ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-limitation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น limitation, *limitation*,

-limitation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The limitation of love is that you need an accompliceขีดจำกัดของความรักคือ that you ต้องการผู้สมคบ
But the statute of limitation protects crimes committed by a minor.แต่ข้อ จำกัด ของกฎหมาย ช่วยปกป้องการก่ออาชญากรรมที่กระทำโดยผู้เยาว์

-limitation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt
リミテーション[, rimite-shon] (n) limitation
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation
株式保有制限[かぶしきほゆうせいげん, kabushikihoyuuseigen] (n) limitation in stock investment
軍備制限[ぐんびせいげん, gunbiseigen] (n) limitation of armaments
軍縮[ぐんしゅく, gunshuku] (n) disarmament; limitation of arms; (P)

-limitation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; statute of limitations ; limitation FR: prescription [f]
จำกัดความเร็ว[n. exp.] (jamkat khwā) EN: speed limit FR: limitation de vitesse [f] ; vitesse limitée [f]
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction FR: limitation [f] ; restriction [f]
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ขีดขั้น[n.] (khītkhan) EN: limitation FR: limitation [f]
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint FR: clause restrictive [f] ; limitation [f]
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ความจำกัด[n.] (khwām jamka) EN: limitation ; restriction ; circumscription FR: limitation [f] ; restriction [f]
ไม่จำกัดระยะเวลา[xp] (mai jamkat ) EN: FR: sans limitation de durée ; sans limitation de temps

-limitation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rüstungsbegrenzung {f}arms limitation
Schadensbegrenzung {f}limiting (of) the damages; limitation of damage
Verjährungsfrist {f}statutory period of limitation
Schwenkbegrenzung {f}turning radius limitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -limitation-
Back to top