ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

topple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *topple*, -topple-

topple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
topple (vi.) โค่น See also: ล้มลง Syn. tumble, plunge, overthrow
topple (vt.) ทำให้โค่น See also: ทำให้ล้มลง Syn. tumble, plunge, overthrow
topple (vi.) ง่อนแง่น See also: ไม่มั่นคง
topple (vt.) โค่นล้มอำนาจ
topple down (phrv.) หกล้มลงบน Syn. fall down on, fall on, fall over, fall to, tumble down
topple from (phrv.) ตกจาก See also: หล่นจาก
topple from (phrv.) สูญเสีย (สิ่งที่ดี) Syn. fall out of
English-Thai: HOPE Dictionary
topple(ทอพ'เพิล) vt. ทำให้คว่ำ,ทำให้ล้มลง,โค่นล้ม vi. ล้มลง,คว่ำลง,โอนเอนทำท่าจะล้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
topple(vi) ล้มลง,คะมำ,หกคะเมน,คว่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With so much weight distributed in front, I'd have sworn she'd topple back to the floor... before she ever got to her knees.ส้มโอคู่หน้า จะทำให้เธอหน้าคว่ำ... ...ก่อนคุกเข่าได้ซะอีก
His meteoric rise Threatened to topple the "king chandler" From his throne.ด้วยความสำเร็จนี้ทำให้เขาโค่น "พระราชา แชนด์เลอร์" ลงจากบัลลังก์
The blogs and the chat rooms say that we're finished, and that you guys are ripe to topple us.- ในเน็ท บอกว่าเราแย่ และพวกนาย จะขึ้นมาแทนเรา
Beiste needs to be stopped, and I need your help to topple her.บีสท์จำเป็นต้องหยุด และ ฉันต้องการความช่วยเหลือของนายเพื่อจัดการเธอ
We bring down Ferraro, and when we do, we topple The Ash, and then Lauren might have a real chance at freedom-เราจะจัดการเฟอร์เรโร แล้วจากนั้น เราจะโค่นดิแอช ลอว์เรนอาจจะ ได้เป็นอิสระจริงๆ อะไรเล่า
On this phone I've got secrets, pictures and scandals that could topple your whole world.ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ ความลับ รูปถ่าย และเรื่องอื้อฉาวมากมาย ที่สามารถโค่นล้มโลกทั้งโลกของคุณ
And they sought to stop him, to remove a blight on their community, just like the heroic spies who sought to topple General Howe as he bled dry the city of New York.เลยวางแผนเพื่อหยุดเขา กำจัดเชื้อชั่วออกจากชุมชน เหมือนสายลับผู้กล้า ที่พยายามโค่นนายพลฮาว
You thought I might have come to topple your enemies.คิดว่าข้าจะช่วยกำจัดศัตรูของเจ้า
Topple the one at the front of the line. Hmm.ต้องล้มอันที่อยู่หัวแถวก่อน
Hell, he toppled governments.ตลกมากที่เขาจะโค่นล้มรัฐบาล
This one was hers. She would spin it in the dream and it would never topple.หนึ่งนี้เป็นของเธอ เธอจะหมุนมันในความฝันและมันจะไม่โค่นล้ม
Rawhide Okay. This 'berg needs to topple.ภูเขาน้ำแข็งได้ที่จะย้าย, พบตราประทับช้าง

topple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒塌[dǎo tā, ㄉㄠˇ ㄊㄚ, 倒塌] collapse; topple
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, 树倒猢狲散 / 樹倒猢猻散] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship.

topple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P)
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P)

topple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple ; bring down ; chop down FR: abattre
โค่นอำนาจ [v. exp.] (khōn amnāt) EN: eliminate ; topple ; overthrow FR: renverser
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple FR:
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop ; collapse FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า topple
Back to top