ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overthrown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overthrown*, -overthrown-

overthrown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overthrown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overthrow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But a general by the name of Garza has overthrown a hazardous governmentนายพลการ์ซ่า คุมเสียงรัฐบาลบนเกาะนั้นกว่าครึ่ง
Yuan Shikai has not overthrown the Qing court. We did not break our promise.ถ้าคุณยืนยันให้เราเลือกประธานาธิบดี ผู้คนจะใช้มันเป็นข้ออ้างเพื่อกลับมาสู้อีก
And in Astapor, the council you installed to rule over the city has been overthrown by a butcher named Cleon who's declared himself "His Imperial Majesty."และในแอสทาพอร์ สภาที่ท่านตั้งขึ้นเพื่อจัดการปกครอง ถูกล้มโดย คนที่ชื่อว่า คลีออน
And in Astapor, the council you installed to rule over the city has been overthrown by a butcher named Cleon who's declared himself "His Imperial Majesty."ส่วนใน แอสตาปอร์ สภาที่ท่านแต่งตั้งให้ปกครองเมือง ถูกโค่นล้มโดย นักฆ่าที่ชื่อว่า คลีออน
There's never been an armed occupation in history that wasn't overthrown by force.ไม่เคยมีกองกำลังยึดอำนาจใด ในประวัติศาสตร์ ที่ไม่ถูกโค่นอำนาจด้วยกำลัง
The weak revolutionary government will be overthrown, and our Fuhrer will lead this country.รัฐบาลที่อ่อนแอแบบนั้นเราไม่ต้องการ จากนี้ไปท่านผู้นำจะปกครองประเทศ
Until the leaders of the Qing dynasty are overthrown, and our country has no strife, when China will stand tall in the world, recognized among nations.และแผ่นดินหมดสิ้นความขัดแย้ง เมื่อประเทศจีนยืนอย่างเชิดหน้าบนโลก... และได้รับการยอมรับจากนานับประเทศ...

overthrown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失脚[しっきゃく, shikkyaku] (n,vs) losing one's standing; being overthrown; falling; (P)

overthrown ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple ; bring down ; chop down FR: abattre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overthrown
Back to top