืองแรคคูณสัปดาห์นี้

*overwhelm* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, 绝大多数 / 絕大多數] absolute majority; overwhelming majority
销魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 销魂 / 銷魂] ecstasy; rapture; to feel overwhelming joy or sorrow
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, 倒海翻江] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
一面倒[yī miàn dǎo, ㄧ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄠˇ, 一面倒] one-sided; lopsided; unanimous; overwhelming majority
受宠若惊[shòu chǒng ruò jīng, ㄕㄡˋ ㄔㄨㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄥ, 受宠若惊 / 受寵若驚] overwhelmed by favor from superior (humble expr.)
压倒[yā dǎo, ㄧㄚ ㄉㄠˇ, 压倒 / 壓倒] overwhelming; overpower
消魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 消魂] overwhelmed (with joy, sorrow etc); to feel transported
绝大部分[jué dà bù fen, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣ˙, 绝大部分 / 絕大部份] overwhelming majority
翻江倒海[fān jiāng dǎo hǎi, ㄈㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ, 翻江倒海] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc)
黯然销魂[àn rán xiāo hún, ㄢˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 黯然销魂 / 黯然銷魂] overwhelming sadness (成语 saw); sorrow at parting
浩然[hào rán, ㄏㄠˋ ㄖㄢˊ, 浩然] vast; expansive; overwhelming
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, 望而生畏] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming
压倒性[yā dào xìng, ㄧㄚ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 压倒性 / 壓倒性] overwhelming

*overwhelm* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
たじたじ[, tajitaji] (adv,n) (on-mim) overwhelmed; recoiling; cringing
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much
マットに沈む[マットにしずむ, matto nishizumu] (exp,v5m) to be knocked out; to be overwhelmed; to be flabbergasted; to be thrown for a loop
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P)
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P)
効果抜群[こうかばつぐん, koukabatsugun] (n,adj-na,adj-no) exceptionally effective; overwhelming effectiveness
呑まれる;飲まれる[のまれる, nomareru] (v1,vt) (1) to be swallowed up; to be engulfed; (2) to be overwhelmed; to be overawed
圧す[へす, hesu] (v5s,vt) (1) (See 圧する) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm
圧する[あっする, assuru] (vs-s) (1) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm
圧倒(P);あっ倒[あっとう, attou] (n,vs) overwhelm; overpower; overwhelming; (P)
圧倒的[あっとうてき, attouteki] (adj-na,n) overwhelming; (P)
圧倒的多数[あっとうてきたすう, attoutekitasuu] (n) overwhelming numbers
大勝利[だいしょうり, daishouri] (n) huge win; overwhelming victory
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P)
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] (n) heartbroken thoughts; heartrending grief; overwhelming sorrow
気が遠くなる[きがとおくなる, kigatookunaru] (exp,v5r) (1) to faint; to lose consciousness; (2) to feel overwhelmed; to be astounded
気を呑まれる;気をのまれる[きをのまれる, kiwonomareru] (exp,v1) to be overwhelmed; to be overawed
無勢[ぶぜい, buzei] (n) outnumbered; overwhelmed
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties)
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)

*overwhelm* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะขาดลอย[n. exp.] (chana khātl) EN: overwhelming victory ; landslide victory FR: victoire écrasante [f]
หัวหมุน[adj.] (hūamun) EN: overwhelmed ; confused FR:
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely ; decisively FR: absolument
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
ความสนใจอย่างท่วมท้น[n. exp.] (khwām sonja) EN: overwhelming interest FR: immense intérêt [m]
ลอยลำ[adv.] (løilam) EN: absolutely ; overwhelmingly FR:
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill FR: déborder ; inonder ; submerger
ล้น[v.] (lon) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming FR: regorger ; déborder ; surabonder ; inonder ; submerger
ล้นหลาม[adj.] (lonlām) EN: excessive ; overflowing ; overwhelming FR:
ล้นหลาม[adv.] (lonlām) EN: overwhelmingly ; excessively ; vast number (of) ; multitude (of) ; myriads (of) FR:
ล้นพ้น[adj.] (lonphon) EN: overwhelming FR: incomparable ; irrésistible
นำโด่ง[adv.] (namdong) EN: overwhelmingly FR:
น้ำท่วมปาก[v.] (nāmthūampāk) EN: be unable to speak by an overwhelming influence ; be rendered speechless due to one's own fear FR: ne pas pouvoir s’exprimer librement
หนี้สินท่วมตัว[v. exp.] (nīsin thūam) EN: be overwhelmed by debt FR: crouler sous les dettes
แพ้ภัย[v.] (phaēphai) EN: be overwhelmed by FR:
รุมเร้า[v. exp.] (rum rao) EN: overwhelm FR:
ซาบซึ้ง[v.] (sāpseung) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by) FR:
ตื้นตัน[adj.] (teūntan) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless FR: accablé
ตื้นตันใจ[adj.] (teūntanjai) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless FR: émouvant ; sentimental
ทับถม[v.] (thapthom) EN: be overwhelmed (by) FR:
ถม[v.] (thom) EN: fill ; overwhelm ; reclaim ; pile ; cover FR: remblayer ; combler ; recouvrir
ถม[adj.] (thom) EN: overwhelming ; abundant ; plentiful FR:
โถมทับ[v. exp.] (thōm thap) EN: overwhelm FR:
ท่วม[v.] (thūam) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate ; cover ; overflow FR: déborder ; inonder ; submerger
ท่วมท้น[adj.] (thūamthon) EN: overwhelmed ; overwhelming ; landslide FR: submergé
อย่างล้นหลาม[adv.] (yāng lonlām) EN: overwhelmingly ; excessively FR:
อย่างท่วมท้น[adv.] (yāng thūamt) EN: overwhelmingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *overwhelm*
Back to top