ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*overthrow*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overthrow, -overthrow-

*overthrow* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overthrow (vt.) ล้มล้างจากอำนาจ Syn. bring down, dethrone
overthrow (vt.) ขว้างลูกไกลเกินไป
overthrow (vt.) ทำให้ล้ม Syn. topple, overturn
overthrow (n.) การล้มล้างจากอำนาจ See also: การโค่นล้มจากอำนาจ Syn. downfall, dethronement
overthrown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overthrow
English-Thai: HOPE Dictionary
overthrow(โอ'เวอะโธร) vt.,n. (การ) โค่น,ล้มคว่ำ,ขว้างลูกได้ไกลกว่า vi. ขว้างไกลเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
overthrow(n) ความล้มเหลว,การล้มล้าง,การทำลาย,การโค่นล้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overthrew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overthrow
overthrown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overthrow
ขุดรากถอนโคน (v.) overthrow See also: bring down, oust, overcome, overpower, topple Syn. ขุดโค่นถอนโคน
ขุดโค่น (v.) overthrow See also: bring down, oust, overcome, overpower, topple Syn. ขุดโค่นถอนโคน, ขุดรากถอนโคน
ขุดโค่นถอนโคน (v.) overthrow See also: bring down, oust, overcome, overpower, topple Syn. ขุดรากถอนโคน
ปฏิวัติ (v.) overthrow See also: stage a revolution Syn. เปลี่ยนแปลง, ปฏิรูป
ล้ม (v.) overthrow See also: overturn, bring down, destroy, depose, unseat, topple Syn. โค่น, ทำลาย Ops. จัดตั้ง
ล้มล้าง (v.) overthrow See also: destroy, eliminate, wipe out Syn. ทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A revolution is an uprising... a violent act... by which one class overthrows another.การปฏิวัติ คือการลุกฮือ ความรุนแรง โดยฝ่ายหนึ่ง ล้มล้างอีกฝ่าย
A Congressional Committee ultimately found evidence of a plot to overthrow Roosevelt.ในที่สุดคณะกรรมการของสภาคองเกรสก็ค้นพบหลักฐาน เกี่ยวกับแผนการที่จะโค่นล้มรูสเวลท์
Now, how do you overthrow a dictator?แล้วเราจะล้มพวกเผด็จการยังไงอ่ะ?
But overthrows it. And it's picked off by Papajohn.แต่ขว้างเลยไป ให้ปาป้าจอห์นรับแทน
Government overthrows, flashy high-profile assassinations. The usual.ปกติก็โค่นล้มรัฐบาล และท่านผู้นำระดับสูง
The weak revolutionary government will be overthrown, and our Fuhrer will lead this country.รัฐบาลที่อ่อนแอแบบนั้นเราไม่ต้องการ จากนี้ไปท่านผู้นำจะปกครองประเทศ
What if I overthrow your decision..แล้วถ้าผมจะยกเลิกการตัดสินใจของคุณล่ะ...
He plans to overthrow his father.ฟ้าชายตั้งใจชิงบัลลังก์
Including your plan to overthrow the emperor.รวมทั้งแผนโค่นบัลลังก์ของฝ่าบาท
A Russian oligarch with ties to everything from the mob to a plot to overthrow Parliament.พัวพันกับมาเฟียเพื่อล้มรัฐบาล
You tried to overthrow the Crown in conspiracy with its enemies.เจ้าพยายามล้มล้างราชบัลลังค์ สมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายศัตรู
I know he is a sorcerer and he and his band of renegades have threatened to overthrow the King.ข้ารู้ว่า เค้าคือ ผู้ใช้เวทย์มนต์ เค้าและกองกำลังของเค้า ต้องการที่จะล้มล้างกษัตริย์

*overthrow* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
煽动颠覆国家罪[shān dòng diān fù guó jiā zuì, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗㄨㄟˋ, 煽动颠覆国家罪 / 煽動顛覆國家罪] crime of conspiring to overthrow the state
颠覆罪[diān fù zuì, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄗㄨㄟˋ, 颠覆罪 / 顛覆罪] crime of conspiring to overthrow the state
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
[huī, ㄏㄨㄟ, 隳] destroy; overthrow
推翻[tuī fān, ㄊㄨㄟ ㄈㄢ, 推翻] overthrow

*overthrow* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三二年テーゼ;32年テーゼ[さんじゅうにねんテーゼ, sanjuuninen te-ze] (n) 1932 Theses; Comintern policy documents urging overthrow of Japan's imperial and metayage systems
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
倒閣[とうかく, toukaku] (n,vs) overthrow of government; (P)
失脚[しっきゃく, shikkyaku] (n,vs) losing one's standing; being overthrown; falling; (P)
尊王討幕[そんのうとうばく, sonnoutoubaku] (n) reverence for the emperor and the overthrow of the shogunate
打倒[だとう, datou] (n,vs) knockdown (e.g. in boxing); overthrow; defeat; (P)
攻め滅ぼす[せめほろぼす, semehorobosu] (v5s,vt) to attack and overthrow; to utterly destroy
政変[せいへん, seihen] (n) political disturbance; political change; coup d'état; coup; revolution; overthrowing of a government (e.g. Jasmine Revolution); (P)
現状打破[げんじょうだは, genjoudaha] (n) abandonment of the status quo; destroying the status quo; overthrowing the present situation
覆す[くつがえす, kutsugaesu] (v5s,vt) to overturn; to upset; to overthrow; to undermine; (P)
転覆(P);顛覆;転ぷく[てんぷく, tenpuku] (n,vs) (1) capsizing; overturn; turning over; upset; (2) overthrow (e.g. a government); (P)

*overthrow* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบฏ[v.] (kabot) EN: revolt ; rebel ; mutiny ; overthrow ; stage a coup ; stage a putsch FR:
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple ; bring down ; chop down FR: abattre
โค่นอำนาจ [v. exp.] (khōn amnāt) EN: eliminate ; topple ; overthrow FR: renverser
โค่นล้มอำนาจ[v. exp.] (khōn lom am) EN: overthrow FR:
โค่นล้มรัฐบาล[v. exp.] (khōn lom ra) EN: overthrow the government FR:
โค่นล้มทรราช[v. exp.] (khōnlom thø) EN: overthrow a tyrant FR: renverser un tyran
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple FR:
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat FR: renverser ; défaire
ปฏิวัติ[v.] (patiwat) EN: revolt ; overthrow ; stage a revolution ; drastically reform FR: se révolter ; renverser le pouvoir ; révolutionner
พลิกแผ่นดิน[v. exp.] (phlik phaen) EN: effect a revolution ; overturn a government ; overthrow a government FR: renverser un régime
ระเลิง[v.] (raloēng) EN: fell ; overthrow FR:
รัฐประหาร[v. exp.] (ratthaprahā) EN: make a coup d'état ; overthrow a government FR: accomplir un coup d'état ; renverser le gouvernement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *overthrow*
Back to top