ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*molest*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น molest, -molest-

*molest* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
molest (vt.) รบกวน See also: เข้าไปยุ่ง, ทำให้รำคาญ, สร้างความยุ่งยากแก่ Syn. harass, provoke, annoy, bother
molest (vt.) ปลุกปล้ำ See also: ลวนลาม, ย่ำยี Syn. harm, abuse, victimize
molestation (n.) การรบกวน See also: การรุกราน Syn. abuse
molester (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้รบกวน Syn. attacker
English-Thai: HOPE Dictionary
molest(มะเลสทฺ') vt. รบกวน,เข้ายุ่ง,รุกรานทางเพศ., See also: molestation n. molester n.
English-Thai: Nontri Dictionary
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
molestationการรบกวน, การทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินเศษกินเลย (v.) molest See also: harass, trouble, tease, annoy Syn. หาเศษหาเลย
ล่วงเกิน (v.) molest See also: assault Syn. ลวนลาม
ลวนลาม (v.) molest See also: assault Syn. ล่วงเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In future you will not be molested again.ครั้งต่อไป จะไม่มีใครมาก่อกวนอีก
Schultz gave strict orders not to molest anyone in this court.นี่เป็นคำสั่งของ ชูลท์ซ ห้ามยุ่งกับยิวในนี้
The warden of a Montana prison insists the unknown hero is a child molester who escaped from the institution in April.เค้าดูแลทุกคนที่ไม่มีทางไป ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะให้ตั้งข้อสงสัย คนที่ทิ้งหลานๆไว้แล้วเที่ยวไปไหนต่อไหนนี่นะ
Busy at molesting some teenage bimbo in daylight.มั่วแต่ม่อสาวๆ ทั้งๆที่กลางวันแสกๆ
The one where Arnold and Dudley get sexually molested by the bike shop owner?...เรื่อง ดิฟเฟอร์เร็น สโตร์ก เล่นอยู่ ช่วงตอนที่อาร์โนวล์ และ ดัดลี่ย์... กำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม กับเจ้าของร้านจักรยาน
If Angel molested me, as the evidence seems to indicate, then he should face the consequences.ถ้าแองเจิ้ลล่วงละเมิดฉันตามที่หลักฐานมันฟ้อง เขาก็ควรยอมรับผลที่ตามมา คุณคิดว่างั้นมั้ย
Thank heavens the sailor did not molest her.ขอบคุณสวรรค์ เจ้ากะลาสีไม่ได้ล่วงเกินเธอ
Lester, Lester the Molester Cocking Stuff.เลสเตอร์ เลสเตอร์ ผู้ลวนลามจุ๋ดู๋
The right for our sons and daughters to go to school without fear of molestation by a bloodthirsty predator in the playground or in the classroom.สิทธิของลูกหลานของเรา ที่จะไปโรงเรียนโดยไม่ถูกรุกราน จากพวกนักล่ากระหายเลือดตามสนามหญ้า
He knows what happens to child molesters there.เขารู้แล้วว่าพวกล่วงเกินเด็กจะเป็นยังไงในนั้น
Father reroutes compulsion to molest away from his own son to a surrogate.พ่อที่ชอบใช้กำลังและบังคับคนในครอบครัว มักจะห่างเหินกับลูกชายของตัวเอง
I'm not gonna molest you.I'm not gonna molest you.

*molest* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地下家蚊[ちかいえか;チカイエカ, chikaieka ; chikaieka] (n) (uk) (See 赤家蚊) Culex pipiens molestus (subspecies of house mosquito)
痴漢[ちかん, chikan] (n) masher; molester; pervert; (P)
痴漢行為[ちかんこうい, chikankoui] (n) groping; molestation

*molest* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest FR: exploiter
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
การลวนลามทางเพศ[n. exp.] (kān lūanlām) EN: molestation FR: harcèlement sexuel [m]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
กินเศษกินเลย[v. (loc.)] (kinsetkinlo) EN: molest ; embezzle FR:
ลามลวน[v.] (lāmlūan) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
แมลงสีเสียด[n. exp.] (malaēngsīsī) EN: Water Scorpion Beetle ; Sphaerodema rusticum ; Sphaerodema molestum FR: Sphaerodema rusticum ; Sphaerodema molestum
ปล้ำ[v.] (plam) EN: use force ; forcely hug ; assault ; molest FR: molester ; brutaliser
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
รังควาน[v.] (rangkhwān) EN: harass ; disturb ; annoy ; molest ; vex FR: déranger ; harceler
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack ; do violence to ; assault FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer ; molester ; persécuter
ทำร้ายเด็ก[v. exp.] (thamrāi dek) EN: FR: molester un enfant
ทำร้ายร่างกาย[v.] (thamrāirāng) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury FR: attaquer

*molest* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sittenstrolch {m}sexual molester
Belästigung {f}molestation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *molest*
Back to top