ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*limitation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น limitation, -limitation-

*limitation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delimitation (n.) การจำกัดจำนวน See also: การจำกัดปริมาณ
limitation (n.) กฎเกณฑ์ See also: ข้อกำหนด, ความจำกัด Syn. restriction
limitation (n.) ข้อจำกัด See also: วงจำกัด, ขีดจำกัด Syn. restriction, bound
limitation (n.) ข้อบกพร่อง See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย Syn. restrictive weakness, inability, handicap
statute of limitation (n.) อายุความ
English-Thai: HOPE Dictionary
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
limitation(n) การจำกัด,ขีดจำกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
delimitation๑. การกำหนดเขต, การปักปันเขตแดน (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การกำหนดขอบเขตอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limitationการจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
SALT (Strategic Arms Limitation Talks)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Strategic Arms Limitation Talks (SALT)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
delimitationการกำหนดเขตแดน (ทางบก) / การแบ่งเขตแดน (ทางทะเล)
Limitationข้อจำกัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อจำกัด (n.) limitation See also: restriction Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด
ขีดขั้น (n.) limitation See also: restriction, confine, boundary Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด
ขีดคั่น (n.) limitation See also: restriction, confine Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด
ขีดจำกัด (n.) limitation See also: restriction Syn. ข้อจำกัด
ความจำกัด (n.) limitation See also: restriction, circumscription Syn. ข้อจำกัด
เกณฑ์กำหนด (n.) limitation See also: restriction, confine, boundary Syn. ขีด, พิกัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The limitation of love is that you need an accompliceขีดจำกัดของความรักคือ that you ต้องการผู้สมคบ
We have been subordinate to our limitations until now.เราตกเป็นรองภายใต้ข้อจำกัดของเราเอง, จนทุกวันนี้.
Is mental improvement temporary because it lacks appropriate DNA conversion... because of a storage limitation, which tends to overload and disable the repaired area?คือการปรับปรุงจิตชั่วคราว เพราะขาดการแปลงดีเอ็นเอที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อ จำกัด การจัดเก็บซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะเกินพิกัดและปิดการใช้พื้นที่การซ่อมแซมหรือไม่
But the statute of limitations hasn't run out.แต่อายุความมันยังไม่หมดนะ
Our limitations as musicians were ultimately not gonna be a problem.ข้อจำกัดของเราในฐานะนักดนตรี ไม่ใช่อุปสรรคเลยแม้แต่น้อย
I'm aware of the limitations of hypnotherapy.ผมทราบเรื่องข้อจำกัดของการสะกดจิตดีครับ
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้
I feel like I know my limitations better and that you still don't have any.ฉันรู้ว่ากฏเกณฑ์ของฉันเยอะขึ้นแต่ของคุณไม่ค่อยมี
There's no statute of limitations on evil.ไม่มีสถานะข้อจำกัดใดๆ ของปีศาจหรอก
You saw beyond the limitations of your problems.คุณมองเห็นเกินขีดจำกัด ของปัญหาของคุณ
No limitations. No boundaries.ไร้ข้อจำกัด ไร้ขอบเขต
Despite the file system limitations of Apple DOS 3.3, it was a pretty nifty little achievement.เนเธกเน‰เธงเนˆเธฒเธฃเธฐเธšเธšเนเธญเธ›เน€เธ›เธดเน‰เธฅเธ”เธญเธช 3.3 เธˆเธฐเธกเธตเธ‚เน‰เธญเธˆเธณเธเธฑเธ” เนเธ•เนˆเธกเธฑเธ™เธเน‡เธ›เธฃเธฐเธชเธšเธ„เธงเธฒเธกเธชเธณเน€เธฃเน‡เธˆเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธชเธงเธขเธ‡เธฒเธก

*limitation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
限度[xiàn dù, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, 限度] limitation; limit
局限性[jú xiàn xìng, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 局限性] limitations
技术所限[jì shù suǒ xiàn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 技术所限 / 技術所限] technical limitations

*limitation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt
リミテーション[, rimite-shon] (n) limitation
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation
出訴期限法[しゅっそきげんほう, shussokigenhou] (n) statute of limitations
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] (n) {comp} technical limitations; limits of technology
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P)
時効期間[じこうきかん, jikoukikan] (n) (legal) period of prescription; period of statute of limitations
株式保有制限[かぶしきほゆうせいげん, kabushikihoyuuseigen] (n) limitation in stock investment
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations
軍備制限[ぐんびせいげん, gunbiseigen] (n) limitation of armaments
軍縮[ぐんしゅく, gunshuku] (n) disarmament; limitation of arms; (P)
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction

*limitation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; statute of limitations ; limitation FR: prescription [f]
จำกัดความเร็ว[n. exp.] (jamkat khwā) EN: speed limit FR: limitation de vitesse [f] ; vitesse limitée [f]
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction FR: limitation [f] ; restriction [f]
คาดอายุความ[adj.] (khāt āyukhw) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations FR:
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ขีดขั้น[n.] (khītkhan) EN: limitation FR: limitation [f]
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint FR: clause restrictive [f] ; limitation [f]
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ขอบเขตของการศึกษา[n. exp.] (khøpkhēt kh) EN: scope of the study ; delimitation of the study FR:
ความจำกัด[n.] (khwām jamka) EN: limitation ; restriction ; circumscription FR: limitation [f] ; restriction [f]
ไม่จำกัดระยะเวลา[xp] (mai jamkat ) EN: FR: sans limitation de durée ; sans limitation de temps

*limitation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zugangsbeschränkung {f}access limitations
Rüstungsbegrenzung {f}arms limitation
Schadensbegrenzung {f}limiting (of) the damages; limitation of damage
Verjährungsfrist {f}statutory period of limitation
Schwenkbegrenzung {f}turning radius limitation
Sublimationsdrucker {m}sublimitation printer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *limitation*
Back to top